0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bank Asya Davalarına Yönelik İnceleme

Bank Asya Davalarına Yönelik İnceleme

Aklınıza takılan konular ile ilgili iletişim numaralarından mail adresinden bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Bu alanlarda bilirkişi raporu, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.

BANK ASYA’DA BELLİ BİR DÖNEMDE HESAP ARTIŞI OLMASI SUÇLAMASI KONUSUNDA BERAAT KARARI VEREN MAHKEMELERİN KARARLARININ ANALİZİ ÇALIŞMASI

İLGİLİ MAHKEME KARARLARI ve KARARLARIN ÖZETLERİ

1.KARARIN ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1603

KARAR NO: 2018/4170

KARAR TARİHİ: …/…/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası AŞ de gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek örgüt liderinin talimatı üzerine örgütün amacına hizmet eden ve bankanın yararına yapılan ödeme ve sair işlemlerin, örgüte üye olmak suçu bakımından örgütsel faaliyet, tek başına ise örgüte yardım etmek olarak kabul edilebileceği nazara alındığında; Sanığın Bank Asya hesap hareketlerine ilişkin dökümün 01.01.2014 tarihinden önceki hareketleri içermemesi dikkate alındığında, sanığın bu tarihten önceki Bank Asya hesap hareketleri dökümünde dosyaya getirilip örgüt liderinin talimatı üzerine katılım hesabı açma ve mevduat artışı gibi rutin dışına çıkan hesap hareketi bulunup bulunmadığı belirlenmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. Maddesi utarınca BOZULMASINA, 13.11.2018 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2.KARARIN ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/728

KARAR NO: 2018/1185

KARAR TARİHİ: 30/04/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… Suç örgütünün tanımlanıp yaptırıma bağlandığı 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinin 7. fıkrasında yardım fiiline yer verilmiştir. “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, örgüt üyesi olarak” cezalandırılacağı belirtilmiş, anılan normun konuluş amacı, gerekçesinde; “örgüte hakim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet eden kişi, örgüt üyesi olarak kabul edilerek cezalandırılır.” şeklinde açıklanmış, 765 sayılı TCK’nın sistematiğinden tamamen farklı bir anlayışla düzenlenen maddede yardım etme fiilleri de örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilerek, bağımsız bir şekilde örgüte yardım suçuna yer verilmemiştir.

Yardım fiilini işleyen failin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaması, yardımda bulunduğu örgütün TCK’nın 314. maddesi kapsamında silahlı terör örgütü olduğunu bilmesi, yardımın örgütün amacına hizmet eder nitelikte bulunması yardım ettiği kişinin örgüt yöneticisi ya da üyesi olması gereklidir. Yardımdan fiilen yararlanmak zorunlu değildir. Örgütün istifadesine sunulmuş olması ve üzerinde tasarruf imkanının bulunması suçun tamamlanması için yeterlidir.

Yardım fiilleri örgüte silah sağlama ve terörün finansmanı dışında tahdidi olarak sayılmamıştır. Her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemler yardım kapsamında görülebilir (Yargıtay Ceza Genel Kurulu 11.11.1991 tarih, Esas 9–242, Karar 305). Yardım teşkil eden hareketin başlı başına suç teşkil etmesi gerekmez. Yardım bir kez olabileceği gibi birden çok şekilde de gerçekleşebilir. Ancak yardım teşkil eden faaliyetlerde devamlılık, çeşitlilik veya yoğunluk var ise örgüt üyesi olarak da kabul edilebilecektir.

Bu açıklamalar ve ilkeler ışığında tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde;

Sanığın 28.06.2013 tarihinde Bireysel Emeklilik hesabını açtığı, aksi sabit olmayan savunmasından da anlaşıldığı gibi, birikimlerini bu hesapta değerlendirdiği, hesap hareketleri incelendiğinde, zaman zaman artış, zaman zaman azalmalar olduğu, bu azalma ve artışlarda, sanığın aksi sabit olmayan savunmasına göre ev ve araç alım-satımına bağlı olarak artış veya azalış gösterdiği, talimat üzerine artış veya azalma olduğu şeklinde bir hesap hareketinin olduğuna dair bir saptamanın yapılamadığı, hesabın açılma tarihinin talimatın verilme tarihi olan 2013 yılı Aralık ayı sonundan önceki bir tarihe denk gelmesi de dikkate alındığında, sanığın terör örgütü ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerinin olduğuna veya örgütün çağrısı üzerine para yatırdığına dair cezalandırılmasına yeter derecede her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı, şüpheden sanık yararlanır evrensel ceza hukuku ilkesi de gözetilerek sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırı ve sanık müdafiinin istinaf itirazları bu yönüyle yerinde ise de;

Belirtilen bu hukuka aykırılık, olayın daha fazla araştırılmasını veya aydınlatılmasını gerektirmeyen ve 5271 sayılı CMK’nın 303/1-a maddesi uyarınca düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olmakla;

Mahkûmiyete dair ilk derece mahkemesi hükmünün kaldırılarak,

1-Sanığın üzerine atılı “Örgüt İçindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla birlikte, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçunu işlediği sabit olmadığından atılı suçtan CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

NOT 1: C. M. K. Madde 223/2–e’ye göre, (2) Beraat kararı; ……. e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, hallerinde verilir.

NOT 2: Bu dosyada Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi (A. C. M.) tarafından mahkûmiyet kararı verilmiştir. Bunun üzerine İstinaf edilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde (B. A. M.) bozularak sanığın beraatına karar verilmiştir.  

3.KARARIN ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/318

KARAR NO: 2018/1637

KARAR TARİHİ: 02/10/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… Bu açıklamalar ve ilkeler ışığında tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde;   Her ne kadar ilk derece mahkemesince; “sanığın örgütün hiyerarşisine dahil olmadığı ve örgütle organik bağ da kurmadığının anlaşıldığı, ancak sanığın özel kastla örgüt lideri tarafından Bankasya talimatının yapıldığı tarihlerde sanığın Bankasya’daki hesabına para yatırdığının sabit olduğu, bu hususun ayrıntılı olarak Bankasya’ya para yatırma ile ilgili bölümde izah edildiği, tüm bu açıklamalar bağlamında; sanığın eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunun yasal unsurlarını bünyesinde taşıdığı, böylece sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediğinin sabit olduğu” gerekçesiyle sanığın silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yardım ettiği gerekçesiyle TCK.nun 314/3 ve 220/7 Maddesi yollamasıyla TCK’nın 314/2, 220/7, 3713 Sayılı TMK’nın 5/1, TCK’nın 62 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ise de;   Sanığın, söz konusu bankada (Bank Asya) 21.07.2014 tarihinde 166.000 TL ve 40.000 TL olmak üzere 206.000 TL. tutarında katılım hesabı açtığı, katılım hesabının vadesinin dolması ile birlikte ilgili tutarların çekildiği, en son 26/08/2014 tarihinde 92.000 TL. nin çekildiği, sanığın anılan bankada 19 farklı hesabının olduğu, kredi kartı hesabı ayrı, DİT kart hesabı ayrı, USD hesabı ayrı, birikim hesabı ayrı, katılım hesabı ayrı, vs şekilde birçok hesap açıldığı, sanığın 2008 yılından itibaren hesabı aktif olarak kullandığı, işlemlerinin 15/07/2016 tarihine kadar devam ettiği, bankanın TMSF ye devredildikten sonra bile bu müşteri ilişkisinin son bulmadığı, sanığın savunmasında belirttiği ve TAKBİS kayıtlarında da belirtildiği üzere 26/08/2014 tarihinde ZARİF YAPI şirketinden ev aldığı, sanığın bunun öncesinde ise uzun yıllardır biriktirdiği birikimlerini Bank Asya ya 1 aylığına yatırdığı, nitekim sanığın bankaya para yatırdığı ilk tarihinde 2014 yılı Temmuz ayı olduğu, sanığın ev almak amacıyla bankaya yatırdığı parasını 1 ay sonra çekerek ev aldığının sabit olduğu, örgüt tarafından para yatırma talimatının ilk olarak örgüt lideri tarafından 29.12.2013 tarihinde verildiği, 29.12.2013-30.06.2014 tarihleri arası birçok hesaba yüklü miktarda para yatırma işleminin gerçekleştiği, sanığın ise bu tarihler arasında herhangi bir para yatırma işlemi yapmadığı, 2014 yılı temmuz ayında yatırdığı parayı 21/08/2014-26/08/2014 tarihinde de çektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen’in 25.12.2013 tarihli çağrısı üzerine Asya Katılım Bankası’nda bulunan hesabına para yatırarak FETÖ/PDY terör örgütüne yardım suçunu işlediği konusunda cezalandırılmasına yeter derecede her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı, şüpheden sanığın yararlanacağına ilişkin evrensel ceza hukuku ilkesi de gözetilerek sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı ve sanık müdafi ile Cumhuriyet savcısının istinaf itirazları bu yönüyle yerinde görülmüş olduğundan açılan duruşma sonunda aşağıdaki şekilde sanığın beraati yönünde hüküm kurulmuştur.   Bu itibarla;   HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;   1-Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26/12/2017 tarih, 2017/259, 2017/142 E/K sayılı kararının CMK’nın 280/2. maddesi uyarınca ORTADAN KALDIRILMASINA,   2-Her ne kadar sanığın silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması istemi ile kamu dava açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediği yönünde mahkumiyetini gerektirir, her türlü şüpheden arındırılmış, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, CMK’nın 223/2-e madde ve fıkrası gereğince BERAATİNE,

NOT 2: (5237 S. K. m. 23, 53, 58, 220, 314) (3713 S. K. m. 5) (YCGK 24.05.2016 T. 2014/13-676 E. 2016/262 K.)   Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26/12/2017 tarih, 2017/259 esas, 2017/142 karar sayılı ilamı ile mahkumiyet kararı verilmiştir. Bunun üzerine İstinaf edilen karar Gaziantep BAM’da bozularak sanığın beraatine karar verilmiştir.  

4. KARARIN ÖZETİ

T.C.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1024

KARAR NO: 2018/1208

KARAR TARİHİ: 17/5/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “Sanığın Bank Asya’daki hesabını 04/10/2012 tarihinde açtığı 2.000,00 Euro para yatırılıp aynı tarihte 1.500,00 Euro tutarında yurt dışına EFT gerçekleştirildiği, 2012 yılı içerisinde başkaca hesap hareketi olmadığı, 2013 yılında sanığın 21/02/2013 tarihinde hesabından 500,00 Euro para çekme işlemi gerçekleştirdiği, 31/01/2014 tarihinde 6.000,00 ve 17.000,00 TL, para yatırdığı, daha sonra 03/02/2014 23.000,00 TL meblağlı vadeli katılım hesabı açtığı, bu hesabı 09/05/2014 tarihinde kapattığı ve mevcut vadesiz hesaplarını da biri hariç 2014 yılı içerisinde kapattığının tespiti karşısında, sanığın silahlı terör örgütü FETÖ elebaşısının çağrısı öncesinde de hesap hareketinin devam ettiği, kaldı ki çağrı üzerine para yatırmış olsa aynı yıl içerisinde üstelik yaklaşık 3 ay sonra bankadan parasını çekmesinin düşünülemeyeceği ayrıca başka bankalarda da parasının olduğunun anlaşılması ve bu paralarını aynı tarihlerde Bank Asya’ya yatırmaması hep birlikte değerlendirildiğin de, sanık hakkında örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunun oluşmayacağı, bu sebeple ilk derece mahkemesince sanık hakkında tesis olunan mahkumiyet hükmünün kaldırılarak, sanık hakkında açılan kamu davasından atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği beraatine karar verilmesinin gerekmesi karşısında, İlk Derece Mahkemesi’nin kararının kaldırılması gerektiği anlaşılmıştır.”

5. KARARIN ÖZETİ

T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/60

KARAR NO: 2018/909

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “kişinin sosyal ve ekonomik durumuna göre bankacılık işlemlerinin nitelendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Yani somut olaydaki gibi bir öğretmen için kredi kartı harcamaları veya fatura tahsilatları rutin işlem olarak kabul edilebilecekken, Bank Asya’da hesabı bulunan bir ticari işletme sahibi için de ödemelerini aldığı pos hesabı veya ticari ilişki çerçevesinde yapmış/almış olduğu para transferleri olağan ve mümkündür.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

………… sanığın atılı suçtan BERAATİNE,

6.KARARIN ÖZETİ

T. C.

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/728

KARAR NO: 2018/1185

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “Aksi sabit olmayan savunmasından da anlaşıldığı gibi birikimlerini bu hesapta değerlendirdiği, hesap hareketleri incelendiğinde zaman zaman artış, zaman zaman azalmalar olduğu bu azalma ve artışlarda sanığın aksi sabit olmayan savunmasına göre ev ve araç alım-satımına bağlı artış-azalış gösterdiği, talimat üzerine artış veya azalma olduğu şeklinde bir hesap hareketi olduğuna dair bir saptamanın yapılamadığı, hesabın açılma tarihinin talimat verilme tarihi olan 2013 yılı aralık ayı sonunda önceki bir tarihe denk gelmesi de dikkate alındığında, sanığın terör örgütü ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerin olduğunu veya örgütün çağrısı üzerine para yatırdığına dair cezalandırılmasına yeter derecede her türlü kuşkudan uzak somut kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı, şüpheden sanık yararlanır evrensel ceza hukuku ilkesi gözetilerek sanığın suçtan BERAATI yerine yazılı şekilde MAHKUMİYETİNE karar verilmesi hukuka aykırı olduğundan BERAATINA karar verilmiştir”.

7. KARARIN ÖZETİ

T.C.

KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/278

KARAR NO: 2019/170

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “ Sanık Bank Asya’da 2008 yılında açılmış hesabının bulunduğu, bu hesapta 2014 yılı şubat ayında 7000 TL Mart ayında 8000 TL paranın bulunduğu, bu tarihten sonra hesapta para bulunmadığı…,.. Yine sanığın savunmasında Bank Asya Hesabında yukarıda belirtilen tarihteki parayı Eminevim isimli şirket aracılığı ile ev alması nedeniyle bu şirkete transfer ettiğini beyan ettiği, sanığın bu savunmasını doğrular şekilde hesabın açıklamalar kısmından paranın bu şirkete transfer edildiğinin anlaşıldığı…, Bu nedenlerle sanığın BERAATİNE karar verilmiştir.”

8. KARARIN ÖZETİ

T.C.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

19. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1205

KARAR NO: 2018/247

KARAR TARİHİ: 25/10/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “….Sanığa isnat edilen başka bir eylem ise, Bank Asya’da çağrı dönemlerinde kendisi ve eşi adına hesap açtırıp yüklü miktarda mevduat bulundurmaktır. İncelenen banka kayıtları ile bunlara ilişkin kovuşturma aşamasında alınan bağımsız bilirkişi raporunda,  sanığın çağrı dönemi olarak belirtilen dönemde yeni açılan hesabının olmadığı, 2014 yılı Ocak ayında 424.880,35 TL olan  mevduat bakiyesinin 2014 yılı Aralık ayında 23.319,31 TL olduğu, bakiyede artış olmayıp TEDRİCİ OLARAK BÜYÜK BİR AZALIŞ OLDUĞU GÖRÜLMEKTE olup, bu durum sanığın örgüt liderinin yaptığı çağrıya sanığın  uymadığını ve bu eylem yönünden suçun oluşmadığını göstermektedir……..” denilmektedir.

Yukarıdaki izahlar kapsamında müvekkilin olayına benzer olduğunu açıkça bellidir. Müvekkilin hesabında bir anda yüksek bir artış ve bir anda yüksek bir azalış meydana gelmiştir ve bu artış ve azalışın zaman dilimi iddianamede belirtildiği üzere SAATLİKTİR. SEBEBİ İSE TAMAMEN TİCARİ OLARAK ARSA ALIMIDIR.

…………. BERAATINA karar verilmiştir.

9. KARARIN ÖZETİ

T.C.

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1136

KARAR NO: 2018/1488

KARAR TARİHİ: 01/11/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “Sanığın aynı zamanda Ziraat Bankasında da hesabı ve mevduatı bulunduğu halde bu bankadaki mevduatını Bank Asya’ya aktarmamış olması,

YİNE ZİRAAT BANKASINDAN 10/09/2014 TARİHİNDE ÇEKTİĞİ KREDİYİ, BANK ASYA’YA AKTARMAMIŞ OLMASI,

Eşi Hatice Yayla’nın da Halk Bankasında hesabı ve mevduatı bulunduğu halde bu bankadaki mevduatının sanığın Bank Asya hesabına aktarılmamış olması,

Örgüt liderinin “evinizi arabanızı satın, Bank Asya’ya yatırın” talimatına rağmen; sanık tarafından ibraz edilen ve eşi  Hatice Yayla adına olan fatura örneğine göre; sanığın Ziraat Bankasından kullandığı kredi ve eşinin Halk Bankasındaki hesabı ile kendisinin Bank Asya’daki hesabında bulunan paraları çekmek suretiyle 12/09/2014 tarihinde 63.770 TL bedelle araç satın almış olması itibariyle yukarıdaki diğer deliller de dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında;….”

Müvekkilin diğer bankalardaki, ilgili tarih itibariyle ve sonraki tarihler itibariyle, günlük/aylık işlem hacmi Bank Asya’daki kısa süreli hesap artışından kat ve kat fazladır ve müvekkil diğer bankalardan mezkur ticari ilişki haricinde nakit aktarımında bulunmamıştır.

  …………. BERAATINA karar verilmiştir.

10. KARARIN ÖZETİ

T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/775

KARAR NO: 2018/129

KARAR TARİHİ: 24/05/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “…… Bank Asya’da 2006 yılında hesap açan sanığın örgüt liderinin talimatının bulunduğu dönemde örgüte yardım olarak değerlendirilebilecek kayda değer bir hesap hareketi bulunmayıp, SÖZ KONUSU BANKAYA DEVLET TARAFINDAN EL KONULMASINDAN SONRA CİDDİ MİKTARDA PARA YATIRMIŞ OLMASININ TALİMATLA HAREKET ETMEDİĞİ KANAATİ UYANDIRMASI ve yalnızca örgüte müzahir kurumlarda çalışmış olması ile dernek üyeliğinin sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilip cezalandırılması için yeterli görülmemesi karşısında;…..”

Müvekkilin Bayam Şirketi olarak ilgili bankadaki genel olarak son işlemleri 2014 yılı 6. ayında gerçekleşmiş ve şahsi olarak ise 15/07/2014 tarihinde tamamen kapatılmış olup bu tarihler Bank Asya’nın BDDK ve TMSF’ye devir tarihinden çok öncedir. Bu hususta müvekkilin talimat ile hareket etmediğinin kanıtıdır.

  …………. BERAATINA karar verilmiştir.

11. KARARIN ÖZETİ

T.C.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/2243

KARAR NO: 2018/2289

KARAR TARİHİ: 17/12/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “….sanığın Bankasya’daki hesap hareketleri incelendiğinde; sanığın BANK ASYA İSİMLİ BANKADA 18/05/2001 GÜNÜ AÇILMIŞ HESABININ BULUNDUĞU, hesabında çeşitli bankacılık işlemleri yanında,  örgüt liderinin “BANKASYAYI KURTARIN” TALİMATINDAN KISA BİR SÜRE SONRA 20/01/2014 TARİHİNDE ANILAN BANKADA KATILIM  HESABI AÇTIĞI VE BU HESABA 58,500 TL TUTARINDA PARA YATIRDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

Ancak sanığın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 04/02/2015 tarihinde yönetimini devraldığı Bank Asya’nın, 29/05/2015 tarih ve 6318 sayılı Kararı ile tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ye devredilmesine karar verdiği tarihten sonra da bu hesabı kapatmayarak kullanmaya devam ettiği ve 2016 yılına kadar hesabın açık olduğu anlaşılmaktadır.

……… ANCAK SANIĞIN DİĞER ÖRGÜT MENSUPLARININ AKSİNE ANILAN BANKANIN DEVLET YÖNETİMİNE (BDDK VE TMSF) DEVREDİLDİĞİ TARİHTEN SONRA DA HEMEN HESABINI KAPATMADIĞI VE SIFIRLAMADIĞI, 2016 yılına   kadar fiilen  kullanmaya devam ettiğinin anlaşılması karşısında; örgütün sözde liderinin talimatıyla hareket ettiğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince  sanık hakkındaki İlk Derece Mahkemesinin mahkumiyet kararı kaldırılarak  beraat kararı verilmesinin gerektiği;…..”

Müvekkilin Bank Asya’daki şahsi hesap açılış tarihi 11/04/2007 ve şirket olarak ise 10.12.2009 tarihidir, şahsi hesaplarında ticaret kapsamında arsa alımından dolayı bir anlık artma ve azalma söz konusu olmuştur ve ayrıca 2014 yılı ortaları itibariyle şirket ve şahsi olarak Banka ile olan ilişkisi bitmiştir.

…………. BERAATINA karar verilmiştir.

12. KARARIN ÖZETİ

T.C.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/3054  

KARAR NO: 2018/2288

KARAR TARİHİ: 17/12/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “….Sanığın Bank Asya hesap hareketleri incelendiğinde; 2009 yılından bu tarafa açık olan hesabında, 2014 yılında hesabındaki parayı peyderpey başka bankaya aktardığı, 2014 yılı Ağustos ayı itibariyle de hesabındaki mevduatının azaldığı dikkate alındığında; hesap hareketlerinin rutin olduğu, mutat bankacılık hareketleri olduğu, bu nedenle  sanığın  beyanlarına aykırı terör örgütü liderinin çağrısı üzerine söz konusu bankaya para yatırmaktan mahkumiyetine yeterli somut bir delilin bulunmadığı,…”

Müvekkilin ticari faaliyetler kapsamında işlem yapmış olduğunu ayrıntısıyla izah ettik.

…………. BERAATINA karar verilmiştir.

13. KARARIN ÖZETİ

T.C.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/2016

KARAR NO: 2018/1566

KARAR TARİHİ: 28/06/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …………. “….Bank Asya Katılım Bankasında hesap açtırdığı ve para bulundurduğu iddiasıyla cezalandırılması yoluna gidilmiş ise de, sanığın tüm hesap hareketleri incelendiğinde 17-25 Aralık 2013 tarihinden 1 hafta sonra 03/01/2014 tarihinde Bank Asya Katılım Bankasında bulunan 325.000 TL’yi çektiği ve Kuveytürk Bankasına yatırdığı, 03/01/2014 -15/07/2016 TARİHLERİ ARASINDA SANIĞIN KUVEYTTÜRK BANKASINDAKİ HESABINDA YAKLAŞIK 4 MİLYON TL’LİK HESAP HAREKETİ BULUNDUĞU, SANIĞIN İŞTİGAL ETTİĞİ MÜTEAAHHİTLİK İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK BÜTÜN PARASININ YANINDA ÇOK CÜZİ BİR KISMININ BANK ASYA’DA BIRAKILMASI VE AYRICA BANK ASYA KATILIM BANKASININ TMSF’ YE DEVRİNDEN SONRA DAHİ BANK ASYA DA HESAP HAREKETLERİNİN BULUNMASI hususları birlikte değerlendirildiğinde,….”

Müvekkilin ticari faaliyetler kapsamında Bank Asya haricinde diğer bankalarda da işlem hacmi bulunmakta olup ve Bank Asya’daki hacimden kat ve kat fazladır. Ayrıca genel olarak 2014 yılı ortası itibariyle şirket ve şahsi hesapları son bulmuştur.

…………. BERAATINA karar verilmiştir.

14. KARARIN ÖZETİ

T.C.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/627

KARAR NO: 2018/1262

KARAR TARİHİ: 22/05/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …………. “…. sanığın hesap hareketleri incelendiğinde bahsedilen TALİMATTAN YAKLAŞIK 9 AY SONRA 22/10/2014 TARİHİNDE BANKA NEZDİNDE KATILIM HESABI AÇTIĞI, TALİMATIN VERİLDİĞİ TARİHTEN ÖNCE DE KATILIM HESAPLARININ BULUNDUĞU VE SANIĞIN BANKANIN TMSF’YE DEVREDİLDİĞİ TARİHTE ÖRGÜT ÜYELERİNİN PARALARINI ÇEKTİĞİ VE HESAPLARINI KAPATTIRDIĞI DÖNEMDE 23/06/2016 TARİHİNE KADAR HESABI KULLANMAYA DEVAM ETTİĞİ, sanığın eylemlerinin örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme olarak değerlendirilemeyeceği şeklindeki gerekçesiyle sanığın üzerine atılı suçtan beraatine karar verildiği anlaşılan sanık ile ilgili hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği….”

Müvekkilin Bank Asya’daki şahsi hesabı Bankanın TMSF yada BDDK devir tarihinden çok önce olarak 2014 yılı ortalarında son bulmuştur.

…………. BERAATINA karar verilmiştir.

15. KARARIN ÖZETİ

T.C.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/627

KARAR NO: 2018/1262

KARAR TARİHİ: 22/05/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …………. “…. sanığın silahlı terör örgütü FETÖ ele başısının çağrısı öncesinde de hesap hareketinin devam ettiği, KALDI Kİ ÇAĞRI ÜZERİNE PARA YATIRMIŞ OLSA AYNI YIL İÇERİSİNDE ÜSTELİK YAKLAŞIK 3 AY SONRA BANKADAN PARASINI ÇEKMESİNİN DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİ AYRICA BAŞKA BANKALARDA DA PARASININ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI VE BU PARALARINI AYNI TARİHLERDE BANK ASYA’YA YATIRMAMASI HEP BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİN de, sanık hakkında örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunun oluşmayacağı, bu nedenle ilk derece mahkemesince sanık hakkında tesis olunan mahkumiyet hükmünün kaldırılarak, sanık hakkında açılan kamu davasından atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği beraatine karar verilmesinin gerekmesi karşısında…”

Yukarıdaki izahlarımıza atıfta bulunmakla yetiniyoruz. Konuyla ilgili olarak ayrıca Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararlarını da yazılı olarak sunacağım.

…………. BERAATINA karar verilmiştir.

16. KARARIN ÖZETİ

T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/59

KARAR NO: 2018/934

KARAR TARİHİ: 09/07/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “Öncelikle sanığın mahkumiyetine esas alınan Bank Asya hesap harekeleri ile aktif-sen üyeliği üzerinde durulması gerekirse; sanığın silahlı terör örgütünün mali yapılanması içinde en önemli unsurlardan birini oluşturan finans kuruluşu Bank Asya nezdindeki hesabı örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 öncesine aittir. Öte yandan gerek bu tarih gerekse örgüt liderinin söz konusu bankanın desteklenmesine, mevduat, katılım, altın vesair, yeni hesaplar açılmasını var olan mevduatlarda artırım yapılmasına, gerekirse başka bankadan alınacak kredilerin bu iş için kullanılmasını ilişkin örgüt üyelerine verdiği Ocak 2014 tarihli talimatından sonra sanık tarafından söz konusu bankaya açılmış yeni bir hesap ….… bulunmamaktadır. Dosyadaki hesap hareketleri ve bilirkişi raporuna göre sanık sadece var olan hesabı üzerinden bir kamu bankası olan Ziraat bankasına 01/06/2015 tarihinde Perakende ödeme sistemi üzerinden 14.100 TL tutarında eft göndermiş bunun dışında ödeme işlemleri hariç bırakılırsa başkaca işlem yapmamıştır.
Görüldüğü üzere İlk Derece mahkemesinin kabulünün aksine örgütsel faaliyet ve dayanışmadan söz edilmez. Aktif eğitimciler sendikası içinde üye sıfatı ile bulunduğu anlaşıldığı sanılan sanığın devletin kurulmasına, teşkilatlanmasına izin verdiği faaliyetlerini denetleme imkanına sahip olduğu bir örgütlenmeye salt üye olduğu gerekçesi ile cezalandırılması mümkün değildir. ” şeklindeki hükmü ile bank asyada ki hesap açılış tarihinin 2013 yılı öncesine ait olduğuna değinilerek beraat kararı verilmiştir.

………… sanığın atılı suçtan BERAATİNE

17. KARARIN ÖZETİ

ANKARA 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/59

KARAR NO: 2018/934

KARAR TARİHİ: 19/04/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “Sanığın Bank Asya isimli bankadaki hesap harekelerinin incelenmesinde, bu hareketlerin çalışması karşılığında ödenen maaşlar ile olağan günlük harcamalara ilişkin olduğu, yüksek miktarda hesap hareketlerin ise sanığın savunmasında da geçtiği üzere konut alımına yönelik olduğu, nitekim bu hususun 23/10/2014 tarihli hesap hareketinde “Daire satış bedeli” olarak açıkça yer aldığı örgüt liderinin talimatı doğrultusunda hareket edildiğine yönelik bir kayıt ya da emareye rastlanmadığı… İsnat edilen suçu işlediği konusunda kesin, mahkumiyete yeterli, her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından şüpheden sanık yararlanır evrensel hukuk ilkesi de dikkate alınarak sanığın Beraatine …” şeklinde hüküm kurulmuştur. Sanığın maaş ödemelerinin ve daire satış bedeli ödemesinin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

18. KARARIN ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 201/337,

KARAR NO: 2018/93 

KARAR TARİHİ: 12/04/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “Fetö/pdy’nin finans kaynağı olan Bank Asya’da 20/01/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre TL hesabı bulunan, ilk hesabı 31/12/2010 tarihinde açılan, hesabına örgüt liderinin çağrısından sonra örgütsel çağrıya uyarak herhangi bir yardım maksatlı para yatırma işlemi bulunmayan (FETÖ/PDY liderinin Bank Asya’da hesap açtırıp para yatırma talimatından önce sanığın Bank Asya hesabının bulunduğu, hesabına para yatırma işlemlerindeki tutarların küçük meblağlar olup, bu yatan meblağların da kredi kartı ödemenin kullanıldığı, sanık tarafından 24/09/2014 tarihinde Bank Asya’ya 10.000,00 TL yatırılması ve bu meblağında aynı ay içerisinde kullanılmış olması, Eylül ayının okulların açıldığı ay olup bu ayda da özel okul taksitlerinin yatırıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu miktarın sanığın çocuklarının okul taksitine ilişkin olduğuna dair sanığın savunmasına mahkememizce itibar edildiği, yine bank asya’nın TMSF’ye devrinden sonra da, sanık tarafından küçük meblağlı para yatırmaya devam edilip bu miktarlarında kredi kartı ödemelerinde kullanılmak suretiyle hesabın aktif olarak kullanıldığı nazara alındığında sanığın ilgili bankayı bankacılık işlemleri amacıyla kullandığı, örgüt liderinin talimatı ile para yatırdığına dair delil olmadığı kanaatine varılmıştır.)
Sanığın faaliyetlerinin, silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluluk içermemesi karşısında örgüt üyesi olarak kabul edilmesine yasal olanak bulunmadığından, sanığa atılı silahlı terör örgütü suçunun oluşmayacağı, ”

………… sanığın atılı suçtan BERAATİNE,

19. KARARIN ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 201/337 

KARAR NO: 2018/93 

KARAR TARİHİ: 05/03/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……… “Yine her ne kadar sanığın örgütün bankası olan Bank Asya’da 5 farklı hesabın olduğu belirtilmiş ise de soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporundan sanığın Bank Asya Hesabının ilk önce 16/05/2008 tarihinde açtığı hesabın kapanış tarihinin olmadığı görülmüştür. Bank Asya Hesap Hareketleri incelenmesinde ise sanığın 06/02/2015 tarihinde 400 TL olmak üzere bu tarihten sonra da ve küçük miktarda hesap hareketlerinin olduğu, bu işlemlerden de anlaşılacağı üzere sanığın Bank Asya’nın TMSF’ye devrinden sonra da bankaya para yatırma işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu, fetö/pdy silahlı terör örgütü ele başısı tarafından Bank Asya’ya para yatırın talimatına istinaden sanığın hesap açtırıp para yatırdığına dair dosyada sanığın beyanının aksine bir delilin olmadığı, sanığın savunması ile hesap hareketleri ile uyuştuğu, bu itibarla da suçlamaları kabul etmeyen sanık beyanına mahkememizce itibar edilmiştir.

Tüm bu açıklamalar kapsamında dosya muhteviyatındaki tüm bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğinden bahisle hakkında iddianame düzenlenmiş ve mahkememizde kamu davası açılmış ise de; örgütün finans kaynağı olan Bank Asya’da hesabı bulunmakta ise de bilirkişi raporu ve hesap ekstreleri birlikte değerlendirildiğinde hesap hareketlerinin küçük miktarlarda para yatırma işlemlerinden ibaret olup bank Asya’nın TMSF’ye devrinden sonra da sanık tarafından da para yatırma işlemlerinin yapılmış olduğu sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olması nedeni ile kapatılan aktif-sen isimli sendikaya üye olmasını ayrıntılı olarak açıklandığı üzere anayasal örgütlenme hakkı kapsamında olduğu, bu itibarla sanığa isnat edilen eylemlerin sanığın üzerine atılı olan silahlı terör örgütüne üye olma suçunun oluşması için yeterli nitelikte olmadığı, terör örgütüne üyelik açısından aranan süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk açısından eylemlerde bulunduğuna ilişkin sanığın üzerine atılı olan suçtan mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, delil elde edilemediğinden sanığın BERAATİNE karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” şeklinde belirtilmiştir.

20. KARARIN ÖZETİ

T. C.

ANKARA 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/146 Esas

KARAR NO : 2018/239

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………… Bank Asya hesap kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporuna göre, sanığın, hesabını örgüt liderinin “Bank Asya’ya para yatırın” çağrısını yaptığı 15.01.2014 tarihinden önce 09.11.2007 tarihinde açtığı, çağrı öncesi ve sonrası dönemdeki hesap hareketlerinin kredi kartı hesabına para yatırılması şeklinde olduğu, bu sebeple mezkur hesabın bankanın desteklenmesine yönelik işletildiğine yönelik bir delilin bulunmadığı,

          Sanığın savunmalarında, atılı suçları kabul etmediğini beyan ettiği tespit edilmiştir.

……………………. Düzenlenen iddianamede ve yapılan yargılamada sanığın Bylock programını kullandığı, bu nedenle atılı suçu işlediği iddiası olduğu, bu iddianın da tek dayanağının Bylock programı sunusuna 14 ayrı günde toplam 190 kez eriştiğine dair CGNAT (HIS) kayıtları olduğu, CGNAT (HIS) kayıtlarının özet veri olması nedeniyle tek başına sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu göstermeye yeterli olmadığı, yapılan yargılamada sanığın kredi kartına bağlı Bankasya hesap kayıtları dışında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatına dair bir delilin bulunmadığı, sanığın tim aşamalardaki savunmalarında atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

………………….. Tüm bu açıklamalar ve dosya içerisindeki belgelerden sanığın, terör örgütünün nihai amacından haberdar olduğunu, silahlı terör örgütü ile arasında organik bağ kurulduğunu, örgütünün kuruluş amaçlarını faaliyetlerini benimseyerek iradi olarak örgütün amacı, talimatları doğrultusunda ve hiyerarşik yapısına dâhil olduğunu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk içeren faaliyeti bulunduğuna dair her sebepten uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunun işlendiğinin sabit olmadığı ve bu nedenle hakkında atılı suçtan beraatine karar verilmesi yolunda Mahkememizde vicdani kanaat oluşmakla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Sanık ………….n üzerine atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca atılı suçtan BERAATİNE,

21. KARARIN ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/142

KARAR NO: 2017/410

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …….. somut olayımızda sanığın durumuna gelince; sanık savunmasında özetle, Bankasya hesabını 2001 yılında açtırdığını, bu hesabı 2016 yılına kadar kullandığını, düzenli olarak birikim için para yatırdığını, bankanın kredi kartını kullandığını örgüte yardım kastı ile hareket etmediğini, herhangi bir talimat doğrultusunda para yatırmadığını beyan ettiği, sanık savunması, sanığın banka hesap bilgileri ve hareketleri incelendiğinde; yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere sanığın örgüt talimatı üzerine hesabına para yatırmadığı gibi açıklanması mümkün olamayan normal kullanım alışkanlığının aksine ani bir hesap artışının da saptanmadığı anlaşılmakla yukarıda açıklanan hususlar ve sanığın makul tutarlı ve inandırıcı beyanı dikkate alındığında sanığın FETÖ/PDY örgüt liderinin Bankasya talimatı verdiği tarihlere denk gelen tarihlerde hesap açmadığı ve bu tarihlerden sonra talimat üzerine bankaya para yatırmadığı ve para hareketlerinin rutin, normal kullanım alışkanlığına uygun olduğu, sanığın savunmasının da bu tespiti doğrular nitelikte olduğu, tüm bu açıklamalar bağlamında; sanığı örgüt hiyerarşisine dahil olmadığı ve örgütle organik bağ da kurmadığı gibi örgüt lideri tarafından Bankasya talimatının yapıldığı tarihlerde ve sanığın özel kast ile bilerek ve isteyerek Bankasya’da hesap açarak para yatırıldığının ve sanığın eyleminin silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunun yasal unsurlarını bünyesinde taşıdığının somut, inandırıcı deliller ile sübuta erdirilemediği, evrensel bir hukuk kaidesi olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediği yönünde mahkemede her türlü şüpheden uzak, hukuki ve vicdani kanaatin oluşmadığı, bu açıklamalar doğrultusunda; sanığın savunmalarına mahkemece itibar edilmekle sanığın bankaysa hesabının olmasının ve bu hesaplar şile ilgili de para hareketlerinin bulunmasının sanık aleyhine delil olarak değerlendirilmesi yoluna gidilmemiştir.            

………… sanığın atılı suçtan BERAATİNE,

22. KARARIN ÖZETİ

T.C.

DÜZCE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2017/401

KARAR NO: 2019/141

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……..Bank Asya Hesap Hareketleri incelendiğinde sanığın bu bankada bulunan hesabında;2013 yılı Aralık ayında 14263,06 TL, 2014 yılı Ocak ayında 15375,67 TL, 2014 yılı Şubat ayında 15652,06 TL, 2014 yılı Mart ayında 17546,16 TL, 2014 yılı Nisan ayında 16914,49 TL, 2014 yılı Mayıs ayında 15662.63 TL, 2014 yılı Haziran ayında 16561,47 TL, 21014 yılı Temmuz ayında 17113,01 tl, 2014 yılı Ağustos ayında 17270,32 TL, 2014 yılı Eylül ayında 11020,05 TL, 2014 yılı Ekim ayında 10487,45 TL, 2014 yılı Kasım ayında 10392,46 TL, 2014 yılı Aralık ayında 10170,89 TL, 2015 yılı Mart ayında 9274,03 TL, 2015 yılı Haziran ayında 8627,92 TL, 2015 yılı Eylül ayında 9505.04 TL, 2015 yılı Aralık ayında 8805,93 TL para bulundurduğu Ağustos tarihi itibarı ile tüm parasını çektiği, bankanın TMSF’ye devredildiği tarihten sonra da para bulundurduğu, bunun yanı sıra EFT ve havale işlemleri gibi rutin bankacılık işlemlerinin yapıldığı görülmüştür.

          Sanığın Bank Asya’ya para yatırma eyleminin örgüte yardım kapsamında değerlendirilebilmesi için öncelikler para yatırma eylemini örgüt liderinin çağrısı üzerine gerçekleştirmesi ve aynı zamanda bu eyleminin bankanın aktiflerini arttırma amacına yönelik olması gerekmektedir. Sanığın 20018 yılında Bank Asya’da hesap açtırdığı, her ne kadar şubat 2014 tarihinden katılım hesabı açılmış ise de; katılım hesabı açtırmadan öncesinde de hesabında para bulundurduğu, harici para yatırma eyleminde bulunmadığı, banka mevduat hesabında bulunan parayı katılım hesabına çevirdiği, rutin bankacılık faaliyetlerini bu bankadan yaptığı, bankanın TMSF’ye devredildiği dönemden sonra da para bulundurduğu da görülmekle yapılan bankacılık işlemlerinin terör örgütünü destekler mahiyette bir tasarruf olduğuna yönelik kesin bir kanaate varılmadığından; sanığın Bank Asya’da ki işlemleri yönünden savunmasına itibar etmek gerekmiştir.

Buna göre; Sanığın iddianamede talep edildiği şekilde silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine yönelik kesin bir kanaate varılmadığından beraat kararı verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

23. KARARIN ÖZETİ

T.C.

KONYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/188

KARAR NO: 2019/78

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …….. Soruşturma aşamasında sanığın Bank Asya hesapları üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, 16/06/2014 tarihinde 6.200,00 TL karşılığı katılım hesabı açtığı, 20/04/2016 tarihinde 6.230,68 TL karşılığı katılım hesabı açtığı, 21/08/2014 tarihinde 6.137,13 TL havale ile para yatırma işlemi yaptığının belirtildiği,  

Mahkememizce aldırılan 11/02/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre Bank Asya hesabını 21/05/2009 yılında açtığı, halen açık olduğu, 20/06/2014 te kapattığı, 20/06/2014 tarihinde 6.230,68 TL yatırarak katılım hesabı açtığı, 21/08/2014 tarihinde kapattığı, 24/09/2014 tarihinde altın hesabı açtırdığı ve bu hesabın halen açık olduğu belirtilmiştir. Hesap hareketleri incelendiğinde, sanığın örgüt liderinin bankanın kurtulması için talimat verdiği 2014 yılı Ocak ayı ve öncesinde 2009 yılında hesabının olduğu, sanığın Mayıs 2014 te katılım hesabının mevcut bakiyesi ile açtırdığı anlaşılmıştır. Sanığın bankanın TTMSF’ye devrinden sonra halen hesabının açık olduğu görülmüştür. Sanık savunmasında iddianamede belirtilen 6.200 TL’nin hariçten yatırılmadığını, hesabında bulunan parayı katılım hesabına dönüştürdüğünü, 2 ayrı para yatırma işleminin olmadığını, katılım hesabının yenilendiğini belirtmiştir.

………….. Her ne kadar sanık ………… hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılmış ise de, sanığın savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, dolayısıyla sanığın müsnet suçu işlediği sabit olmadığından sanığın CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,   

24. KARARIN ÖZETİ

T.C.

DİYABAKIR 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2017/151

KARAR NO:

DURUŞMA TARİHİ: 21/11/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Sanığın birden fazla bankada hesabının bulunuyor oluşu nazara alındığında, sanığın 17/12/2013 tarihi ve sonrasında Bank Asya hesabı ile diğer banaklardaki hesap ve para hareketlerinin incelenerek FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantıları olup olmadığı yönünde MASAK’tan rapor aldırılması hususunda yazılan müzekkereye cevap var görüldü okundu dosyasına eklendi.

…………. Yapılan yargımla sonunda tüm dosya incelenmekle sanığın örgütün finans kaynağı olan Bankasya’da hesabının bulunarak bu hesap ile döviz alım satım işlemleri yapması, katılım hesapları açtığı, söz konusu hesabına yoğun bir şekilde her ay yüksek meblağlarda sürekli olarak havale gönderdiği çocuklarını FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisaklı okullara göndermesi………..

…….. Sanık ……………. hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminin sabit olmaması nedeniyle CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince müsned suçtan sanığın BERAATİNE, ………..

25. KARARIN ÖZETİ

T.C.

KONYA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/63 Esas

KARAR NO: 2018/243

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …….. Sanığın Bank Asya’da aktif hesabının bulunduğu, hesap kayıtları ve dosyadaki mevcut bilirkişi raporundan anlaşılmıştır. Her ne kadar söz konusu bankanın mudisi olmak tek başına örgüt üyeliği için yeterli olmamakla birlikte,

…………….. Sanığın hesap hareketleri incelendiğinde 03.11.2014 tarihinde örgüt liderinin talimatından sonraki dönemde aktif hesap hareketleri olduğu tespit edilmiş ise de, sanığın 2011 yılında Banka Asya’da hesap açtığı, 2011 yılı itibariyle hesabını aktif olarak kullandığı, Bank Asya’nın TMSF’ye devrinden sonra da sanığın hesabını aktif olarak kullanmaya devam ettiği, bankanın TMSF’ye devrinden sonra örgüt liderinin hesaplardaki paraların çekilmesi yönünde talimatı bulunmasına rağmen sanığın TMSF’ye devirden sonra da yüklü miktarda para yatırdığı görülmekler birlikte, dosya kapsamında diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde, sanığın örgüt liderinin talimatıyla hareket ettiğine, örgüt ile eylem birliği içinde bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, kaldı ki;

          Sanığın KHK ile kapatılan derneklerde üyeliğinin bulunmadığı,

          Sanığın KHK ile kapatılan vakıflarda üyelik, yöneticilik kaydının bulunmadığı,

          Sanığın örgütle iltisaklı gazete ve dergi aboneliği bulunmadığı,

          Sanığın yurt dışına çıkış ve giriş kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.

          Sanığa ait telefon numarası üzerinden Kom Daire Başkanlığı tarafından yapılan sorgusunda örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanmadığı anlaşılmıştır.

………………… 20/01/2014 – 15/03/2015 tarihleri arasında Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu ancak …….. kanaatine varılarak sanığın beraatine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm fıkrası kurulmuştur.

26. KARARIN ÖZETİ

T.C.

KONYA 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/38 Esas

KARAR NO: 2017/76

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …….. sanığın ……………, hesabının bulunduğu Bank Asya’nın ve 10 yıl süre ile çalıştığı Mevlana Üniversitesinin FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle kapatıldığı……

Sanığın FETÖ/PDY terör örgütü sempatizanı olsa bile bu örgütün üyesi olduğuna dair mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından, üzerine atılı suç sabit görüşmemiş, beraatine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur…..

……Sanık …….. üzerine atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğinde BERAATİNE,  

27. KARARIN ÖZETİ

T.C.

MANİSA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/57 Esas

KARAR NO: 2018/337

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……….. sanığın Asya Katılım Bankası A.Ş.’de ….. müşteri numaralı hesabının bulunduğu, bu hesabın 01.09.2006 tarihinde açıldığı, bu hesap üzerinden 14.09.2015 tarihine kadar hesap işlemlerinin yürütüldüğü, sanığın mahkememizce alınan savunmalarında Bank Asya’nın TMSF’ye devri konusunda bir bilgisinin olmadığını, bankanın örgütle bir bağlantısının olduğunu bilmediğini, Bank Asya’da yalnızca dini hassasiyeti ile işlem gerçekleştirdiğini, öğretmen olması nedeniyle yatırdığı paraların yaz tatili dönemine denk geldiğini, örgüt liderinin talimatından haberdar olmadığını beyan ettiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ele başı tarafından Bank Asya’ya para yatırma talimatına istinaden sanığın hesap açtırıp para yatırdığına dair dosyada beyanının aksine delilin olmadığı, sanığın savunması ile hesap hareketlerinin örtüştüğü, …………….

….sanıklar ………yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiği sabit olmamakla, sanığın CMK 223/2-E maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE

28. KARARIN ÖZETİ

T.C.

KAYSERİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/46 Esas

KARAR NO: 2017/76

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………… Bank Asyada hesabının bulunduğu gerekçesiyle FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan kamu davası açılmış ise de dosya arasına celp edilen cevabi yazıda bylock kullanmadığının belirtildiği, öte yandan dosya kapsamında bulunan Bank Asya kayıtlarına göre sanığın söz konusu bankada hesabının bulunduğu ancak 17-25 Aralık sürecinden önce de bulunduğu, bu süreçten sonra da hesabındaki artışın geliriyle orantılı şekilde ve cüzi miktarda olduğu, sanığın bu süreç sonrasında herhangi bir şekilde sohbet toplantılarına katıldığına dair iddia ve delilin elde edilemediği, sanığın aldığı emirle ya da örgütün talimatı doğrultusunda Bank Asyadaki hesabına para yatırdığına dair herhangi bir iddia ve delilin mevcut olmadığı nazara alındığında bu haliyle sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından sanığın atılı suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar vermek gerekmiştir.

29. KARARIN ÖZETİ

T.C.

BURSA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/177 Esas

KARAR NO: 2017/209

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………… 27.10.2017 havale tarihli banka hesap işlemleri bilirkişisi raporuna göre Bank Asya hesabının 2001 yılında açılmış olması, bilirkişi raporuna göre hesabındaki para hareketliliği ve işlemlerinin mutat bankacılık işlemleri olması, ……………… Sanığa isnad olunan suçun unsurları oluşmadığından CMK’nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

30. KARARIN ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/515 Esas

KARAR NO: 2018/359

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ……….Sanık …….2104 yılında evlilik kararı aldığını, babasının  da bu süreçte maddi destek sağlamak istediğinden kendi hesabının da bulunduğu bank asyada hesap açtırmasını istediğini, kendisinin de hem faizsiz olduğundan hem de babasının kolaylıkla para gönderebileceğini düşündüğünden bu bankada hesap açtığını,………. 21/08/2015 tarihine kadar bu banka hesabını kullanmaya devam ettiğini, Bankanın basından kayyuma atandığını ve TMSF’ nin bankaya el koyduğunu öğrendiğini bu süreçte de banka ile müşteri ilişkilerine devam ettiğini,……………..

Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

31. KARARIN ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/247 Esas

KARAR NO: 2018/508

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………. arkadaşlarıyla aylık gün organize ettiklerini ……  10 arkadaşından 300 yüz TL olmak üzere 3000 TL para aldığını ve arabasını değiştirmeyi düşündüğü için parayı harcamayıp tutmak için Bank Asya’ya yatırdığını, ………….. Daha sonra 2015 yılının Şubat ayında arabasını değiştirirken söz konusu parayı da nakit çektiğini ve araç bedeli olarak kullanıldığını……..

 1. Her ne kadar sanık ……………… hakkında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

32. KARARIN ÖZETİ

T.C.

BURSA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/286 Esas

KARAR NO: 2018/395

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………. İddianamede Sanığın terör örgütü elebaşının talimat verdiği dönemde Bank Asya hesaplarında artış meydana geldiği iddia edilmişse de; 08/11/2018 havale tarihli Bank Asya bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere, hesabın 2011 yılından itibaren kullanıldığı, otomatik talimat ile düzenli bir şekilde her ay havale yapıldığı, aidat ödemelerinin yapıldığı, terör örgütü elebaşının talimat verdiği dönemde ve sonrasında da bu işlemlerin düzenli olarak devam ettiği, talimat üzerine açılmış bir katılım hesabı ya da yüksek miktarlı bir para bulunmadığı, tanığın beyanlarında da sanığın örgütsel faaliyet ve bağlantısına ilişkin bir görgü ve bilgisinin bulunmadığı, aralarında tartışma bulunan amiri konumundaki sanık hakkında bilgi ve görgüye dayanmayan ifadelerine ise itibar edilemeyeceği, sanık her ne kadar 2006 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı öğrenci yurdunda kaldığını, twitterdan örgütle iltisaklı kişileri haber alma amaçlı takip ettiğini beyan etmişse de bu hususların tek başına sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği için yeterli olmadığı açıklanan nedenlerle sanığın terör örgütüne üye olduğunu gösterir çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinin olmadığı, örgüt ile organik bağının ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin yeterli, kesin ve inandırıcı delillerle tespit edilemediği ve atılı suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle sabit olmadığı anlaşılmakla sanığın 5271 sayılı CMK’nun 223/2-e maddesi uyarınca atılı suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.

33. KARARIN ÖZETİ

T.C.

ANKARA 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/140 Esas

KARAR NO: 2018/160

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………. Bunun yanında sanığın Bank Asya hesap hareketleri incelendiğinde, 30.01.2014 tarihinde 4.550,00 TL para yatırdığı, bu parayı 14.04.2104 tarihinde çektiği, bu tarihten önce ve sonraki hesap hareketlerinin ise rutin şekilde olduğu birlikte değerlendirildiğinde, bu haliyle Bank Asya’da sadece hesabının bulunması suç unsuru olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek …………. beraatine karar verilmiştir. 

34. KARARIN ÖZETİ

T.C.

ADANA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/10 Esas

KARAR NO: 2018/214

KARAR TARİHİ: … /… /2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………. Sanık …………’ın bu deliller dışında Aktif-Sen üyesi olduğu, Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve Zaman Gazetesi’ne aboneliğinin bulunduğu gibi hususların sanık …………’ın bu örgüte sempati duyduğunu gösterdiği ancak örgüt üyesi olduğu hususunda kesin kanaat verici delil niteliğinde bulunmadığı, sanık …………’ın eşi olan ………….’ın Aktif-Sen iyesi olduğunun ve Zaman Gazetesi aboneliği hususlarının sanığın örgüt üyesi olduğunu göstermediği, sanık …………’ın kendi beyanları ile bu örgütün sohbet toplantılarına önceden gitmiş olmalarının sanıkların terör örgütün üyesi olduklarını göstermediği, sanık …………………’ın hakkında yapılan ihbarın somut delillere dayanmadığı, Bank Asya hesabının bulunmasının sanığın bu örgüte üye olduğu hususunda kesin delil teşkil etmediği, sanık ………………… hakkında yapılan ihbarın somut delillerle desteklenmediği, sanığın Aktif-Sen üyesi olmasının ve ikametinde yapılan aramada ele geçirilen Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergisinin sanığın örgüte sempati duyduğunun göstergesi olduğu, sanık ……………..’lının 2013 yılı öncesinde Zaman Gazetesine üye olmasının ve hakkında ……………… Her ne kadar sanıklar …….. , …… , ……. ve ……. hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, CMK 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan ayrı ayrı BERAATLERİNE,

35. KARARIN ÖZETİ

T.C.

HATAY 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/669 Esas

KARAR NO: 2018/

KARAR TARİHİ: 19/06/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: ………. Sanığın bankasyada hesabının bulunduğu, hesap hareketlerinin rutin hesap hareketleri şeklinde olduğu, bankasyanın TMSF’ye devrinden sonra hesabını kapatmadığı gibi hesap bakiyesinde bir azalma bulunmadığı, sanığın savunmalarının tanık beyanı ve bankaysa kayıtları ile uygun olduğu, sanığın örgüte yardım amacıyla hareket ettiğine ilişkin bir kayıt ve somut veri bulunmadığı ……

            ……….. CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,  

ÖZETİ SUNULMAYAN DİĞER KARARLAR HAKKINDA BİLGİ

Aşağıda belirtmiş olduğumuz Bölge Adliye Mahkemesi kararları yukarıda sunduğumuz içerikler ile aynı hususlara değinmekte olup benzer bir çok Yüksek Mahkeme kararının incelenmesiyle oluşturulmuştur.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİNİN;

 1. 10/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/1417 ve Karar No: 2018/1909 hükmü,
 2. 12/12/2018 tarih ve Esas No: 2018/3338 ve Karar No: 2018/605 hükmü,
 3. 19/07/2018 tarih ve Esas No: 2017/565 ve Karar No: 2018/457 hükmü,

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN;

 • 23/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/546 ve Karar No: 2018/2153 hükmü,
 • 10/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/2412 ve Karar No: 2018/2056 hükmü,
 • 03/10/2018 tarih ve Esas No: 2017/3362 ve Karar No: 2018/2022 hükmü,
 • 22/05/2018 tarih ve Esas No: 2017/3651 ve Karar No: 2018/1314 hükmü,
 • 06/11/2018 tarih ve Esas No: 2017/1127 ve Karar No: 2018/2328 hükmü,

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN;

 • 13/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/759 ve Karar No: 2018/1339 hükmü,
 •  07/06/2018 tarih ve Esas No: 2018/236ve Karar No: 2018/1149hükmü,

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİNİN;

 1. 31/05/2018 tarih ve Esas No: 2018/665 ve Karar No: 2018/883 hükmü,
 2.  08/05/2018 tarih ve Esas No: 2018/399 ve Karar No: 2018/772hükmü,
 3.  21/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/791 ve Karar No: 2018/1104 hükmü,

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN;

 1. 110/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/1417 ve Karar No: 2018/1909 hükmü,
 2. 02/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/1015 ve Karar No: 2018/1822 hükmü,
 3. 02/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/2613 ve Karar No: 2018/1820 hükmü,
 4. 02/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/2223 ve Karar No: 2018/1815 hükmü,
 5. 25/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/3031 ve Karar No: 2018/1757 hükmü,
 6. 24/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/1109 ve Karar No: 2018/1746 hükmü,
 7. 10/07/2018 tarih ve Esas No: 2018/1782 ve Karar No: 2018/1662 hükmü,
 8. 05/07/2018 tarih ve Esas No: 2018/1471 ve Karar No: 2018/1652 hükmü,
 9. 05/07/2018 tarih ve Esas No: 2017/1998 ve Karar No: 2018/262 hükmü,
 10. 21/12/2018 tarih ve Esas No: 2018/2811 ve Karar No: 2018/2318 hükmü,
 11. 11/12/2018 tarih ve Esas No: 2018/2243 ve Karar No: 2018/2289 hükmü,
 12. 13/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/1795 ve Karar No: 2018/2093 hükmü,
 13. 12/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/1777 ve Karar No: 2018/2084 hükmü,
 14. 24/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/2285 ve Karar No: 2018/1999 hükmü,
 15. 10/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/3103 ve Karar No: 2018/1902 hükmü,
 16. 10/07/2018 tarih ve Esas No: 2018/1752 ve Karar No: 2018/1663 hükmü,
 17. 10/07/2018 tarih ve Esas No: 2018/1691 ve Karar No: 2018/1661 hükmü,
 18. 16/07/2018 tarih ve Esas No: 2017/1448 ve Karar No: 2018/1395 hükmü,

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN;

 • 15/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/1317 ve Karar No: 2018/1542 hükmü,
 • 15/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/1315 ve Karar No: 2018/1540 hükmü,
 • 15/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/1317 ve Karar No: 2018/1542 hükmü
 • 08/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/1206 ve Karar No: 2018/1532 hükmü,
 • 25/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/1142 ve Karar No: 2018/1477 hükmü,
 • 04/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/430 ve Karar No: 2018/1373 hükmü,
 • 20/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/446 ve Karar No: 2018/1302 hükmü,
 • 19/04/2018 tarih ve Esas No: 2017/179 ve Karar No: 2018/650 hükmü,

(Yukarıda özetlenen sanık Hatice Koyun Duran hakkında karar)

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN;

 • 24/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/1817 ve Karar No: 2018/997 hükmü,
 • 28/06/2018 tarih ve Esas No: 2017/2131 ve Karar No: 2018/899 hükmü,
 • 22/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/1773ve Karar No: 2018/1123 hükmü,

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN;

 • 08/02/2018 tarih ve Esas No: 2017/214  ve Karar No: 2018/330 hükmü,
 • 10/12/2018 tarih ve Esas No: 2018/2027 ve Karar No: 2018/2134 hükmü,
 • 31/10/2018 tarih ve Esas No: 2018/1184 ve Karar No: 2018/1909 hükmü,
 • 06/06/2018 tarih ve Esas No: 2018/271 ve Karar No: 2018/1246 hükmü,
 • 29/03/2018 tarih ve Esas No: 2018/452 ve Karar No: 2018/695 hükmü,
 • 08/03/2018 tarih ve Esas No: 2018/14 ve Karar No: 2018/535 hükmü,

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİNİN;

 • 12/06/2018 tarih ve Esas No: 2017/2969 ve Karar No: 2018/1727 hükmü,
 • 23/01/2018 tarih ve Esas No: 2017/2871 ve Karar No: 2018/313 hükmü,
 • 12/12/2017 tarih ve Esas No: 2017/2720 ve Karar No: 2018/3100 hükmü,

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİNİN;

 • 27/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/1109 ve Karar No: 2018/1988 hükmü,
 • 06/11/2018 tarih ve Esas No: 2018/2339 ve Karar No: 2018/1839 hükmü,

(Yukarıda özetlenen sanık Hatice Atalay hakkındaki karar)

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİNİN;

 • 25/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/2640 ve Karar No: 2018/2032 hükmü,
 • 19/09/2018 tarih ve Esas No: 2018/441 ve Karar No: 2018/2007 hükmü.

MAHKEMLERİN BANK ASYA’DA BELİRLİ TARİHLER ARASINDA HESAP ARTIŞI OLMASI SUÇUNDAN BERAAT KARARI VERİRKEN GEREKÇE GÖSTERDİKLERİ KRİTERLER

MAHKEMLERİN BANK ASYA’DA BELİRLİ TARİHLER ARASINDA HESAP ARTIŞI OLMASI SUÇUNDAN BERAAT KARARI VERİRKEN GEREKÇE GÖSTERDİKLERİ KRİTERLER TABLOSU
KRİTER NUMARASI KRİTER DOSYADA BULUNMA DURUMU (DOSYADA VAR/YOK)
KRİTER Banka hesabına sahip kişinin sosyal ve ekonomik durumuna göre bankacılık işlemlerinin nitelendirilmesi gerektiği,  buna göre rutin hesap hareketlerinin (maaş ödemesi, okul taksiti, fatura ödemeleri gibi) örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım kapsamında değerlendirilemeyeceği ……. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 1. karar olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 12. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 5. karar olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 12. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 17. karar olan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 18. karar olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 21. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 22. karar olan Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 29. karar olan Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 32. karar olan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 33. karar olan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 35. karar olan Hatay 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Bankada 01.15.2014 tarihinden önce de hesabın olması, hesap hareketleri olması ve bunların incelenmeye esas alınarak karar alınması gerektiği ……….. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 1. karar olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 2. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 7. karar olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 8. karar olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 11. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 12. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 6. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 7. karar olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 11. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 12. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 14. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 15. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 16. karar olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 19. karar olan Gaziantep 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 20. karar olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 21. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 22. karar olan Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 23. karar olan Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 24. karar olan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 25. karar olan Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 27. karar olan Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 28. karar olan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 29. karar olan Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 32. karar olan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Hesaplarda zaman zaman artış, zaman zaman azalış olması ………… Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 2. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 6. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Ev/konut almak için paranın bankaya yatırılması ve ev/konut alındığı tarihte paranın çekilmiş olması ……. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 2. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı   Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 6. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 7. karar olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 17. karar olan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Araç almak için bankada para biriktirilmesi ve araç alındığı tarihte paranın çekilmiş olması …. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 2. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 6. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 9. karar olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 31. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Talimat üzerine artış veya azalma olduğu şeklinde bir hesap hareketinin olduğuna dair bir saptamanın yapılamaması ………… Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 2. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 6. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 12. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 17. karar olan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 19. karar olan Gaziantep 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 20. karar olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 27. karar olan Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 28. karar olan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Şahısların terör örgütü ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerinin olduğuna veya örgütün çağrısı üzerine para yatırdığına dair cezalandırılmasına yeter derecede her türlü kuşkudan/şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunmaması nedeniyle, şüpheden sanık yararlanır evrensel ceza hukuku ilkesinin gözetilmesi ……….. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 2. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 6. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 11. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 15. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 17. karar olan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 20. karar olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 21. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 23. karar olan Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 25. karar olan Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 26. karar olan Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 28. karar olan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 32. karar olan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Şahıslardan bazılarının anılan bankada çok sayıda (19 farklı hesabın olması, kredi kartı hesabı ayrı, DİT kart hesabı ayrı, USD hesabı ayrı, birikim hesabı ayrı, katılım hesabı ayrı gibi) hesabının olması ve bu hesapların aktif olarak kullanılması ………….. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (T. M. S. F.) yani devletin resmi kurumuna devredildikten sonra da müşteri ilişkisinin son bulmaması (hesabın kapatılmaması ve hesaba para yatırılması)………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı,Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 11. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 10. karar olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 11. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 13. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 14. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 18. karar olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 19. karar olan Gaziantep 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 21. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 22. karar olan Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 23. karar olan Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 25. karar olan Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 27. karar olan Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 30. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 32. karar olan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 35. karar olan Hatay 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Şahısları birikimlerini Bank Asya’ya 1 aylığına (yani 1 ay, 2 ay 3 ay gibi ayla ifade edilebilecek şekilde kısa süreliğine) gayrimenkul almak maksatlı yatırması …………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 4. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 7. karar olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 8. karar olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 18. karar olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 32. karar olan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Örgüt tarafından para yatırma talimatının ilk olarak örgüt lideri tarafından 29.12.2013 tarihinde verildiği, 29.12.2013 – 30.06.2014 tarihleri arası da birçok hesaba yüklü miktarda para yatırma işleminin gerçekleştiği, bazı şahısların bu tarihler arasında herhangi bir yüklü para yatırma işlemi yapmaması ……….. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Hesap artışlarının günlük (5 gün ya da 6 gün gibi) olacak şekilde kısa sürelerle olması ………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 3. karar olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 8. karar olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Banka hesabının 2014 yılında kapatılmış olması.. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 4. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 10. karar olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 13. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntı  
KRİTER 2014 yılı içerisinde hesaba yatırılan paranın 3 ay gibi kısa süre sonra (yani 1 ay, 2 ay 3 ay gibi ayla ifade edilebilecek kısa bir süre sonra) çekilmiş olması ………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 4. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 15. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntı  
KRİTER Şahıslardan bazılarının başka bankalarda da paralarının olduğunun ancak bu paraları bu bankalardan çekip Bank Asya’ya yatırmadıklarının anlaşılması ….. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 4. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 9. karar olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 9. karar olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 15. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Kredi kartı hesabının olması ve bu nedenle hesabın aktif olarak kullanılması hesap artışlarının bununla da ilgili olması ………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 5. karar olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 18. karar olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 18. karar olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 20. karar olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 21. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Ticari işletme sahibinin ödemelerini aldığı pos hesabı veya ticari ilişki çerçevesinde yapmış/almış olduğu para transferlerinin olağan ve mümkün olması, hesap artışlarının bundan kaynaklı olabilmesi …… Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 5. karar olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Şahısların bazılarının mevduat bakiyesinin, 2014 yılı Ocak ayında ve daha öncesinde daha yüksek olmasına rağmen, 2014 yılı Aralık ayına doğru tedrici olarak büyük bir azalış olması nedeniyle bu durum sanığın örgüt liderinin yaptığı çağrıya  uymadığının göstergesi olarak görülmesi ….. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 8. karar olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 12. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 13. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntı  
KRİTER Hesap artışının saatle (yani 12 saat, 24 saat, 48 saat gibi) ifade edilebilecek kadar kısa süreli olması ………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 8. karar olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Şahsın diğer bankalarda da hesaplarının olması, ilgili tarih itibariyle ve sonraki tarihler itibariyle, günlük/aylık işlem hacminin olması ve de bu işlem hacimlerinin Bank Asya’daki kısa süreli hesap artışından daha fazla olması ………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 9. karar olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 13. karar olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bir başka kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 24. karar olan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Örgüt liderinin bankaya para yatırma talimatından sonra bankada yeni bir hesap açmamış olmak…. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 16. karar olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 21. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Hesap artışlarının haftalık (2 yada ya da 3 hafta  gibi) olacak şekilde kısa sürelerle olması ………. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 18. karar olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Şahısların hesap artışlarının geliriyle orantılı olarak 400 TL gibi küçük rakamlardan ibaret olması … Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 18. karar olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 28. karar olan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntıYukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 32. karar olan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Bankanın faizsiz banka adı ile bilinmesi (dini hassasiyeti daha fazla olan kişilerin bunu göz önünde bulundurarak hesap açması)…….. Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 30. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  
KRİTER Bankada hesap açan bazı kişilerin yine aynı bankada hesapları bulunan akrabalarıyla (baba ve anne gibi) para transferinde kolaylık sağlaması ve yine bankanın hesap işletim ücreti gibi ücretler almayıp havale masraflarında da daha cüzi paralar alması….  Yukarıda özetlenen mahkeme kararlarından 30. karar olan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından alıntı  

BANK ASYA’YA BELİRLİ TARİHLER ARASINDA HESAP ARTIŞI OLMASI SUÇUNUN DAYANDIRILDIĞI KANUN MADDELERİ

 1. T.C.K. 220/(7) Maddesi (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.
 2.  T. C. K. 314. Maddesi

NOT: Müşterilerinin Bank Asya’yı seçmelerinin bir nedeni hesap ücreti almamalarıdır.

Aklınıza takılan konular ile ilgili iletişim numaralarından mail adresinden bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Bu alanlarda bilirkişi raporu, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.

HAN KRİMİNAL