0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tapu Numarataj Hatası

Numarataj nedir?

Numarataj belgesi, belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılıp. Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlamaktır.

Yanlış yapılan işlemler sonucunda bir çok kişi bu hususta sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle elektrik,doğalgaz,su gibi hizmetlerden faydalanamamakla birlikte dairelerinin iç kapı numarası , tapuda farklı göründüğünden yada ulusal adres sistemine kayıt yapılamadığından daire satışı için kredi çekilememekte satış işlemi yapılamamkta ve daire değer kaybetmektedir. Daire deprem sigortası gibi işlemler ile güvenceye alınamayıp olası bir kaza durumunda hak talep edilememektedir.

Bu konuda ilgili sorumlu belediye sınırları içerisinde belediyelerdir.

İlgili konularla ilgili bakılması gereken kanunlar ve yönetmelikler aşağıda listelenmiştir.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği

HAN Danışmanlık olarak inşaat, mimarlık ve belediyelerle ilgili hata ve ihmallerde raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Aşağıda bu Hizmet ile alakalı sunduğumuz bir rapor bulunmaktadır.

Bu husus ile alakalı bize başvuran müşterimiz dava açması sonucu ile ilgili numarataj hatası düzeltilmiş olup mağduriyetinden dolayı açtığı dava devam etmektedir.

TEKNİK MÜTALAA RAPORU

İLGİLİ MAKAMLARA SUNULMA ÜZERE

İnceleme Konusu : Numarataj Hatası İncelemesi

İncelemeye Esas Alınan Belgeler: İnceleme yapılmak üzere adreste bulunan apartman dairesine ait keşif  fotoğrafları, EnerjiSa Başkent Elektrik Faturası, Su Faturası, Doğalgaz Faturası, Tapu Belgesi, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği,

A- OLAYIN ÖZETİ

Şahsın dairesinde keşif yapılmış tapu senedi üzerinden belirtilen iç kapı numarası ile numarataj yönetmeliğine göre verilen numaraların birbiri ile uyuşmadığı bunun sonucu olarak adres kayıt sistemi yönetmeliğine uygun olmadığından şahsın belediyenin vermekle yükümlü olduğu doğalgaz, elektrik ve su hizmetlerini sağlıklı bir şekilde alamadığı tespit edilmiştir.Bu durum dairenin satışına engel olmakla birlikte değer kaybı yaşatmaktadır.

B- KEŞİF TUTANAĞI   

 2019 tarihinde heyet olarak  keşif yapılmış apartman dairesine ait bilgiler elde edilmiş olup  yapı betonarme çerçeveli sistem şeklinde yapılmıştır. Toplam 10 bağımsız bölümden oluşmaktadır, 8 adet konut bulunmaktadır. Toplam kat sayısı 5 dir. 2 bağımsız bölüm kapısı apartman girişi ile aynı sokağa bakmaktadır. Bu sebeple 8A, 8B olarak numaralandırılmıştır. Dursun Kılıç’a ait daire 7  numara ile numaralandırılması gerekirken tapuda 9 olarak numaralandırılmıştır

C- ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK‘E GÖRE

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış ‘Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe’ göre yapılmaktadır. Yönetmelikte belirtilen kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler ile sorumluluklar belirtilmektedir.

İlgili kanunun 5. Bölüm 24. Maddesinde ve 4. Bölüm 20. Maddesinde belirtildiği üzere belediye teşkilatı bulunan yerlerde numaralama işlerinin yürütülmesi ve kontrolü  belediyenin sorumluluğundadır.

Sorumluluk ve Kontrol Numaralama işinde sorumluluk

  Madde 20 – (1) Numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından, yetkili idareler sorumludur. Yetkili idareler yılda en az bir defa sorumluluk alanlarını kontrol ederek numaralama ile ilgili eksiklikleri giderir ve hataları düzeltir. Levhasız veya levhaları gerektiği gibi düzenlenmemiş yer ve binalara yeni levhalar konulur.

İnceleme yapılan adres belediye sınırları içerisinde olduğundan dolayı;

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerde Numaralama ve Levhalama İşlerinin Yürütülmesi Ad veya numara verilmesinde uyulması gereken esaslar

             MADDE 24 – (1) Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata,  genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.

İlgili kanunun 6. Maddesinde belirtililen

             MADDE 6 – (1) Yetkili idare, numaralama çalışmalarını adres standardına göre yapmak ve adresleri Ulusal Adres Veri Tabanına, standarda uygun şekilde işlenmekle yükümlüdür.

İlgili kanunun 26. Maddesinin 4. Bendinde 

Bina numaralarının birbirini takip eder şekilde verilmesi

             MADDE 26 –

             (4) Bir sokak üzerinde, bağımsız binalar halinde bulunan dükkan, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerine sırası ile bağımsız numaralar verilir. Ancak ev, apartman, otel ve işhanı gibi binaların sokak üzerine açılan dükkan, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerine, bu işyerlerinin ait oldukları bina ile bir iç irtibatı olup olmadığına bakılmaksızın, esas binaya verilen bina numarasına A, B, C, D gibi alfabenin ilk harfinden başlamak üzere, oluşturulan harfli numaralar verilir. Harfli numaralarda küçük harfler ile Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü harfleri kullanılmaz. Kapı numaraları 1A, 1B,…. ,1 Z, 1 AA, 1AB, 1AC,…., 1 ZZ şeklinde birbirini takip eder. (Ek-1, Şekil 3)

.

İlgili kanunun Apartman iç numaralandırmasına ilişkin yönetmelik Ek dosyaları ile aşağı kısımda belirtilmiştir.

Apartman, resmi bina, otel ve işhanlarının iç kapılarının numaralanması

             MADDE 31  (1) Apartman, resmi bina, otel ve işhanı gibi birden fazla bağımsız bölüm içeren binaların iç kapı numaraları aşağıdaki esaslara göre verilir. (Ek-1, Şekil 8/a)

             a) Apartmanlarda, bodrum kattan itibaren 1’den başlamak üzere bütün dairelere sıra ile bağımsız numaralar verilir. Bir dairenin giriş kapısından başka servis kapısı olarak kullanılan bir kapısı bulunsa bile, bu kapıya ayrı bir numara verilmez. Apartmanların bodrum katlarında bulunan konut ve işyeri amacı dışında kullanılan depo, garaj, kömürlük, kazan dairesi gibi birim kapılarına numara verilmez.

 4) Katlardaki bağımsız bölüm sayısı 1-9 arasında ise 1’den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı 10 ile 99 arasında ise, 01’den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı 100-999 arasında ise, 001’den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı kadar başına kat numarası da gelecek şekilde bağımsız bölüm kapı numarası verilir.(Ek-2,Örnek 8.)
  ç) Bir evin veya apartmanın bahçesi içinde sokakla hiçbir bağlantısı olmayan bağımsız daire niteliğinde olan yerlere, apartman daireleri gibi iç kapı numarası verilir. Bu yerlere verilen numaralar, apartman dairelerinden sonuncusuna verilen numarayı takip eder. (Ek-1, Şekil 8/b)

Şekil-8a. Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31)

            Şekil-8b. Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31/1ç)

Olayın Değerlendirilmesi

İlgili kanununda belirtilen ilgili maddeler incelendiğinde xxx adresinde bulunan apartmanda bağımsız bölüm olarak  bulunan işyerlerin 8/A 8/B ile 1 ve 2 numaraları verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle şahsa ait daire 7 iç kapı numarası ile numaralandırılması gerekirken tapuda 9 numara ile görünmektedir. 7 olması gereken numara 9 olarak verildiğinden ve ulusal adres veri tabanına  apartmana ait daireler ve işyerleri yapı kayıt belgesinde izah edildiği şekilde 8 konut 2 işyeri = 8/a 8/b 1, 2,3,4,5,6,7,8 numaraları ile kayıt edildiğinden dolayı 9 numara ulusal veri tabanında bulunmamaktadır. Bu nedenle doğalgaz, elektrik ve su işlemleri için ulusal veri tabanında  9 numaraya ait bir bilgi girilememektedir ve kanunlara uygun bir hizmet alımı mümkün değildir. Dairenin satışı sağlıklı bir şekilde sağlanamamaktadır ve daire değer kaybı yaşamaktadır.

 

F- Sonuç

İlgili makamlarca daireye  numarataj  tespiti yapılmalı karar ilgili tapu, belediye kuruluşlarına bildirilmelidir.

Ali Erkam KAYGISIZ
İnşaat Mühendisi

Aklınıza takılan konular ile ilgili iletişim numaralarından mail adresinden bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

İlgili görseller eklenmiştir.

Aklınıza takılan konular ile ilgil mail adresinden bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Bu alanlarda bilirkişi raporu, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.