0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İmar Uygulamasının İptali Davası Dilekçe Örneği

İmar Uygulamasının İptali Davası Dilekçe Örneği

İmar Uygulamasının İptali Davası

İmar uygulamasının iptali davası, belediye tarafından imar planlarının uygulanması aşamasında arazi yapısı ve mülkiyet hakkı üzerinde değişiklikler gerçekleştirmesi neticesini doğuran idari işlemler aleyhine açılan bir idari dava tipidir.

İmar uygulamasının iptali davası açılabilmesi için öncelikle söz konusu işleme karşı ilgili kuruma itiraz edilmelidir. Dilekçe ile elden veya taahhütlü postayla yapılan itiraz başvurusuna belediye 60 gün içerisinde cevap vermelidir. Belediyenin vereceği istemin reddi kararı ya da 60 günlük süre içerisinde cevap vermeyerek istemin reddedilmiş sayılması durumunda başvurucu idare mahkemelerine başvurarak imar uygulamasının iptali davasını açabilir. Başvuru süresi istemin reddinin kişiye tebliğinden veya isteme cevap verilmeyerek 60 günlük sürenin geçmesinden itibaren 60 gündür. Bu süre zarfında davalı idarenin bağlı bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açılabilir.

İmar uygulamasının iptali davasının somut olayın özellikleri göz önüne alınarak bir idari dava avukatı tarafından açılmasında fayda vardır.

İmar Uygulamasının İptali Davası Dilekçe Örneği

İZMİR İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

DAVACI                                               :Ali Yılmaz

ADRES                                  : Ali Sokak No:5 Bornova İZMİR

DAVALI                                               : Bornova Belediye Başkanlığı Bornova İZMİR

ADRES                                  :Fevzi Çakmak Cd. No:38, Kazımdirik Mahallesi, Bornova/İzmir

TEBLİĞTARİHİ                   : İmar uygulaması haricen öğrenilmiştir

ÖĞRENME TARİHİ           : 01/10/2019

DAVANIN KONUSU: İzmir İli, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesi, Dörtyol Mevkiinde, tapunun 13 pafta, 3 ada ve 15 parsel sayısında adıma kayıtlı bağımsız olan taşınmazı kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 sayılı maddesi bağlamında imar uygulaması yapılmasına ilişkin davalı idare belediye encümeninin 03/08/2019 günü ve 5 sayılı işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:İzmir İli, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesi, Dörtyol Mevkiinde, tapunun 13 pafta, 3 ada ve 15 parsel sayısında adıma kayıtlı bağımsız olan taşınmazı kapsayan alanda, davalı belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 sayılı maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde, “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re ’sen tescil işlemlerine yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

SONUÇ VE TALEP: İzmir İli, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesi, Dörtyol Mevkiinde, tapunun 13 pafta, 3 ada ve 15 parsel sayısında adıma kayıtlı bağımsız olan taşınmazı kapsayan alanda, davalı belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin BornovaBelediye Encümeninin 03/08/2019 tarih ve 5 sayılı kararının İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın Duruşmalı yapılmasına, (ileride avukat tutmam halinde) avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesi için gereğini arz ederim. (Tarih)

İsim ve İmza

EKLER:

1.    Tapu belgesi

2.    İmar uygulamasının onaylanmasına dair belediye encümeni.il idare kurulu kararı örneği

3.    Varsa imar plânı ve parselasyon plânı örneği

4.    İtiraz edilmiş ise itiraz dilekçesi örneği