0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Elektrik Hırsızlığı Bilirkişi Rapor Örneği

Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Elektrik Hırsızlığı davasında resen bilirkişi seçilmem nedeniyle hakim huzurunda usulüne uygun yeminim yaptırıldı. Daha sonra olay yerinde gerekli tespit yapılarak notlar alındı. Bilahare dava konusu dosya üzerinde inceleme yaparak oluşan kanaatimi içeren raporumu aşağıda arz ediyorum.

1. DAVANIN KONUSU:

Dava konusu olay; …. köyünde oturan sanığın evinde abonesiz olarak kaçak elektrik kullanılması davanın konusunu teşkil etmektedir.

2. TESPİTİ İSTENİLEN HUSUSLAR:

Dava konusu olay ile ilgili olarak, 13.01.2011 tarihli duruşmada alınan ara karar gereği, Gaziantep – Yavuzeli Ballık köyünde oturan sanığın evinde abonesiz olarak kaçak elektrik kullanımı yapılmış mıdır?Yapılmış ise yapılan kaçak elektrik kullanım miktarının cezasız olarak tespit edilmesi ve olayın yapıldığı dönem itibarı ile kaçak elektrik kullanım bedelinin hesaplanılması istenmektedir.

3. İNCELEME:

25.02.2011 tarihinde mahkeme heyeti ile yerinde ve dava konusu dosya üzerinde yaptığım incelemede; Dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerden dava konusu yer için … ta sanığın kendisi adına abonelik bulunmadığı, ancak … ta bilgisayar ortamında yasal işlemlerin yapılabilmesi için abonesiz elektrik kullananlar için verilen Abonesiz kodunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu elektrik aboneliğinin bulunduğu binanın zemin + normal kattan meydana geldiği, zemin katın ahır ve depo olduğu, ancak keşif anı itibarı ile zemin katın boş olduğu ve kullanılmadığı, zemin katta elektrik tesisatın olmadığı, zemin ve üzeri normal katın tek ev olarak sanık tarafından kullanıldığı, keşif anı itibarı ile dava konusu evin antre + 3 odadan meydana geldiği, binanın çok eski ve yer yer harabe durumda olduğu, sanığın yaşlı bir kadın olduğu ve dava konusu evde yalnız yaşadığı, elektrik tablosunun zemin üzeri birinci kat giriş kapı yanında bulunduğu, keşif anı itibarı ile yeni elektrik aboneliğinin alınmış olduğu, yeni abonelik numarasının 1146 olduğu, elektrik tablosunda 1146 no.lu elektrik aboneliğine ait olan …marka tek fazlı elektronik elektrik sayacın bulunduğu, keşif anı itibarı ile tespit edilen elektrik sayacın tutanak sonrasında yeni takılmış olduğu, elektrik tablosu içerisinde sayacın bulunduğu bölüm tablo kapağınin mühürlü olduğu, sayaç üzerindeki endeksin 502 kwh olduğu keşif anı itibarı ile sanığın oturduğu evin kullanım alanlarında 2 adet 40 w’lık flüoresan ampul, 2 adet 20 wʼlık tasarruflu ampul, 4 adet priz sortinin bulunduğu, elektrikli cihaz olarak çamaşır makinası, televizyon ve buzdolabın bulunduğu tarafımdan tespit edilmiştir.

Dosya içerisinde bulunan 06.07.2010 tarih ve 019915 seri no.lu kaçak/usulsüz elektrik tespit tutanağında belirtilen usul ve yöntem ile kaçak elektrik kullanımının mümkün olabileceği kanaatindeyim.

İlgili tutanağın incelenmesinde; Davalı dönemde 2958439 seri no.lu MKE marka elektrik sayacın kullanıldığı, kullanılan sayaç üzerindeki endeksin 811 kwh olduğu anlaşılmaktadır.

Abonesiz Olarak Elektrik Kullanmak: Yasal anlamda TEDAŞ’a gerekli müracaat ve sözleşme yapılmadan elektrik kullanılmasıdır. Abonesiz kullanımlarda yasal sözleşme yapılmamış olması nedeni ile elektrik tablosu içerisinde elektrik sayacı bulunsa dahi sayacı devre dışı bırakmak her zaman için mümkün olabilmektedir.

Sanık 16.07.2010 tarihinde İlçe Jandarma komutanlığında şüpheli olarak ve 13.01.2011 tarihinde Yüce Mahkemenizde vermiş olduğu ifadelerinde:

Dava konusu evde 15 yıl önce taşındığını, aynı köyde başka bir evde oturmaya başladığını, kendisinin taşınmasından sonra dava konusu evde … oturmaya başladığını, …in vefat etmesinden sonra eşinin evde çıktığını,

Yüce mahkemenizde vermiş olduğu ifade tarihine göre yaklaşık 1,5 yıl öncesinde kendisinin eve tekrar taşındığını, kendisinin tekrar taşınmasında elektrik sayacın olduğunu, dava konusu ev için adına abonelik bulunduğunu,

(Keşif mahallinde hazır olan tutanak tanığı .. çalıştığı kurum ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde, dava konusu ev için adına kayıtlı olan aboneliğin 1023 no.lu abonelik olduğu öğrenilmiştir.),sonradan öğrendiğine göre dava konusu evde kullanılan elektrik aboneliğinin köyde yaptırmış olduğu yeni evine taşımış olduğunu, bu nedenle kendi oturduğu evin abonesiz durumuna düştüğünü öğrendiğini belirtmiştir.

Yine dosya kapsamında bulunan no.lu aboneliğe ait abone detayı, abone enerji tüketim extresi, abone sayaç listeleme belgesi ve sanığın ifadelerinde açıklamış olduğu tüm hususlar dikkate alındığında, sanığın dava konusu evi sayaç takılı ancak abonesiz olarak 16.11.2009 tarihinde kullanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Aşağıda yapacağım tutanak öncesi dönem için elektrik tüketim karşılaştırmasında bu durumun dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU (EPDK) nun, 25 Eylül 2002 tarih ve 24887 sayılı Resmi Gazetede yayımlamış olduğu Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13-14 ve 15’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, 21.03.2003 tarih ve 122 sayılı Kurul Kararı Eki olarak yayımlanmış bulunan “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanımı ile Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasları” açıklayan yönetmeliğin; ayrı Süre başlıklı (b) maddesinde:

1) Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi yapmış olan müşteriler için kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi; tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme ve son endeks okuma işlemlerinde en son yapılanın işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir

.(Bu süre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 90 günü geçemez olarak sınırlandırılmıştır.) Ancak, sayaçtan geçirilmeden bir hatla kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti halinde bu süre iki kat olarak alınır.

Bu sürenin dışında müşterinin kaçak elektrik enerjisi kullandığının doğru bulgu ve belgelerle tespit edilmesi halinde, kaçak tüketime ek olarak kullanımın başlangıç tarihi itibariyle geriye dönük normal tüketim hesabı yapılır.(Bu süre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 ayı geçemez olarak sınırlandırılmıştır.) Bu dönemdeki faturalar tüketimin yapıldığı kabul edilen dönemlerdeki birim fiyatlar dikkate alınarak gecikme zammı alınmaksızın düzenlenir.

2) Bağlantı anlaşmasının ve perakende satış sözleşmesinin birinin veya her ikisinin de imzalanmamış olması halinde kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi; doğru bulgu ve belgelere dayandırılması kaydı ile elektrik enerjisi kullanılmaya başlandığı tarih ile kaçak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süredir.(Bu süre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; tüketicinin tespite konu elektrik enerjisinin kesildiği tarih ile kaçak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süredir. Bu süre 90 günü geçemez olarak sınırlandırılmıştır.)

Doğru bulgu ve belgelerin bulunmaması halinde bu süre 90 gün alınır. Tüketim miktarı hesaplama başlıklı (c) maddesinde:

1) Tüm müşteriler için öncelikle ihtilafsız dönemlerdeki tüketimi doğru olarak kaydetmiş olan sayaç değerine göre, (kaçak kullanım tespitinin yapıldığı tarihten geriye dönük olarak yapılan incelemeler sonucunda, tüketim değerlerinin düşmeye başladığı tarih tespit edilebiliyorsa, bu tarihten önceki dönem ihtilafsız dönem olarak kabul edilir.)

2) Doğru tespit edilmiş tüketim değeri yoksa; “meskenlerde, bağlantı gücü ve ortalama aylık çalışma saatine göre (buradaki bağlantı gücü, proje varsa projesinde belirtilen gücün 0.60’ı, projesi yok ise 3 (üç) kw’ın altında olmamak üzere) yöresel özellikler ve benzer yapılar göz önüne alınarak hesaplama yapılır”. (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; bağlantı gücü: proje varsa projesinde belirtilen gücün 0.60’ı, projesi yok ise basit yapılarda 3 (üç) kw, diğerlerinde 5 (beş) kw’ın altında olmamak üzere yöresel özellikler ve benzer yapılar göz önüne alınarak hesaplama yapılır olarak değiştirilmiştir.)

Yine (c) maddesinin “ortalama aylık çalışma saatleri bölümünde meskenlerde bir aylık kaçak elektrik tüketimi 150 saat kabul edilir.”denilmektedir.

Yerinde yapmış olduğum mevcut kurulu güç tespitlerine göre bir günlük tüketilecek elektrik miktarının hesabı:

TUTANAK TARİHİ İTİBARI İLE EVDE VAR OLDUĞU TESPİT EDİLEN VE ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ALETLER VE ÇEKEBİLECEĞİ GÜÇLER

Gücü (w) Adet Günlük Çalışma Saati Günlük Tüketim (kwh) Buzdolabı 180

1,44

1

8

1

7

0,49

Televizyon 70 Çamaşır Makinası 2.500

1

0,2

0,5

Lamba

40

1

5

0,2

Lamba

20

1

5

0,1

Bir Günlük Toplam Tüketim (kwh) 2,73

Bir Aylık Toplam Tüketim (kwh) 81,9 Bir evde bulunan tüm aydınlatma ampullerinin tamamının aynı anda kullanılmasınin hayatın olağan akışına uygun olamayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle yukarıda yaptığım güç ve elektrik tüketim hesaplamasında tespit edilen lamba sayılarının yarısı dikkate alınmıştır.

Dava konusu elektrik aboneliğinin davalı dönemde müşteki kurumda kaydı bulunmadığından, dava konusu elektrik aboneliği için kaçak tespit tutanak tarihine göre geriye doğru“Abone Enerji Tüketim” ekstresi bulunmamaktadır. Ancak kaçak tespit tutanak tarihi itibarı ile sayaç üzerindeki endeksin 811 kwh olduğu anlaşılmaktadır.

Normal bir dairenin bir aylık ortalama elektrik tüketiminin (100-150) kwh olabileceği kanaatindeyim. Dava konusu yer için yukarıda yapmış olduğum bir aylık ortalama elektrik tüketimi de dikkate alındığında; tutanak tarihinde tespit edilen endeksin tutanak tarihine göre geriye doğru (811:81,9=9,9 ay) 9,5 – 10 aylık tüketime uygun olacağı kanaati ve düşüncesindeyim.

Yukarıda yapmış olduğum açıklamalarında sanığın tutanak öncesi dönemde dava konusu evde sayaç takılı olarak 16.11.2009 tarihinde oturmaya başladığı belirtilmiştir. Bu durumda sanığın dava konusu evde tutanak öncesi 16.11.2009 – 06.07.2010 (Kaçak tespit tutanak tarihi) tarihleri arası olmak üzere 7,5 – 8 ay kadar oturduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapmış olduğum tüm açıklamalarım neticesinde; tutanak tarihinde kayıtsiz sayaç üzerinde tespit edilen endeksin, sanığın dava konusu evde abonesiz olarak oturduğu döneme uygun olduğu, bu nedenle dava konusu elektrik aboneliğinde kaçak elektrik kullanılmadığı, davalı dönemde kullanılan elektriğin kayıtsız olarak takılı olan elektrik sayacı üzerinde geçmiş olduğu kanaatindeyim.

Açıklamaya çalıştığım tüm gerekçeler ilgili yönetmelikler, davalı elektrik aboneliğinin bulunduğu çevre koşulları, keşif sırasında yerinde yaptığım kurulu güç tespitleri, tanık ve sanık ifadeleri de dikkate alınarak 13.01.2011 tarihli duruşmada alınan ara karar gereği, dava konusu elektrik aboneliğinde kaçak elektrik kullanıldığının kabul edilmesi durumunda, istenilen cezasız elektrik sarfiyat miktarı ve bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

1-06.07.2010 tarih ve 019915 seri no.lu kaçak tutanağı için:

-Kaçak kullanım süresi (İlgili yönetmeliğim süre başlıklı “b” maddesi gereği): 90 Gün

-Bir Günlük Toplam Tüketim: 2,73 Kwh

-Kwh bedeli (kaçak elektrik fatura bildiriminden): 0,178198 TL -Kaçak elektrik kullanım miktarı: 90 x 2,73 = 245,7 Kwh -Kaçak elektrik kullanım bedeli: 245,7 Kwh x 0,178198 TL = 43,78 TL.

4. NETİCE:

Yerinde yaptığım keşif ve dosya üzerinde yaptığım inceleme neticesinde;

Dava konusu yapılan kaçak tespit tutanak döneminde kaçak elektrik kullanılmadığı, kullanılan elektriğin takılı ancak kayıtsız olan sayaç üzerinde geçmiş olduğu kanaatindeyim.

Ancak; Yüce Mahkemenizce dava konusu elektrik aboneliğinde kaçak elektrik kullanıldığının kabul edilmesi durumunda, 13.01.2011 tarihli duruşmada alınan ara karar gereği cezasız olarak kullanılan elektrik tüketim miktarının 245,7 kwh, cezasız olarak tespit edilen kaçak elektrik tüketim bedelinin ise KDV siz ve yasal vergiler ilave edilmeden olayın meydana geldiği dönem itibarı ile 43,78 TL olduğu kanaati ve düşüncesindeyim.

Takdiri yüce mahkemenize ait olmak üzere bilirkişi raporumu saygı ile arz ederim. 08.03.2011

Bilirkişi

Elektrik Mühendisi