0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Değerli Konut Vergisi İtiraz Dilekçesi

Değerli Konut Vergisi İtiraz Dilekçesi

7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi, üzerinden henüz bir hafta dahi geçmeden konut sahiplerine yapılan değerleme tebligatları ile heyecan yaratmaya başladı bile. Türkiye genelinde 147 bin 256 gayrimenkul sahibini etkileyecek olan değerli konut vergisi.

Değeri 5 Milyon TL ve üzerinde olan konutlar için getirilen yeni vergiye ilişkin ilk etapta 18 bin tebligat yapıldığı bilgisini paylaşıldı .Belirlenen değere tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurularak itiraz edilebilecek.

1)  Değerli Konut Vergisi nedir?

07/12/2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 Sayılı ve 05/12/2019 kabul tarihli Kanunun 30 ile 37. maddeleri arasında yapılan düzenlemelerle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ile 49. Madde hükümleri uyarınca “Değerli konut vergisi” adı altında yeni bir vergi türü karşımıza çıkmıştır.

 İlgili kanunlar aşağıda verilmiştir.

7194 Sayılı Kanun

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

2) Vergiye tabi mesken niteliğindeki taşınmazların değeri nasıl tespit edilecektir?

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 43. maddede taşınmazların değerlendirmelerini yapma yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce değer tespitleri yapılacak veya yaptırılacak, 5.000.000 TL ve üzerinde olduğu tespit olunan mesken niteliğindeki taşınmazlar bakımından bu değerler resmi internet sitesinde (tkgm.gov.tr) ilan edilecek ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilecektir. Nitekim halihazırda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce “http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr/” adresinde değerlendirmeler yayınlanmakta ve bir çok vatandaşa tebligatlar yapılmaktadır.

4) Verginin tutarı nasıl hesaplanacaktır?

Konutun değeri
5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasındaysa binde 3,
7.5 ile 10 milyon lira arasındaysa binde 6 
10 milyon lirayı geçiyorsa binde 10 vergi ödenecek

5) İtiraz için 15 günlük süre ne zaman başlayacak?

Şu anda www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr sitesinde TC kimlik numarası girilerek bir değerleme varsa görülebiliyor. Bu siteye girmek tebellüğ etmek anlamına gelmiyor. Kanun hem internet sitesinde ilan edilir, hem de ilgilisine ayrıca tebliğ edilir, diyor. Lafzından, internet sitesinde yapılan ilanın, tebliğ olmayacağını anlıyoruz. İnternet sitesinde ilan, Tebligat Kanunu’na göre e-tebligat da sayılmıyor. Gerçek kişiye tebligat, Tebligat Kanunu’na göre ya elden yapılmalı ya da kişinin e- Tebligat sistemi varsa, UETS gibi, sistem üzerinden tebligat yapılmalı.
Dolayısıyla itiraz için 15 günlük süre tebligattan itibaren başlayacaktır.
 

6) Nasıl Dava Açabilirim

Bildirimin tebliğinden itibaren 30 gün içinde itirazın sonucunu beklemeksizin, rapor ile ilgili olarak idari yargıda dava açması yoluna gidilebilir.
İtiraz yapıldı ise itirazın reddi kararının tebliği üzerine de 30 gün içinde dava açılması yerinde olacaktır.

7) Değerli Konut Vergisi Muafiyet Durumları

 “a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).

c) Elçilik ve Konsolosluk Binaları

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).” olarak belirlenmiştir.

8) İtiraz üzerine kesinleşen belirlemeye karşı izlenebilecek hukuki bir süreç var mıdır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün itiraz üzerine tebliğ edeceği kararının ardından, Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bu işlemine karşı 30 gün içinde Vergi Mahkemesi’nde dava açılabilecektir. Hakeza, ikinci bir yol olarak da mükellefiyetin başlangıcı bakımından ihtirazi kayıtla beyannamede bulunarak bu kerre tahakkuk fişine karşı 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne karşı Vergi Mahkemeleri nezdinde dava yoluna gidilebilecektir.  

İtiraz Dilekçesinde Belirtilmesi Gereken Hususlar Aşağıda Belirtilmiştir.

1- Kira Çarpanı İle Değer Tespiti
Değerleme yapılacak taşınmaza emsal olan ve satış fiyatları bilinen taşınmazların brüt kira çarpanı belirlendikten sonra elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak brüt kira çarpanı bulunur.

2- Gelir Yöntemi İle Değer Tespiti
İşletmenin beklenen getiri oranı ile fiziksel, fonksiyonel ve sosyal yıpranma payı olarak alınabilecek amortisman oranı değerin hesaplanmasında “kapitalizasyon oranı” bulunur.

3- Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Şirketlerince Değerleme
SPL lisanslı değerleme şirketlerine değer tespit ettirerek bu değer itirazın dayanağı oluşturulabilir.

4- 2019 Emlak Vergi Değeri
Dilekçelerde 2019 yılına ait emlak vergi değeri yazılıp yeniden değerleme oranı olan yüzde 22.8 ile çarpıp 2020 değeri bulunup bu değerle TKGM değeri karşılaştırılmalıdır.

5- Bankalarca Yapılan Ekspertiz Değeri
Eğer konutlar banka kredisi ile alınmışsa bankanın yaptığı değerleme de önemlidir dilekçede yer verilmesi gerekir.


6- Konutun Güncel Sigorta Değeri
İlgili sigorta şirketleri tarafından talep edilen güncel sigorta değerleri de konutun değeri konusunda TKGM değeri ile karşılaştırılabilmektedir.

HAN Danışmanlık olarak SPK Lisanslı uzmanlarımız ile yapılarınıza gayrimenkul değerleme hizmeti ve istenildiği takdirde itiraz dilekçesi oluşturularak verilmektedir.

Dilekçe Örneği

Değerli Konut Vergisi İtirazı Dilekçe Örneği

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İletilmek Üzere

…İLÇESİ TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU                         : Sahibi bulunduğum İstanbul, ….İlçesi, … Mah. .. Ada, ..  parselde bulunan A… Blok … nolu bağımsız bölüm hakkında 1319 sayılı Kanunun 42. Maddesi kapsamında yapılan değere itirazımın sunulmasıdır.

TEBLİĞ TARİHİ            : 17 ARALIK 2019 (gerçek tebliğ tarihi yazılacak)

İLGİ YAZI                     : 13.12.2019 tarih ve …… sayılı yazınız.

AÇIKLAMA                  :

1-    Tapuda, İstanbul, … İlçesi, … Mah. …  Ada, .. parselde bulunan A…   Blok … nlo bağımsız bölümün malikiyim.

2-    7194 sayılı Kanunla, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42-49 maddelerle Değerli Konut Vergisi adı altında vergi ihdas edilmiş ve değeri 5.000.000.-TL yi aşan konutlar için ek vergi koyulmuştur.

3-    Bu kapsamda sahibi olduğum konutun değeri ………. TL olarak belirlenip tarafıma tebliğ edilmiştir.

4-    Yapılan değer tespitine süresi içerisinde itiraz ediyorum. Yapılan tespit aşağıda açıkladığım nedenlerle çok yüksektir. Günümüz ekonomik koşullarında sahibi olduğum taşınmazın değeri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tarafıma tebliğ edilen miktarda olması mümkün değildir. ÇÜNKÜ;

5-    (Ayrıca belirtilmek istenen gerekçeler varsa ekleme yapılabilir.)

6-    ……..

SONUÇ                                   : Yukarıda açıkladığım nedenlerle yapılan değer tespitini kabul etmiyor, itiraz ediyorum. Kanunun 42. Maddesine göre yeniden değerlendirme yapılarak sahibi bulunduğum taşınmazımın değerli konut kapsamından çıkartılmasını / değerinin düşürülmesini saygılarımla talep ederim. (TARİH YAZILACAK)

                                                                                                           AD SOYAD İMZA

HAN Danışmanlık olarak SPK Lisanslı uzmanlarımız ile yapılarınıza gayrimenkul değerleme hizmeti ve istenildiği takdirde itiraz dilekçesi oluşturularak verilmektedir.

Aklınıza takılan konular ile alakalı ilgili numaralardan bize ulaşarak bilgi alabilir dilerseniz ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.