0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hurda Değerinin Araç Değer Kaybından Düşülmesi

Hurda Değerinin Araç Değer Kaybından Düşülmesi

Araç değer kaybı hesaplanırken araçtaki değişen ve çıkarılan parçaların hurda değerinin de araç değer kaybından düşülmesi gerekmektedir.Zira araçtaki değiştirilen parçalar (Orjinal ya da yan sanayi olması fark etmez) kural olarak araç sahibine aittir. Araç sahibi kaza sonrasında aracından sökülen parçaları kendi tasarrufunda istediği gibi kullanabilir ya da satabilir.Bu durumda hurda parça fiyatının değer kaybından düşülmemesi halinde araç sahibi hurda değer kaybı nispetinde sebepsiz yere zenginleşmesi anlamına gelmektedir.

Yargıtay 17.hukuk Dairesi 27/03/2019 2016/8587E. 2019/3677K.

Mahkemece her ne kadar aracın kaza nedeniyle pert total olduğu pert total işlemine göre davacıya sigorta ödemesinin yapıldığı, bu nedenle araçtaki değer kaybının istenemeyeceği gerekçesiyle davacının değer kaybına yönelik talebinin reddine karar verilmiş ise de davacı vekili müvekkilinin söz konusu aracı kazadan kısa bir süre önce 18.000,00 TL ye aldığını, kaza sebebiyle sigorta tarafından 9.000,00 TL ödeme yapıldığını, aracın hurdasının 1.500,00 TL ye satıldığını aradaki farkın davacının zararı olduğunu beyan ederek zarar talebinde de bulunmuştur. Mahkemece hükme esas alınan 18.06.2014 tarihli bilirkişi raporunda ise davalının kusur oranına göre sorumlu olduğu hasar bedelinin 9.750,00 TL olarak hesaplandığı, bu miktardan 9.000,00 TL nin daha önce ZMSS kapsamında davacıya ödenmiş olduğu anlaşılmakla, kalan 750,00 TL nin de davacının kaza sebebiyle uğradığı zarar olduğu ve mahkemece bu miktarın da davalıdan tahsiline karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz dilekçesinin mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 27/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Araç Değer Kaybı Kimlerden Talep Edilebilir ?

Araç değer kaybı bedeli taleplerinde KTK 88. ve TBK 61.madde hükümleri gereğince sigorta şirketi, sürücü ve araç sahibi müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Araç değer kaybı talebinde bulunulurken sigorta şirketi, sürücü ve araç sahibine karşı aynı anda dava açılabileceği gibi bunlardan sadece birine de dava açılabilecektir. Bu 3 kişi arasındaki rücu hususu zarar gören davacıyı ya da talepte bulunan bakımından bir geçerliliği olmayıp taraflardan birinin kusur oranlarına istinaden rücu hakkını kullanması davacı bakımından bir etkisi olmayacaktır.

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 27/01/2020 2018/1008 E. 2020/31 K.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesiyle, trafik kazaları neticesi doğacak zarar sorumluluğunda müteselsillik esasının benimsendiği, davacı kusursuz olduğundan zararın tamamını isterse sorumluların tamamından isterse bir kısmından isteyebileceği, açıkça davalının kusuru oranında sorumlu tutulmasını istemeyen davacı yönünden dava dışı kişinin de kusurunun bulunmasının davalıların müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı; somut olayda davalı sürücünün %25 oranında ve dava dışı sürücünün %75 oranında kusurlu olduğu; davalı ve dava dışı 3. kişinin kusur oranlarının birbirlerine karşı açılacak rücu davasında önem taşıyacağı ve dava dilekçesinde davacının kusursuz olduğu belirtilerek zararın müştereken ve müteselsilen tahsili talep edildiğinden davalıların zararın tamamından sorumlu tutulması gerekirken KTK 88. ve TBK 61. maddesine aykırı olarak davalıların kusuru oranında sorumlu tutulmalarının hatalı olduğu” gerekçesiyle karar bozulmuştur.

Uygulamada genellikle araç değer kaybı tahsil kabiliyetinin garanti olması nedeni ile sigorta şirketlerine karşı yöneltilmektedir. Sigorta şirketi ile sürücü ya da araç sahibi arasındaki kusur oranları doğrultusunda rücu hususu ise yukarıdaki yargıtay kararında da belirtildiği üzere bu davanın dışında kalacaktır.

Araç Değer Kaybı Kim Tarafından Karşılanır?

Oluşan kaza neticesinde araçtaki değer kaybı diğer tarafa göre daha fazla kusurlu olan tarafın sigortasından ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olan kişinin kasko poliçesinden karşılanır.

Aklınıza takılan her türlü konu ile alakalı bizimle iletişime geçebilir dilerseniz bizi ofisimizde ziyaret edebilirsiniz.
Avukat Musa Avcı – 0533 147 19 96