0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişi Nedir ?

Bilirkişi Nedir ?

Bilirkişi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini (BK),

Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişileri,

Bilirkişi, herhangi bir şahıs ve tüzel kişilerin herhangi bir konuda çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda konunun uzmanı kişilerden görüş alınmasıdır.

Bilirkişi; Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, uzman.

Bilirkişiler konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi, o konu ile ilgili kurumlar da olabilir. Adli Tıp Kurumu, Polis kriminal ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları…

Uzman Mütaalası çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse

Bilirkişilik hizmeti, bilim, teknik, ekonomik genel verilerini adli olgularda neden, niçin, sebep sonuç gibi illiyet bağları konulardan isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak hukuki sorunların çözümüne yardımcı olan hizmetlerdir. İncelemenin niteliğine göre her alanla ilgili olabilmektedir. Sebep, sonuç, kusur ve durum tespiti; kimlik belirleme; fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tespitinin yapılmasıdır.

Rapor; Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazılı belge.

Ön rapor; Esas rapora dayanak olmak üzere hazırlanmış olan ön bilgi yazısı.

Eksper; belli bir alanda bilgi ve deneyimine güvenilerek düşünce ve yorumuna başvurulan kişi. Tütün alımlarında tütünlerin kalitesini, şarap alımlarında şarabın kalitesini belirleyen, ticari işlerde, sigortacılıkta söz konusu işler hakkında görüş bildiren eksperlerdir.

Ekspertiz; eksper, bilirkişi tarafından yapılan inceleme.

Danışman: Belli bir konu hakkında uzman olan ve kendisine fikir sorulan kişiye danışman denilmektedir.

Durum Tespiti: Herhangi bir durumun tespit edilmesi istenilmesi durumunda, olay yeri tespit yöntemleri ve diğer tespit yöntemleri kullanılarak istenilen durumun birebir kayıt altına alınarak tespit edilmesidir.

Uzman; Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan, bilirkişi.

Uzmanlık; belli alanda uzmanlık, uzman görüşü.

Yukarıda tanımlar içiçe girmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanımlamada bilirkişi kavramı olarak alınmıştır.

Bilirkişi; bir uyuşmazlığın çözümünde uzmanlığından yararlanılan, hâkime veya mahkemeye yardımcı olan, ilmi birikimiyle olayı aydınlatan kişiler olarak tanımlanabilir. Ülkemizdeki bilirkişilik kurumunu özel dedektiflik kapsamı içerisinde değerlendirebiliriz. Çünkü bilirkişiler genel tecrübe kurallarını bildirerek suçların aydınlatılmasında etkin rol oynarlar. Bu yönüyle dedektiflerin yapmış olduğu çalışmalara benzer bir faaliyet yürütürler.

B- Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
• Rapor Hazırlama
• Dosya İnceme
• Keşif,
• Yerinde İnceleme,
• Deney,
• Uygulama Yapma.
• Araştırma.

C- Bilirkişilik UZMANLIK ALANLARI.
• Uzmanlık bölümleri: Sağlık, mühendislik, sosyal bilimler, hukuk, fen bilimleri.
– Esas uzmanlık alanları,
– Karma alanlar
– Spesifik alanlar
– Sigorta, trafik (kaza, kusur tespiti, değer-hasar tespiti). GRAFOLOJİ,
– Aktüeryal hesap (iş ve trafik kazalarından doğan tazminat alacakları)
– İş davaları (işçilik alacakları) hesap.
– Sosyal güvenlik.
– Rekabet davalarında
– Şirket davalarında

• Bilirkişi Kurumları
– Kurum
– Tüzel
– Şahıs