0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Avukatı ve İşlevi Nedir?

Boşanma Avukatı ve İşlevi Nedir?

Boşanma avukatı, mevzuatta böyle bir avukatlık dalı tanımlanmamış olsa da, boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı benzeri hukuki konulara ilişkin danışman olan veya vekalet alarak davayı takip eden avukatlara halk arasında verilen isimdir. Halk arasındaki ismiyle boşanma avukatlarının aynı zamanda aile avukatı olarak nitelendirildiği görülmektedir. Fakat avukatın kendisini halk ağzıyla “boşanma avukatı” olarak nitelendirmesi doğru ve yasal değildir. Bu durum avukatın boşanma davalarına sıklıkla baktığını ve bu alanda uzmanlaştığını gösterir.

Boşanma davaları eşler için oldukça yıpratıcı bir süreç haline gelebilmektedir. Üstelik boşanmanın kanunen bir sebebe bağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde boşanma talebi mahkeme tarafından reddedilir. Bu etkenler neticesinde tarafların, halk deyimiyle bir “boşanma avukatı” vesilesiyle süreci kolaylaştırması ve hızlandırması önem teşkil eder.

Boşanma avukatları tek tarafı veya eşlerin her ikisini de dinleyerek boşanmayı hukuki bir nedene bağlar. Eğer anlaşmalı boşanma ise her iki eş birlikte avukatla görüşerek anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Ancak çekişmeli boşanma ise her eş kendi avukatı ile temsil edilecektir.

Sebep teşkil edecek olguları bir gözlemci niteliğiyle objektif olarak değerlendirir. Kanuna uygun olanları tespit ederek davanın hızlı ve kolay bir sonuca ulaşmasını sağlar. Üstelik boşanma davasının getirisi olacak mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi hususlarda da tarafları bilgilendirir. En işlevsel şekilde davanın sonuçlanması için maksimum çabayı gösterir.

Boşanma Avukatıyla Boşanma Davası Açma Süreci

Boşanma avukatı ile boşanma davası açmak isteyenler öncelikle avukata vekalet vermelidir. Noter kanalıyla verilecek olan vekalette müvekkilin fotoğrafının olması şarttır. Boşanma davası kişilik haklarını, medeni durumu yakından etkiler. Bu nedenle vekalet veren kişinin teşhisi için fotoğraf eklenir. Bu vekaletname dava açılırken mahkemeye sunulur.

En başta da belirtildiği gibi boşanma avukatının en temel ve birincil işi, boşanma talebini bir sebebe bağlamaktır. Boşanma talebi ve evliliğin öyküsü, boşanma için kişinin aktardığı sebep objektif olarak dinlendikten sonra kanuna uygunluğu araştırılmalıdır.

Bu noktada aldatma, hayata kast, onur kırıcı davranış, kötü muamele, eşlerden birinin yüz kızartıcı suç işleyip işlemediği, haysiyetsiz hayat sürme, ortak konutun terki, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi sebeplerle boşanma davası açılabilir. Hangi sebeple dava açılacağına avukatın karar vermesi, hukuki çıkarların korunması için daha isabetlidir.

Bu sebeplerden biri tespit edildikten sonra “boşanma avukatı” tarafından dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinde tarafların taleplerinin netleştirilmesi ve net bir biçimde yer alması gerekmektedir. Bu hususta avukat taraf yahut taraflara nafaka talebi olup olmadığı, velayet hakkı talebi olup olmadığı, mal paylaşımı ve maddi manevi tazminat talebi olup olmadığı sorularını yöneltir. Dava dilekçesi ve davada kullanılacak delillerle bir dava dosyası hazırlanır. Eğer varsa tanığın isim soy isim ve adresleri belirtilir.

Tüm bu hazırlık aşaması avukat ile müvekkil arasındaki müzakere sonucu tamamlanır. Hazırlanan dava dilekçesi ve ekleri ile birlikte yetkili aile mahkemesinde dava açılır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davaları tek duruşmada sona erer. Bunun sağlanması için de anlaşmalı boşanma protokolünde tüm hususların belirlenmiş olması şarttır. Tartışmaya açık bir konu kalmamalıdır. İşte böyle bir protokol yapmak için avukat deneyimi şarttır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde;

  • Tazminat ve nafaka talepleri,
  • Eşyaların paylaşımı,
  • Malvarlığının paylaşımı,
  • Çocukların velayetinin belirlenmesi ve görüş günlerinin belirlenmesi,
  • Katkı payı alacağı ile katılma alacağının belirlenmesi şarttır.

Eşlerin kendisi tarafından hazırlanan bir protokolde bu konularda eksiklik ya da yanlışlıklar olabilir. Örneğin birbirlerinden tazminat istemeyebilirler. Ancak 10 yıl boyunca yeni bir dava ile tazminat isteme hakkı saklıdır. Protokol ile bu haktan feragat edilirse tazminat yolu kesin olarak kapanacaktır.

Avukat tarafından eksiksiz olarak hazırlanan boşanma protokolü sayesinde anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona erecektir.

Tedbir Başvurularında Boşanma Avukatı

Boşanma davasının açılıp açılmadığına bakılmaksızın kişi, belli durumlarda tedbir başvurularında bulunabilir. Özellikle şiddete maruz kalan taraf, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 5. Maddesindeki tedbirlerin uygulanması talebinde bulunabilir. Avukat kanalıyla yapılan başvurular usule uygun olacağı için daha hızlı sonuçlanacaktır. Şiddetin bir an önce sonlanması ve zararların tazmini için avukatla temsil şarttır.

MADDE 5 –

(1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.)

Boşanmaya Bağlı Diğer Davalarda Avukatın Rolü

Eğer çekişmeli boşanma davası süreci işliyorsa boşanma kararı verildikten sonra dahi yeni davalar açmak gerekebilir. Velayet davası, tazminat davası, nafakanın arttırılması, malvarlığının paylaştırılması gibi konularda ayrı bir dava ile takip gerekebilir. Boşanma davaları genellikle birkaç dava ile devam eder. İşte tüm bu davalar vekalet verilen boşanma avukatı tarafından takip edilecektir.

Boşanma davasını  takip eden avukattan memnun kalınmamışsa bu davalar için başka bir avukata vekalet verilmesi mümkündür.

Boşanma davası kesinleştikten sonra boşanma avukatı, icra takibi başlatarak tarafların hak ve alacaklarının tahsil etmeyi amaçlar. Mahkeme kararlarının icrasında yaşanılan güç durumların kolaylaştırılıp hızlandırması görevini üstlenir.

Mahkeme tarafından kesin hüküm verilmişse istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına yapılacak olan başvurular da yine avukat tarafından takip edilecektir. Tüm bu süreçlerde hukuk usulü işleyecek ve işlemler belirli sürelere bağlanacaktır. Hukuk bilgisi olmayan kişilerce takip edilmek istendiğinde hak kayıpları yaşanabilir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ile dava açılırken öncelikle davanın harç ve masraflarının peşin olarak ödenmesi gerekir. Bu tutarlar avukata ait olmayıp mahkeme veznesine yatırılır. Dava dilekçesinin hazırlanması davanın en önemli aşamasıdır. Bu nedenle uygulamada avukatlar anlaşılan vekalet ücretinin yarısını dava açılırken alır. Diğer yarısı ise dava sonuçlandıktan sonra alınacaktır. Kanuna göre ise avukatlık vekalet ücreti peşin ödemelidir. Ancak uygulamada taksitler halinde ödenmektedir.

Boşanma avukatı vekalet ücreti avukatlık asgari ücret çizelgesinden az olmamalıdır. Avukatlar bu tutarların üzerindeki miktarlarda anlaşma sağlayabilir. Davadan maddi bir menfaat elde edilecekse yüzdelik olarak da anlaşma sağlanabilir. Örneğin boşanma davası için 10 bin liraya anlaşılabileceği gibi maddi tazminatın yüzde 10’u şeklinde de anlaşma sağlanabilir. Bu anlaşma avukat ile müvekkil arasında yapılan vekalet sözleşmesinde belirlenir.