0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri

Sulh hukuk mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi tek hakimli mahkemelerdir. Genel göreli olan mahkemelerden asliye hukuk asıl mahkeme iken sulh hukuk mahkemesi istisna mahkemedir. Bu nedenle sulh hukuk mahkemesinin görevleri kanunda tek tek sayılmıştır. Sulh hukuk mahkemesinin görevi olarak sayılmayan diğer tüm dava ve işler ise Asliye hukuk mahkemesinin görevi olacaktır. sulh hukuk mahkemesi yargı yükü en az olan mahkemelerdir denilebilir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Baktığı Davalar

Sulh hukuk mahkemesinin görevleri HMK’da tek tek sayılmıştır.

MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil lmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,

görürler.

Bu hükümden hareketle şu davalar sulh hukuk mahkemesinde açılacaktır:

 • Kat mülkiyeti davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Kayyımlık ile ilgili davalar,
 • Vasi ile ilgili davalar,
 • Vasiyetnamenin açılması,
 • Kiracının tahliyesi,
 • Kira kaynaklı, terekenin borca batık olması gibi tespit davaları,
 • Kira sözleşmesinin iptali,
 • Mirasçılık belgesinin iptali,
 • Çocuk mallarının korunması davası,
 • Arabuluculuk sonucu düzenlenen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi,
 • Arabuluculuk bürosunun yetkisine itirazın incelenmesi,
 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi ve kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklar,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Zilyetliğin korunması davaları…

Görevsizlik Kararı

Sulh hukuk mahkemesi görevli olmadığı halde burada dava açılırsa mahkeme görevsizlik kararı verir. Bu kararda görevli mahkeme gösterilir ancak dosya bu mahkemeye gönderilmez. Sulh hukuk mahkemesi görevsizlik karar tarihinden 2 hafta içinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi istenir. Eğer istenmezse dava açılmamış sayılır. Görevsizlik kararına karşı 2 hafta içinde istinaf başvurusu yapılabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Kararları İstinaf ve Temyizi

Sulh hukuk mahkemesi kararları için yargı yolu açıktır. Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusu yapılabilir. İstinaf dilekçesi kararı veren sulh hukuk mahkemesine yapılır. Ancak sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyizi mümkün değildir. İstinaf kararı kesindir. Yalnızca kira ilişkisinden doğan miktar ve değeri itibariyle temyizi kabil kararlar istisnadır. 2020 yılı için miktar ve değeri 58.800 TL’yi aşan davalar için temyizi mümkün olacaktır. Bunun gibi özel kanunlarda belirtilen istisnalar halinde temyiz yolu açık olacaktır. Ancak genel kural sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilemeyeceğidir.

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri

Sulh hukuk mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi tek hakimli mahkemelerdir. Genel göreli olan mahkemelerden asliye hukuk asıl mahkeme iken sulh hukuk mahkemesi istisna mahkemedir. Bu nedenle sulh hukuk mahkemesinin görevleri kanunda tek tek sayılmıştır. Sulh hukuk mahkemesinin görevi olarak sayılmayan diğer tüm dava ve işler ise Asliye hukuk mahkemesinin görevi olacaktır. sulh hukuk mahkemesi yargı yükü en az olan mahkemelerdir denilebilir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Baktığı Davalar

Sulh hukuk mahkemesinin görevleri HMK’da tek tek sayılmıştır.

MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil lmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,

görürler.

Bu hükümden hareketle şu davalar sulh hukuk mahkemesinde açılacaktır:

 • Kat mülkiyeti davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Kayyımlık ile ilgili davalar,
 • Vasi ile ilgili davalar,
 • Vasiyetnamenin açılması,
 • Kiracının tahliyesi,
 • Kira kaynaklı, terekenin borca batık olması gibi tespit davaları,
 • Kira sözleşmesinin iptali,
 • Mirasçılık belgesinin iptali,
 • Çocuk mallarının korunması davası,
 • Arabuluculuk sonucu düzenlenen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi,
 • Arabuluculuk bürosunun yetkisine itirazın incelenmesi,
 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi ve kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklar,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Zilyetliğin korunması davaları…

Görevsizlik Kararı

Sulh hukuk mahkemesi görevli olmadığı halde burada dava açılırsa mahkeme görevsizlik kararı verir. Bu kararda görevli mahkeme gösterilir ancak dosya bu mahkemeye gönderilmez. Sulh hukuk mahkemesi görevsizlik karar tarihinden 2 hafta içinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi istenir. Eğer istenmezse dava açılmamış sayılır. Görevsizlik kararına karşı 2 hafta içinde istinaf başvurusu yapılabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Kararları İstinaf ve Temyizi

Sulh hukuk mahkemesi kararları için yargı yolu açıktır. Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusu yapılabilir. İstinaf dilekçesi kararı veren sulh hukuk mahkemesine yapılır. Ancak sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyizi mümkün değildir. İstinaf kararı kesindir. Yalnızca kira ilişkisinden doğan miktar ve değeri itibariyle temyizi kabil kararlar istisnadır. 2020 yılı için miktar ve değeri 58.800 TL’yi aşan davalar için temyizi mümkün olacaktır. Bunun gibi özel kanunlarda belirtilen istisnalar halinde temyiz yolu açık olacaktır. Ancak genel kural sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilemeyeceğidir.