0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 3

ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU Konu: ……. 25.12.2015 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İLGİ: Başsavcılığınızın

numaralı Dosyasi. İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada mevcut; 14.02.2012 tanzim, 01.05.2013 vade tarihli, 36 900.-TL meblağlı “bono” aslı.

İSTEM: DOSYA KONUSU BONONUN BORÇLU İMZASINDA İNCELEME YAPILMASI.

KARŞILAŞTIRMA BELGELERİ: Huzurda alınmış; 8 sayfa imza ve yazı örneği. İsmi geçenin; Nüfus Cüzdan Talep Belgesi asılları. Adı geçenin de imza örneği bulunan Sandık Seçmen Listesi aslı. İsmi geçene ait İfade Tutanağı.

Noterliği’nce düzenlenmiş 13.02.2013 günlü Genel Vekaletname fotokopisi. İNCELEME: İlgi dosya okunmuş; inceleme konusu Belgede imza mukayesesi yapılması istendiği anlaşılmıştır.

Karşılaştırılması istenen bu imzanın; yukarıda dökümü sunulan mukayese belgeleriyle, makroskopik/biyomikroskopik aletler ve uygun optik cihaz ve ekipmanla incelemeleri yapılmış; aralarındaki tersim tarzı, işleklik derecesi, meyil ve istikamet, seyir, sürat, istif, itiyatlar ve tazyik vasıfları bakımından; kaligrafik, grafolojik ve grafometrik uygunluk ve benzerlikler, teknik olarak değerlendirilmiş ve bu veriler doğrultusunda:

SONUÇ:

İnceleme konusu “Bono”daki borçlu imzasının, mevcut karşılaştırma Belgelerine göre; eli ürünü OLMADIĞI,

Görüş ve kanaatine varıldığını bildiren ve üç adet hazırlanan Adli Tıp Bilirkişi Raporumu, takdiri Cumhuriyet Başsavcılığınıza ait olmak üzere arz ederim.

Grafoloji ve Belge İnceleme Bilirkişisi, Adli Tıp Uzmanı