0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Abonelik Sözleşmesi Sonlandırma ve İptal Davaları

Abonelik Sözleşmesi Sonlandırma ve İptal Davaları

Taahhütlü Abonelik Sözleşmesi ve Cezai Şart, Taahhütlü Abonelik Sözleşmesi Feshetme Şartları Evde İnternet Hizmeti Ayıplı İfa, Adres Değişikliği Halinde Sözleşmenin Feshi konularını içermektedir.

Günlük hayatımız içerisinde hiç kuşkusuzdur ki internet herkes için vazgeçilmez bir hale gelmiştir.Kimi zaman bayiye gitmek için vakit bulamadığımız için kimi zaman da tarafımıza sunulan cazip fırsatlardan o an için kaçırmadan faydalana bilmek maksadıyla telefon üzerinden internet sağlayıcılarından evde internet hizmeti almaktayız.İnternet sağlayıcısının müşteri hizmetleri ile telefonda yaptığımız görüşmeler neticesinde evimize bağlattığımız internet hizmeti bazen daha bağlantı aşamasına bile geçilmeden bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu makalemizde taahhütlü abonelik sözleşmeleri yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sözleşmenin feshi ve fesih halinde cezai şart konuları anlatılacaktır.

Taahhütlü Abonelik Sözleşmeleri

Taahhütlü abonelik sözleşmeleri tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.Günlük yaşantımızda oldukça sık karşımıza çıkan bu tip sözleşmelere örnek vermek gerekirse; elektrik, su, doğolgaz, süreli yayınlar ve gsm operatörleri ile yaptığımız sözleşmeler olarak belirtebiliriz.

Normal abonelik sözleşmeleri belirli süreli ya da belirsiz süreli olabilirken taahhütlü abonelik sözleşmeleri sadece belirli süre için yapılabilmektedir. Sözleşmeye sözleşme bitim tarihinden önce feshedilmezse sözleşme uzar ya da belirsiz süreli hale geleceğine dair hükümler kanunun emredici hükümlerine aykırı olması sebebi ile geçersizdir. Yani herhangi bir internet sağlayıcısı ile yapmış olduğunuz taahhütlü sözleşmeler süresiz olarak yapılamaz. Taahhüt sözleşmesinin bitmesi halinde tüketicinin açık izni ve onayı alınmadan uzatılması mümkün değildir.Bu şartlar altında tüketicinin izni ve onayı alınmasına karşılık taahhütlü abonelik sözleşmesinin feshine ilişkin bir bildirim de yapılmaz ise taahhütlü abonelik sözleşmesi standart abonelik sözleşmesine dönüşmüş olur ve standart abonelik sözleşmesi herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve cezai şart ödemeden her zaman tüketici tarafından iptal edilebilir.

Taahhütlü Abonelik Sözleşmelerinde Cezai Şartın Geçerliliği

Hizmet sağlayıcıları tarafından hazırlanan matbu taahhütlü abonelik sözleşmeleri ile tüketicilere taahhüt tarihinden önce sözleşmeyi feshetmeleri halinde ağır cezai şart bedelleri talep edilmektedir. Ancak tüketicinin belirtilen cezai şarttan sorumlu olabilmesi için kanunda bir takım şartların varlığı aramayla birlikte kanun koyucu tarafından taahhütlü abonelik sözleşmesinin süresinden önce tüketici tarafından haksız olarak feshedilmesi halinde ödeyeceği cayma bedeli bakımından da üst sınır getirilmiştir.

Taahhütlü abonelik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için öncelikle Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 12.maddesi uyarında: “Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu hizmet ve cihaz nitelikleri, tarifenin taahhütsüz aylık fiyatı, indirimli aylık fiyatı, cihazın bedeli ve aylık cihaz ücreti, cayma bedeline konu olabilecek diğer tüm tutarlar ve taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda abonenin ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.” belirtilen hususlardaki eksiklikler sözleşmeyi geçersiz kılmamakla birlikte eksiklikler sebebi ile sağlayıcı tüketiciden bir hak talep edemeyecektir. Tüketiciler tarafından mobil cihazlar aracılığı ile ya da bayiden yapılan sözleşmelerin muhakkak ki sözleşmenin bir nüshasının alınması gerekmektedir.

Ayrıca Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, işletmeci ikinci fıkrada yer alan bilgileri, taahhüdün verilmesinden önce aboneye aynı ortamda bildirmekle yükümlüdür. Taahhüdün kısa mesaj ile verilebilmesi için, taahhüdün verilmesinden önce tarifenin taahhütsüz ve indirimli fiyatları, cihazın bedeli ve aylık cihaz ücreti kısa mesaj ile aboneye iletilir.

Taahhüdün sesli iletişim araçları veya kısa mesaj ile verilmesi durumunda ikinci fıkrada yer alan bilgiler çevrimiçi işlem merkezi veya elektronik posta aracılığı ile yedi gün içerisinde aboneye iletilir. İşletmeci tarafınadan beliritlen yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi tüketiciye  taahhütlü abonelik sözleşmesinin haklı sebeple feshi hakkı verecektir.Bu şartların varlığı halinde tüketici hiçbir ek ücret ya da cezai şart ödemeden sözleşmeyi fesh edebilecektir.

Abonelik Sözleşmelerinin Feshi

Evde internet sözleşmesini ya da benzeri taahhütlü abonelik sözleşmesinin iptali ilgili şirketin yetkili bayilerine dilekçe vermek suretiyle ya da teyit edilmiş olması koşulu ile ilgili şirketin fax numarasına fax çekilmesi suretiyle ya da şirket tarafından belirlenen diğer yöntemler ile imzalı bir dilekçe aracılığı ile fesih talebinde bulunulabilir.Tüketicinin fesih talebi yetkili bayiler tarafından alınmak zorundadır. Uygulamada karşılaştığımız sıkıntılar doğrultusunda şirketler müşteri kaybetmemek için tüketicinin fesih talebinin iletilmesini engellemek adına: “Bayilerden fesih işlemi yapılamaz sadece fax üzerinden yapmanız gerekir ya da faxınız bize ulaşmadı” şeklinde cevaplar alabilmekteyiz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki kanun maddesi uyarınca yetkili bayilerden veya fax üzerinden fesih talebinizi iletebilirsiniz. Şirket bu talebinizi kabul etmek zorundadır.

Şirket Talebinizi Kabul Etmedi Ve Size Fatura İşletmeye Devam Ediyor İse Ne Yapmanız Gerekir? Fatura Bedellerinin İadesi

Usulüne uygun bir fesih bildiriminin ardından şirketin fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde tüketicinin talebi doğrultusunda sözleşmeyi feshetmek zorundadır. Bu aşamada yapılan feshin haklı ya da haksız olduğuna bakılmaksızın 7 günlük  süre sonrasında doğacak zararlardan ve fatura miktarından tüketici sorumlu olmayacaktır. Şirket fesih bildirimine rağmen adınıza fatura işletmeye devam ederse isterseniz bu faturaları ödedikten sonra isterseniz de faturaları ödemeden tüketici hakem heyetine başvurarak ödenen fatura bedellerinin iadesini ya da fatura bedelinden sorumlu olmadığının tespitini isteyebilirsiniz.

Taahhütlü  Abonelik Sözleşmesinin Tüketici Tarafından Feshedilmesi Halinde Cezai Şart Ya Da Cayma Bedeli Ödemek Zorunda Kalır Mısınız?

Taahhütlü abonelik sözleşmeleri gereğince belirtilen cayma bedelinden ya da cezai şarttan sorumlu olabilmeniz için, sözleşmenin kanunun emredici hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilen şartlar altında hazırlanmış olması gerekmektedir. Tüketici tarafından sözleşmeyi hiçbir geçerli nedene dayanmadan feshedilmesi halinde sözleşme belirtilen şart ve nitelikleri taşımıyorsa cezai şart ve cayma bedeli ödemeden fesih işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İmzalamış olduğunuz sözleşme taahhütlü abonelik sözleşmesi için kanunda öngörülen geçerlilik unsurlarını taşıdığı durumda sözleşmenin tüketici tarafından haklı bir nedenle feshedilmesi halinde yine cayma bedeli ya da cezai şart ödemeden fesih işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Adres Değişikliği Nedeni İle Sözleşmenin İptali

Adresin değişmesi halinde tüketici abonelik sözleşmesini cezai şart ödemeden iptal edebilir.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi başlıklı 16/2 maddesi: “Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.” şeklinde hüküm tesisi edilmiştir.İlgili kanun ve yönetmelik kapsamında adres değişikliği yapıldığı tarihten sonra tüketici adına kesilen faturaların tüketici tarafından ödenmesi halinde tüketici ödediği faturaların bedellerini geri talep edebileceklerdir.

Düşük İnternet Hızından Dolayı Dava Hakkı

İnternet Sağlayıcısı Tarafından Taahhüt Edilen İnternet Hızında Hizmet Verilmemesi Halinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?

İnternet sağlayıcısı tarafından tüketiciye genelde sunabileceği en yüksek internet hızı taahhüt edilir ve hiçbir sorun yaşanmadan belirtilen hızda interneti kesintisiz bir şekilde kullanabileceği söylenir. Ancak internet bağlandıktan sonra tüketiciler genelde kendilerine taahhüt edilen hızda internet kullanamamakla birlikte bu hızının oldukça altında bir internet kullanımına mecbur bırakılır. Sorunla alakalı olarak hizmet sağlayıcısına başvurulduğunda ise hizmet sağlayıcısı tarafından genellikle: “Sözleşmede 12 Megabite kadar internet hizmeti sağlanacağının yazıldığı bu nedenle sürekli olarak 12 megabit hızında internet hizmeti sunamayacakları” cevabı alınmaktadır.

Bu şartlar altında belirtilen hızda internet hizmeti sunmakla sorumlu olan internet sağlayıcıları olup; tüketicinin kendi altyapı sorunları nedeni ile belirtilen hızı alamamaları sağlayıcı firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.Zira sağlayıcı firma internet hizmeti sunmadan önce tüketicinin evine dair alt yapıyı kontrol ederek altyapıya uygun olarak hız limitini söylemesi gerekirken bir pazarlama tekniği olarak altyapının kaldırmayacağı internet hızının taahhüt etmesi internet sağlayıcının sorumluluğunu doğuracaktır.

Örnek olay üzerinden incelemek gerekirse; tüketici ile internet sağlayıcısı arasındaki taahhütlü abonelik sözleşmesi gereğince internet sağlayıcısı tarafından internet hızı 12 Megabite kadar olarak belirlenmiştir. Tüketici tarafından yapılan hız testleri sonunda tüketici aldığı internet hizmetinin hızının genellikle ortalama 4 Megabit olduğunu tespit etmesi üzerine Tüketici öncelikle hizmet sağlayıcısına başvurarak internet hızının çok düşük olduğunu giderilmesi için arıza kaydı oluşturmuştur. Arıza kaydı neticesinde hizmet sağlayıcısı tarafından tüketiciye arıza kaydının incelendiği ve gerekli alt yapı çalımaları neticesinde internet hızının iyileştirildiği bildirilmiştir. Ancak tüketici tarafından ileri tarihlerde birçok kez internet hızının düşük olması nedeni ile arıza kaydı oluşturulmuş ve son olarak tüketici internet hızının 24 Megabite arttırılması için bir üst pakete geçirilmiş ve fatura bedelinde artış yapılmıştır. Tüketici tarafından paket artışı yapılmasına ve aylık fatura bedelininde internet hızının artırılarak bir üst pakete geçirilmesi sebebi ile artış yapılmış olmasına rağmen hız testlerinde internet hızının 6 Megabit olarak tespit edilmiştir. Tüketici tarafından hizmet sağlayıcısına teyit edilen fax numarası üzerinden sözleşmede belirtilen internet hızının sağlanamadığını bu sebeple abonelik sözleşmesini feshederek ödediği fatura bedellerinin iadesi talep etmiş hizmet sağlayıcısı firma tüketicinin fesih talebine cevap vermemiştir. Tüketici tarafından Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvuruda şikayet olunan firma ile tarihinde internet abonelik sözleşmesi imzaladığı sözleşmede 12 Megabite kadar internet hizmeti alması gerekirken internet hızının ortalama 4 Megabit olduğunu bunun üzerine arıza kaydı oluşturduğunu ancak sorunun giderilmediğini bunun üzerine bir üst pakete geçmek zorunda kaldığını ancak bir üst pakete geçtiğini ancak buna rağmen internet hızında bir değişim olmadığını bu nedenle ayıplı hizmet ifası nedeni ile ödemiş olduğu fatura bedellerinin iadesi talep edilebilir.

İnternettin Çekmemesi, Gün İçerisinde Sürekli Olarak Kesilmesi, İnternetten Beklenilen Faydanın Sağlanılmaması, Ayıplı Hizmet Davası

Tüketicinin internet hizmeti alırken aldığı hizmete karşılık olarak beklediği fayda 24 saat boyunca sorun yaşamadan kendisine taahhüt edilen internet hizmetini almaktır.Hiç kimse internetin günde 3 kez kesileceğini ya da çekim problemi sebebi ile interneti kullanamayacağını bilerek böyle bir hizmet almak için para ödemeyecektir.Bu kapsamda kanun koyucu tarafından alınan ürün ya da hizmetten beklenilen faydanın kısmen ya da tamamen ortadan kalması halinde tüketice bir takım seçimlilik haklar tanımıştır. Tüketici kendisine sözleşme yapmadan önce bu şekilde ayıplı bir hizmet almayı kabul eder miydi/etmey miydi sorusuna vereceği cevap etmezdi ise yasal şartların oluşması halinde tüketicilerimiz kanunda ayıplı hizmetten kaynaklı olarak kendilerine tanınan seçimlilik haklarından faydalanabileceklerdir.İnternet sağlayıcısı firmalar tarafından sözleşmelere konulan cezai şartlar ile tabiri caiz ise tüketicilerin gözü korkutulmakta ve taahhüt süresinden önce sözleşmenin feshedilemsi halinde tüketicilere yüksek miktarda cezai şartlardan sorumlu olacakları belirtilmektedir.Şu kadar ki taahhütlü abonelik sözleşmelerinde tüketici aleyhine konulan cezai şartın geçerli olabilmesi ilgili kanun ve telekomünikasyon sektöründe tüketici hakları yönetmeliği’nde belirtilen şartları  içermesi gerekmektedir. Zira İşletmeciler, mal ve/veya hizmetlerin sürümünü artırmak için yaptıkları özel koşullar içeren kampanyalar dahilinde taahhüt ettikleri tüm edimleri tam ve gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür. İşletme tarafından üzerine düşen edim ve yğkümlülükler yerine getirilmemesine rağmen işletmenin tüketiciden cezai şart talep etmesi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecek olup tüketicilerin bu şartlar altında cezai şartı ödememesi gerekmektedir.

Geçerli Bir Sebep Olmadan Sözleşmeyi Feshedersem Ne Kadar Cayma Bedeli Öderim?

Taahhütlü abonelik sözleşmesinin yukarıda beliritlen şartlar ve koşullarda kanuna uygun olarak tanzim edilmiş olması ile birlikte tüketici tarafından bi gerekçe gösterilmeden feshedilmesi halinde tüketiciler belli bir miktar cayma bedeli ya da cezai şart ödemekle karşı karşıya kalmaktadırlar.Cay bedelleri ya da cezai şartlar ilgili şirketten şirkete farklılık arz etmekle birlikte kanun koyucu tarafından tüketicilere yüklenilecek cayma bedellerinin ya da cezai şartların miktar yönünden belirlenmesinde şirketler serbest bırakılmamış kanun koyucu tarafından belirtilen sınırlar içerisinde bu bedelleri talep edilebileceği hükme bağlanmıştır.Buna göre abonelik sözleşmeleri yönetmeliği’nin 16.maddesine göre: Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur. Şirketler ilgili kanun maddesinde belirtilen sınırlar dışında tüketicilerden yüksek miktarda cayma bedeli talep edemezler.

Tüketici Hakem Heyeti Parasal Başvuru Sınırı

6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.10390 TL’nin üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri yetkili olacaktır.

Av. Musa AVCI