0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kaçak Elektrik Kullanımı – Bilirkişi Rapor Örneği 1

KARŞILIKSIZ YARARLANMA – ELEKTRİK- SUÇUNUN OLUŞMAMASI II

Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Karşılıksız Yararlanma davasinda resen bilirkişi seçilmem nedeniyle hakim huzurunda usulüne uygun yeminim yaptırıldı. Daha sonra olay yerinde keşif ve gerekli tespitler yapılarak notlar alındı. Bilahare dava konusu dosya üzerinde inceleme yaparak oluşan kanaatimi içeren raporumu aşağıda arz ediyorum.

1. DAVANIN KONUSU:

Dava konusu olay; …yeri kahvehanesinde, kaçak elektrik kullanılması davanın konusunu teşkil etmektedir.

2. TESPİTİ İSTENİLEN HUSUSLAR:

Dava konusu olay ile ilgili olarak, 29.12.2015 tarihli duruşmada alınan ara karar gereği, …. yeri kahvehanesinde, takılı olan kayıtsız sayaç kayıp edilerek kaçak elektrik kullanımı yapılmış mıdır? Yapılmış ise yapılan kaçak elektrik miktarının cezasız olarak tespit edilmesi ve olayın yapıldığı dönem itibarı ile kaçak elektrik kullanım bedelinin hesaplanılması istenmektedir.

3. İNCELEME:

07.01.2016 tarihinde mahkeme heyeti ile yerinde ve dava konusu dosya üzerinde yaptığım incelemede; Dava konusu kahvehane için … ta …) tek fazlı Ti… Büro elektrik aboneliğinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Keşif anı itibarı ile dava konusu aboneliğin yeni işletmeci olduğunu beyan eden … tarafından kullanıldığı, keşif mahallinde ise sanığın hazır bulunduğu görülmüştür.

Keşif mahallinde bulunan yeni işletme sahibi Yüce Mahkemenize vermiş olduğu ifadesinde, dava konusu kahvehaneyi 2015 yılının Mart ayında Sanık .. devir aldığını belirtmiştir.

Keşif mahallinde hazır olan yeni işletme sahibi ve sanığın gösterimi ile dava konusu kahvehane tarafından incelenmiştir.

Kahvehanede yapmış olduğum incelemede; Keşif anı itibarı ile dava konusu kahvehanede 943.0 no.lu elektrik aboneliğin kullanıldığı, 943 no.lu elektrik aboneliğine ait elektrik tablosunun kahvehane içerisinde bulunduğu, elektrik tablosunda 3696688 seri no.lu 1981 model marka tek fazlı mekanik tip elektrik sayacın bulunduğu, sayaç üze

rindeki toplam endeksin 6894 kwh olduğu, elektrik tablosu içerisinde sayacın bulunduğu bölüm tablo kapağının mühürsüz olduğu, ayrıca mevcut aboneli sayaç tablosunun bulunduğu duvarın tam karşı duvarında dava konusu yapılan ve kayıp olduğu beyan edilen sayaç elektrik tablosunun bulunduğu, bu elektrik tablosunda 72389408 seri no.lu 2011 model .. marka üç fazlı elektronik tip elektrik sayacın bulunduğu, sayaç üzerindeki toplam aktif endeksin 0000,00 kwh olduğu, elektrik tablosu içerisinde sayacın bulunduğu bölüm tablo kapağının mühürsüz olduğu, elektrik tablosunda

hattı ile irtibatlı elektrik bağlantısının olmadığı, keşif anı itibarı ile yine bu elektrik tablosundan kahvehane içerisinde bulunan herhangi bir elektrikli cihaza, elektrik prizine veya aydınlatma armatürlerine elektrik bağlantısının olmadığı, rapor ekine

sunmuş olduğum fotoğraflardan da görüleceği üzere, dava konusu kahvehanede keşif anı itibarı ile elektrikli cihazlar olarak; adet 20 w’lık tasarruflu ampul, 7 adet 50 w’lık tasarruflu ampul, 1 adet televizyon, 1 adet 14,1 kw gücünde … marka ayaklı tip (Salon tipi) klima ve 1 adet çift kanatlı soğutucu dolap bulunduğu tarafımdan tespit edilmiştir.

Dosya içerisinde bulunan 22.05.2014 tarih ve 20561 seri no.lu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağında belirtilen usul ve yöntem ile kaçak elektrik kullanımının mümkün olabileceği kanaatindeyim. İlgili tutanak ta daha önceden takılı olan sayacı saklamak (Kayıp etmek) suretiyle usulsüz kaçak elektrik kullanıldığı belirtilmiştir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU (EPDK) nun, 25 Eylül 2002 tarih ve 24887 sayılı Resmi Gazetede yayımlamış olduğu Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13-14 ve 15’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, 21.03.2003 tarih ve 122 sayılı Kurul Kararı Eki olarak yayımlanmış bulunan “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanımı ile Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasları” açıklayan yönetmeliğin;

Süre başlıklı (b) maddesinde:

1) Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi yapmış olan müşteriler için kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi; tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme ve son endeks okuma işlemlerinde en son yapılanın işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir.(Bu süre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 90 günü geçemez olarak sınırlandırılmıştır.) Ancak, sayaçtan geçirilmeden ayrı bir hatla kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti halinde bu süre iki kat olarak alınır.

Bu sürenin dışında müşterinin kaçak elektrik enerjisi kullandığının doğru bulgu ve belgelerle tespit edilmesi halinde, kaçak tüketime ek olarak kullanımın başlangıç tarihi itibariyle geriye dönük normal tüketim hesabı yapılır. (Bu süre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 ayı geçemez olarak sınırlandırılmıştır.) Bu dönemdeki faturalar tüketimin yapıldığı kabul edilen dönemlerdeki birim fiyatlar dikkate alınarak gecikme zammı alınmaksızın düzenlenir.

2) Bağlantı anlaşmasının ve perakende satış sözleşmesinin birinin veya her ikisinin de imzalanmamış olması halinde kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi; doğru bulgu ve belgelere dayandırılması kaydı ile elektrik enerjisi kullanılmaya başlandığı tarih ile ka

çak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süredir.(Bu süre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; tüketicinin tespite konu elektrik enerjisinin kesildiği tarih ile kaçak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süredir. Bu süre 90 günü geçemez olarak sınırlandırılmıştır.)

Doğru bulgu ve belgelerin bulunmaması halinde bu süre 90 gün alınır. Tüketim miktarı hesaplama başlıklı (c) maddesinde:

1) Tüm müşteriler için öncelikle ihtilafsız dönemlerdeki tüketimi doğru olarak kaydetmiş olan sayaç değerine göre, (kaçak kullanım tespitinin yapıldığı tarihten geriye dönük olarak yapılan incelemeler sonucunda, tüketim değerlerinin düşmeye başladığı tarih tespit edilebiliyorsa, bu tarihten önceki dönem ihtilafsız dönem olarak kabul edilir.)

2) Doğru tespit edilmiş tüketim değeri yoksa; ”meskenlerde, bağlantı gücü ve ortalama aylık çalışma saatine göre (buradaki bağlantı gücü, proje varsa projesinde belirtilen gücün 0.60’ı, projesi yok ise 3 (üç) kw’ın altında olmamak üzere) yöresel özellikler ve benzer yapılar göz önüne alınarak hesaplama yapılır”. (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.12.2005 tarihli toplantısında almış olduğu 622 no.lu karar ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; bağlantı gücü: proje varsa projesinde belirtilen gücün 0.60’ı, projesi yok ise basit yapılarda 3 (üç) kw, diğerlerinde 5 (beş) kw’ın altında olmamak üzere yöresel özellikler ve benzer yapılar göz önüne alınarak hesaplama yapılır olarak değiştirilmiştir.)

Yine (c) maddesinin “ortalama aylık çalışma saatleri bölümünde Diğer abonelerde bir aylık kaçak elektrik tüketimi 250 saat kabul edilir.”denilmektedir. Buna göre bir günlük elektrik kullanım süresinin (250 saat: 30 gün) kabul edilmesi gerekmektedir.

Keşif anı itibarı ile kahvehane içerisinde dava konusu yapılan elektrik tablosunda beslenen herhangi bir cihaz bulunmamaktadır. Dava konusu yapılan 22.05.2014 tarih ve 20561 seri no.lu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağın incelenmesinde; tutanak tarihinde toplam 3500 w gücünde 2 adet klimanın dava konusu elektrik tablosunda beslendiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle aşağıda yapacağım günlük ve aylık elektrik tüketim hesaplamasında tutanakta belirtilen 3500 w’lık toplam gücün dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. Bu durumda bir günlük ve bir aylık tüketilecek elektrik miktarının hesabi:

.

TUTANAK TARİHİ İTİBARI İLE DAVA KONUSU KAHVEHANEDE BULUNAN ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ALETLER VE ÇEKEBİLECEĞİ GÜÇLER

Gücü (w) Adet Günlük Çalışma Saati Günlük Tüketim (kwh)

Klima 1750 w 2 4 14

Bir Günlük Toplam Tüketim (kwh) 14 Bir Aylık Toplam Tüketim (kwh) 420 olacaktır.

Tutanak tanıkları keşif mahallinde Yüce Mahkemenize vermiş oldukları ifadelerinde; Tutanak tarihinde …okuma ekipleri tarafından kendilerine sanığın işlettiği kahvehanede kayıt dışı sayacın bulunduğu ve kaçak elektrik kullanıldığı ihbarının yapıldığını, bunun üzerine kontrol için kahvehaneye gittiklerini, kahvehanede yaptıkları kontrolde; kahvehanede normal abonelik üzerinde elektrik kullanıldığını, ancak normal elektrik aboneliği haricinde ikinci bir elektrik tablosunun ve kayıt dışı sayacın bulunduğunu, kontrol yaptıkları an itibarı ile tespit etmiş oldukları sayacın … okuma ekiplerince kendilerine bildirilen …. marka 2010 model sayaç olmadığını, ancak bu sayaç yerine 72389408 seri no.lu marka 2011 model sayacın takılı olduğunu, sayaçta elektrik olup olmadığını tam olarak hatırlamadıklarını belirtmişlerdir.

Dava konusu yapılan 22.05.2014 tarih ve 20561 seri no.lu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağın incelenmesinde; Tutanak üzerine tutanak tarihinde yapılan kontrolde tespit edilen elektrik sayaç bilgilerinin yazılması yerine, .. okuma ekiplerince ne zaman tespit edildiği belli olmayan ve herhangi bir tutanağa bağlanmayan ve dosya kapsamı bilgilere göre sökülerek kayıt altına alınmayan herhangi bir sayaç bilgilerinin yazılmasinin uygun olmadığı kanaatindeyim.

Normal koşullarda herhangi bir iş yerinde veya meskende, kayıtlı olmayan sayacın kullanıldığının tespit edilmesi halinde mutlaka usulüne uygun olarak tutanak altına alınip ilgili sayacın sökülerek sayaca gelen enerjinin kesilmesi gerekirdi…. A.Ş.’tinin Yüce Mahkemenize yazmış olduğu 29 Nisan 2016 tarih ve 8868 sayılı yazıları incelendiğinde; dava konusu kahvehanede tesisat no.lu elektrik aboneliğin kullanıldığı, bu aboneliğe 20.09.2002 tarihinde … no.lu elektrik sayacın takıldığı, bu tarihten sonra herhangi bir sayaç değişikliğinin olmadığı, bahse konu 711899 seri numaralı marka sayacın sistemde kaydının olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapmış olduğum tüm açıklamalarım dikkate alındığında; Tutanak görevlilerinin dava konusu yapılan 22.05.2014 tarih ve 20561 seri no.lu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağına yazmış oldukları 711899 seri no.lu VİKO marka 2010 model sayacın yasal olarak geçerliliğinin olmadığı, hayali olarak yazılmış bir sayaç olduğunun kabul edilmesi gerektiği, bu nedenlerle dava konusu yapılan tutanağında usulüne uygun olarak tanzim edilmiş bir tutanak olarak kabul edilemeyeceği kanaatindeyim.

Dava konusu yapılan 22.05.2014 tarih ve 20561 seri no.lu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağının, bir an için usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğu kabul edilsin. Bu durumda dava konusu iş yerinde kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığının tespiti için, tutanak tarihi itibarı ile tespit edilen toplam güce göre tespit edilen sayaç üzerindeki endeksin geriye dönük olarak mukayesesinin yapılması gerektiği kanaatindeyim.

Tutanak tarihinde tespit edilen iki klimanın toplam gücüne göre, yukarıda yapmış olduğum hesaplamada bir aylık elektrik kullanımında 420 kwh’lık tüketim olacağı hesap edilmiştir. Tutanak tarihinde tespit edilen sayaç üzerindeki endeksin 23725 kwh olduğu dikkate alındığında, bu tüketimin tutanak tarihinden geriye doğru (23725: 420 = 56,49 ay) 56 – 56,5 aylık tüketime uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Dosya kapsamı bilgilerden tutanak tarihinde tespit edildiği belirtilen 711899 seri no.lu, marka 2010 model elektrik sayacın, dava konusu iş yerinde kullanılmaya başlanıldığı tarih konusunda bilgi bulunmamaktadır.

Ancak sayacın imalat tarihinin 2010 yılı olduğu dikkate alındığında bu sayacın azami koşullarda 2010 yılı başından itibaren kullanılmış olabileceği kabul edilebilir. Bu durumda dava konusu sayacın azami koşullarda tutanak tarihine kadar (2010 yılı başı – 22.05.2014 (dava konusu yapılan Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanak tarihi.)) yaklaşık olarak 53 – 54 ay kadar kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapmış olduğum açıklamaya göre, tutanak tarihinde dava konusu kahvehanede tespit edildiği belirtilen elektrik sayacın, tutanak öncesi en fazla 53 – 54 aylık dönem boyunca kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Yine yukarıda yapmış olduğum hesaplamada ise tutanak tarihinde kullanıldığı belirtilen sayaç üzerindeki endeksin tutanak tarihinden geriye doğru 56 – 56,5 aylık tüketime uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda dava konusu sayacın tutanak öncesinde takılı olduğu dönemlerde, kullanılan elektrik miktarının uygun olduğu ve kullanılan elektriğin …’a kayıtlı olmayan ancak davalı dönemde abonelikte takılı olduğu belirtilen sayaç üzerinde geçtiği kanaati ve düşüncesindeyim.

Açıklamaya çalıştığım tüm gerekçeler ilgili yönetmelikler, davalı elektrik aboneliğinin bulunduğu çevre koşulları, keşif sırasında yerinde yaptığım kurulu güç tespitleri dikkate alınarak 29.12.2015 tarihli duruşmada alınan ara karar gereği, dava konusu elektrik aboneliğinde kaçak elektrik kullanıldığının kabul edilmesi durumunda, istenilen cezasız elektrik sarfiyat miktarı ve bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

1-22.05.2014 tarih ve 20561 seri no.lu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı için:

-Kaçak kullanım süresi (ilgili yönetmelik gereği): 90 Gün -Bir Günlük Toplam Tüketim: 14 Kwh -Kwh bedeli (kaçak elektrik fatura bildiriminden): 0,26458100 TL -Kaçak elektrik kullanım miktarı: 90 x 14 = 1260 Kwh -Kaçak elektrik kullanım bedeli: 1260 Kwh x 0,26458100 TL = 333,37 TL. 4. NETİCE:

Yerinde yaptığım keşif, dosya üzerinde yaptığım inceleme, yukarıda yapmış olduğum tüm hesaplama ve açıklamalarım neticesinde;

tek fazlı Ti… – Büro elektrik aboneliğinde, dava konusu yapılan kaçak tespit tutanak döneminde kaçak elektrik kullanılmadığı, kullanılan elektriğin …a kayıtlı olmayan ancak davalı dönemde abonelikte takılı olduğu belirtilen kayıtsız sayaç üzerinde geçmiş olduğu, tüm bu nedenlerle davalı dönemde,

KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMADIĞI VE KARŞILIKSIZ YARARLANMANIN GERÇEKLEŞMEDİĞİ, ancak kullanılan elektriğin takılı olduğu belirtilen kayıtsız sayaç üzerinde geçmiş olması nedeniyle usulsüz elektrik kullandığı kanaatindeyim.

Ancak; Yüce Mahkemenizce dava konusu elektrik aboneliğinde kaçak elektrik kullanıldığının kabul edilmesi durumunda, 29.12.2015 tarihli duruşmada alınan ara karar

gereği cezasız olarak kullanılan elektrik tüketim miktarının 1260 kwh, cezasız olarak tespit edilen kaçak elektrik tüketim bedelinin ise KDV siz ve yasal vergiler ilave edilmeden olayın meydana geldiği dönem itibarı ile 333,37 TL olduğu kanaati ve düşüncesindeyim.

Takdiri yüce mahkemenize ait olmak üzere bilirkişi raporumu saygı ile arz ederim. 15.06.2016

EKİ: Keşif mahallinde çekmiş olduğum fotoğraflar Bilirkişi

Elektrik Mühendisi