0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Elektrik – Görevi Kötüye Kullanma Bilirkişi Örnek Raporu

Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Görevi kötüye kullanma, Bilişim alanında suç, İştirak ve Mühür fevki davasında resen bilirkişi seçilmemiz nedeniyle hakim huzurunda usulüne uygun yeminimiz yaptırıldı. Daha sonra dava dosyaları incelenmek üzere tarafımıza verildi. Bilahare dava konusu dosya üzerinde inceleme yaparak oluşan kanaatimizi içeren raporumuzu aşağıda arz ediyoruz.

1. DAVANIN KONUSU:

Dava konusu olay; … bağlı … İlçe işletme müdürlüğü elemanlarından yukarda ismi geçen sanıkların ve Piyasada serbest elektrikçi olarak çalışan Görevi kötüye kullanma, Bilişim alanında suç, İştirak ve Mühür fevki davanın konusunu teşkil etmektedir.

2. TESPİTİ İSTENİLEN HUSUSLAR:

Dava konusu olay ile ilgili olarak, 11.05.2007 tarihli duruşmada alınan ara karar gereği, … İlçe işletme Müd

eleman

ndan yukarda ismi geçen sanıkların Görevi kötüye kullanma, Bilişim alanında suç, İştirak ve Mühür fevki davasında dosyanın incelenerek sanıkların olaylarla ilgili ihmal ve kasıtlarının olup, olmadığı konusunda rapor istenmektedir.

3. İNCELEME:

Dava konusu dosya üzerinde yaptığımız incelemede; dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerden aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

İl Jandarma komutanlığının Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 16.10.2003 tarih ve 4835 sayılı yazılarında; … İşletme müdürlüğünde kaçak kontrol şefi olarak görevli … IN tahakkuk servisinde görevli .. isimli memur ile anlaşarak sayaçlarda düzeltme yaptıklarını, aynı düzeltmeyi bilgisayar üzerinde işleyerek çıktı aldıkları, bu şekilde abonelerin sarf ettiği elektriği gerçek değerinden düşük göstermek suretiyle kendilerine menfaat temin ederek devleti zarara uğrattıklarının öğrenildiğini, adı geçen memurların Nizip İlçe ve Köylerinde de bu şekilde çok sayıda aboneye işlem yaptıkları, kayıtların incelenmesi sonucunda olayın ortaya çıkartılabileceğini bildirmiştir.

Yine Gaziantep İl Jandarma komutanlığının … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 25.12.2003 tarih ve 4835 sayılı yazılarında;

1) Halen Nizip İşletme Müdür vekili olarak görev yapan . ’IN sayacından defalarca hatalı okuma, hatalı fatura düzeltme ve sayaç değişikliği yapılarak tahakkuk etmesi gereken gerçek bedel tahakkuk ettirilmeyerek haksız kazanç sağlanarak kurumun zarara uğratıldığı,

2) Söz konusu vekil müdürün yakınları içinde aynı işlemin yapıldığının öğrenildiği,

3) Bu şekilde çok sayıda abone üzerinde işlem yapılmış, daha önce bildirilen … ‘de enerji faturalarını iptal işlemini yaptığı, 4) enerji nakil hattı yükleniciliğini ihale ile yapan

ait inşaat şantiyesinde kullanılan enerji sarfiyatı içinde aynı işlemin yapıldığı,

5) Bu işlemi kaçak şefi … ile koordineli olarak yaptığı haberinin elde edildiği,

Söz konusu tespitin yapılabilmesi için. kayıtlarının ve abonelerin beyanlarının alınmasının uygun olacağının değerlendirilmesi için … Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunmuştur.

İşçi disiplin kurulunun gündemindeki … hakkındaki disiplin kovuşturması söz konusu personel hakkındaki müfettiş soruşturmasının neticesine göre tamamlanacağı belirtilmiştir.

… ser

Ayrıca aynı

yazısında Memur disiplin kurulu başkanlığınca yapılan kovuşturma neticesi sözleşmeli personel olarak görev yapan

kademe ilerlemesinin durdurulması ile tecziye edildiği,

işletme Müdür vekili önceki iyi hizmetleri de göz önüne alınarak herhangi bir disiplin cezasına gerek olmadığının Memur disiplin kurulu başkanlığınca karara bağlandığı belirtilmiştir.

İlgi muhakkik komisyon rapor ve eklerinin tetkik edilerek kendisine …. tarafından getirildiğini iddia ettiği sayaçların endekslerini sıfırladığını ifade ve beyan eden best elektrikçi olarak çalışan ile soruşturma kapsamında yapılan kontrollerde kaçak elektrik kullandıkları tespit edilerek kaçak tutanağı tanzim edilen isim ve adresleri muhakkik raporu ekinde belirtilen şahıslara ve suç unsuru teşkil ettiği tespit edilecek diğer şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması hususunda Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Elektrik Dağıtım Müessesesi disiplin kurulunun 26.03.2004 tarih ve 03 sayılı kararında:

Nizip İşletme Müdürlüğünü vekaleten yürüten … (Baş Mühendis) …’teki kaçak elektrik kullanımına yeterince eğilmediği belirtilerek personel yönetmeliğinin 6. maddesini (a) bendi gereğince uyarma cezası ile tecziye edilmesine personel yönetmeliğinin 12. maddesinin (b) bendi gereğince de yazılı olarak dikkatinin çekilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

… Elektrik Dağıtım Müessesesi disiplin kurulunun 26.03.2004 tarih ve 04 sayılı kararında:

İşletme Müdürlüğünü emrinde sözleşmeli statü ile teknisyen konumda görev yapan hatalı fatura düzeltme işlemlerinde abonelerin hatalı fatura tahakkuk taleplerine adrese gidip yerinde inceleme yapmadan endeks düzelttirme işlemi yaptığı belirtilerek” Gerçeğe aykırı rapor, belge, sair evrak düzenlemek, düzelttirmek ve bu gibi fiil ve hallere göz yummak, mahiyetindeki personelin gizli sicil raporlarını objektif iyi niyet kurallarına aykırı düzenlemek” şeklindeki personel yönetmeliğinin 9. maddesinin (g) bendi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmesine ve bu şekilde siciline işlenmesine; ilgilinin sözleşmeli statüde görev yapması nedeniyle aynı yönetmeliğin 9. maddesinin son paragrafi gereğince de sözleşme ücretinden 1/30’u oraninda kesinti yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Elektrik Dağıtım Müessesesi İş yeri Disiplin Kurulu 23.03.2004 tarih ve 87 no.lu kararında Nizip İlçe İşletme Müdürlüğü emrinde Baş teknisyen olarak görev yapan …. bazı abonelerin sayaçlarında usulsüz işlemler yaptığı, abonenin gövdesi delik olan sayacını kaçak olarak yakaladığı halde işlem yapmadığı, kaçak olan ve bundan böyle de kaçak kullanıma neden olan sayacı kullanıcısına iade ettiği, kaçak kullandığı bazı abonelere sarkıntılık ederek ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun müesseseye intikal etmesi üzerine, disiplin kurulunun 23.03.2004 tarihinde yapılan toplantısında adı geçenin savunması ve ifadeleri incelenmiş olup, 4857 sayılı İş Kanununun 25/2/e maddeleri gereğince (İşçinin İşyerinin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, İş verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması) ve İTİS’nin Disiplin cezaları cetvelinin not açıklamasında

“Ceza cetvelinde belirtilmeyen bir suçun işlenmesi halinde suç işleyen işçiye, hareketin durumuna göre, bu cetvelde belirtilen cezalardan biri verilir” denildiğinden disiplin kurulunca disiplin cezaları cetvelinin 52. maddesi (İşyerinde umumi ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunmak) (a) bendi gereğince (davranışların yüz kızartıcı nitelikte olması halinde) maddesinden hareket edilerek “İHRAÇ” cezası ile tecziye edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Sendika temsilcileri karara katılmadıklarını, muhalif oldukları şerhini düşerek kararı imzalamışlardır.

Dosyadaki 24.03.2004 tarihli Muhalefet şerhinde sendika temsilcileri; … yapılan araştırmalarda uzun süredir bu görevi yapmakta olduğu, birçok saati söküp taktığı, adı geçen elektrikçinin düzenlemek istediği çeşitli yanlışlıklara meydan vermek istemediği bu saati sökme işinin bir oyun olduğu dilekçelerde adı geçen kişilerin yanlış beyan içerisinde olduğu, dilekçelerin okunup incelendiğinde bu sonucun ortaya çıktığının anlaşılacağı kanaat ve düşüncesinde olduklarını ve karara katılmayıp muhalefet şerhiyle imzaladıkları belirtilmiştir.

23.03.2004 tarih ve 87 no.lu İşyeri Disiplin Kurulu kararıyla verilen cezada; Yine

20.01.2004 tarihli, 23.01.2004 tarihli, Mus… 20.01.2004 tarihli TEDAŞ muhakkiklerine vermiş olduğu ifadelerin tutanakları da dosya içerisinde bulunmaktadır.

muhakkikleri kurum elemanlarına ve… ilçesindeki elektrik aboneleri bulunan şikayetçi kişilere, kurum kiralık şoförüne çeşitli sorular yöneltmek suretiyle ifadelerini almıştır. Müessese işçi ve memur disiplin kurullarınca muhakkiklerce alınan ifade tutanakları değerlendirilerek, ve esas alınarak

idari ceza verilmiştir. .’IN 03.03.2004 tarih ve 266-28 sayılı yazısında soruşturmasının devam ettiği belirtilerek o tarihe kadar idari ceza verilmemiştir.

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca; 26.04.2004 tarih ve 16-158 no.lu raporunu hazırlamıştır.

Özü. … ilçe işletme müdürlüğü personeli her hangi bir geçerli neden ve belgeye dayanmadan elektrik faturalarını değiştirdiğine ilişkin şikayet olup,

Konunun müfettişliğe gelişinde; T.C … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.12.2003 tarih ve 2003/… hazırlık no.lu yazısı ve eki, aynı tarihli tutanak ile 19.12.2003 tarih ve 2003/1547 hazırlık no.lu ve eki, T.C … İl Jandarma Komutanlığının 16.10.2003 tarih ve 2066/4835 sayılı yazısını ve ilişiğini gönderildiği belirtilerek söz konusu yazılar ve eklerinde belirtilen konuların teftiş kurulu başkanlığının 11.09.2003 tarih ve 1677 sayılı talimatları uyarınca kurum müfettişliğince verilen görev kapsamında değerlendirilmesi ve anılan .. Cumhuriyet Baş Savcılığı ile irtibata geçilmesinin emredildiği belirtilmiştir.

Teftiş raporunun inceleme ve değerlendirme bölümünde; ….Müessesesi ve bu müesseseye bağlı … İlçe İşletme Müdürlüğüne gidilerek bizzat mahallinde yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda 34 sayfalık rapor hazırlanmıştır

Tespit edilen hususlar bu raporda geniş bir şekilde arz ve izah edilmiştir. Kurum müfettişleri bir taraftan kendilerinin inceleme ve tespitlerini sürdürürken diğer taraftan

ve …

206

Ceza Mahkemelerinde Örnek Bilirkişi Raporları

şifai olarak talimatlandırdığı, kurumda görevli elektronik teknisyeni, tahakkuk şefi, uzman ve .. yeni mahalle işletme müdür yardımcısından oluşan 4 Kişilik komisyona .. İlçe işletme müdürlüğüne bağlı aboneler de ilgili tahakkuk iptalleri ve düzeltmelerine ait işlemleri inceletip, yapılan iptallerde mevzuata aykırı bir durumun bulunup, bulunmadığının tespitini yaptırmıştır.

Dört kişilik komisyon 3 sayfalık ve eki 18 sayfalık 28.01.2004 tarihli raporunda; Nizip işletme müdürlüğüne bağlı 193 adet (bilirkişi olarak rapordaki tespitimiz 203 adet abone incelenmiştir.) abonelerin ABYS (abone bilgi yönetim sorgulama) sisteminden LOG sorgulamaları, tüketim ekstreleri, abone bilgi görüntülemeleri, abone başvuruları (Dilekçe), kaçak tutanakları, sayaç değişim tutanaklarına ait belgeler ve adreslerinde yapılan endeks tespitleri, sayaç kontrol ile ilgili mühür zabıtları ve ilgili belgeler doğrultusunda iptal ve düzeltmeler kontrol edilmiştir.

14 Adet abonede eksik ve hatalı işlem yapıldığı, kurum kaybının 3.248,43 YTL olduğu,

10 Adet abonenin sayaç değişimlerinin her hangi bir belgeye dayanmadan yapıldığı, aboneler için tüketimlerin alınmadığı, dönemlere ait takribi tüketimlerin hesaplanmasında eksik hesaplama yapıldığı, ya da hiçbir hesaplama yapılmadığı, bunun sonucunda oluşan kurum kaybının 2.190,69YTL olduğu,

2 Adet Abonede bilgisayar ortamında ilk endeks değerlerinin yukarı çekilmesi suretiyle abonelerin tükettiği enerji bedellerinden daha düşük enerji bedeli alındığı, bu abonelerden birinin (20400 no.lu) Nizip İşletme personeli … adına olduğu, kurum kaybinin (150,74+76,005) YTL olduğu,

3 Adet Abonede 10 yıllık periyodik bakım nedeniyle ayar sayacı takıldığı ve bu nedenle zamanında tahakkuk işlemi yapılmadığı, sayaçların takılı olduğu zaman içinde hesaplanan tahakkukun eksik yapıldığı toplam 442,7YTL tutarında kurum kaybı olduğu,

10 Adet Abonede … Genel Müdürlüğünün 31.07.2000 tarih ve 2106 sayılı talimatlarina uyulmayarak Ağustos/ 2000 de başlayan ve nisan/2003’e kadar devam eden ve ABYS sistemine dahil edilen meskenlerde tasarrufa yönelik aylık 150Kwh üstü tüketimlerde elektrik birim fiyatının 1,5 katı kademe uygulamasına uyulmayarak, 10 abonenin son endeksleri geriye çekilmek suretiyle sanki aylık 150 Kwh’den daha az bir tüketim yapılmış gibi gösterilerek bu uygulamanın dışına çıkıldığı, zamlı tarifeden alınmasının önüne geçildiği, endeks birikimine neden olunan bu abonelerden dördünün … ilçe işletme müdürlüğü personeline ait olduğu ve kurum kaybının 791,3YTL olduğu belirtilmiştir.

Adet Abonede yapılan incelemede ise mevzuata aykırı bir şekilde iptal ve düzeltme işlemi yapıldığı, ancak herhangi bir kurum (teşekkül) kaybının olmadığı belirtilmiştir.

Abonelerdeki tüm hatalı ve usulsüz iptal ve düzeltme işlemlerinin .. İşletme Müdürlüğü tahakkuk servisinde görevli .. ait 108 no.lu veznedar şifresi ile yapıldığı belirlenmiştir.

…Adet Abonede alınan tüketim ekstreleri doğrultusunda işlem hatasına rastlanmadığı ve kurum kaybı bulunmadığı tespit edilmiş olup, abone numaraları belirtilmiştir.

İkinci Bölüm: Konularına Göre Tasniflenmiş Bilirkişi Rapor Örnekleri

207

Komisyon tarafından 193 (tespitimiz 203) abone incelenmiştir. İncelemeye esas LOG sorgulamaları ve ABYS’den alınan tüketim ekstrelerinin fotokopileri bir klasörde toplanmıştır.

Komisyon ayrıca .. Abone bazında yapılan inceleme sonucuyla ilgili 18 sayfalık ek raporunda abone numaralarına göre ayrı ayrı yapılan hatalı iptal ve düzeltmeler belirtilmiştir.

Bu raporda kurum personeli ve yakınlarının da elektrik aboneleri isim ve abone numaraları ayrıntılı olarak verilmiştir.

34 Sayfalık Teftiş kuruluna bağlı iki müfettiş tarafından yapılan soruşturma sonucu hazırlanan raporun 19. sayfasının 6. ve 7. paragraflarında;

İşletme Müdürlüğü bünyesinde hatalı tahakkuk gerekçesi ile iptal edilen faturaların bir kısmını, teşekkül mevzuatına aykırı ve usulsüz olarak iptal edildiği, hatalı tahakkuk iptali işlemlerinde, sayaç kontrolü ve endeks tespitlerinin sağlıklı yapılmadığı ya da endekslerin bilerek düşük gösterildiği, sayacın yerinde kontrol edilmesi sonucunda düzenlenen tutanaklarda yer alan endeks değerlerinin çoğu zaman keyfi bir şekilde ve gerçeğe aykırı olarak alındığı, böylece abonelerin hatalı tahakkuk gerekçeli talebinin haklı çıkartılmasına sebebiyet verildiği, kaçak elektrik kullanımı nedeni ile düzenlene tutanaklara istinaden tahakkuk işlemi yapılırken, abonelere, geriye dönük olarak takribi tüketimin tahakkuk ettirilmesi aşamasında eksik tahakkuk işlemi yapıldığı,

Bazı abonelerde herhangi bir dilekçe alınmadan abonelerin şifai talepleri üzerine, yüksek tüketimden kaynaklanan sayaç üzerindeki son endeksin geriye çekilerek, abonelere çıkartılan ilk faturaların iptal edildiği, bu faturaların yerine daha düşük tutarda faturaların tanzim edildiği ve böylece sayaç üzerinde endeks birikimine sebebiyet verildiği, tüm bu işlemlerin ise; ABYS ortamında 108 kullanıcı kodu ile yapıldığı” belirtilmiştir.

Yukarda belirtilen ve açıklanan hususlar tarafımızdan dosyalar üzerinde yaptığımız incelemelerimiz sonucunda da tespit edilmiştir

Ancak Kurumun personel yapılanmasında çalışanların gerçek unvanları ile verilen görevlendirme unvanlarının uyumlu olmadığı, ETİB (Elektrik tesis İşletme Bakım) işçisinin kritik bir görev olan Bilgisayar üzerinde tahakkuk ve tahsilat işiyle görevlendirildiği, soruşturma aşamasında olan bir işçinin .. İlçe İşletme Müdür vekilliğine getirilmesi, kurumun eleman yetersizliği nedeniyle de olsa bu uygulamalar yukarda belirtilen hataların yapılmasına sebebiyet vermektedir.

Dosya içersinde yer alan piyasada serbest elektrikçilik yapan Sanık … Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu bila tarihli ifadesi ile 12.01.2004 tarihli muhakkiklere vermiş olduğu kurum elemanı suçlayıcı yöndeki ifadesi tümden çelişmektedir.

Yine Müşteki …. Cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu 12.10.2006 giriş tarihli ifadesi ile muhakkiklere vermiş olduğu 13.01.2004 tarihli daha önceki kurum elemanı ..suçlayıcı yöndeki ifadesi tümden çelişmektedir.

Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin 21.06.2004 tarih ve 003370 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlük Makamına sunulan teftiş raporu özetinde İşçi ve memur statüsündeki Sanıkların almış oldukları idari cezalar makam onayına sunulmuştur.

208

Ceza Mahkemelerinde Örnek Bilirkişi Raporları

Aynı rapor özetinde … ilçe işletme müdürlüğünde çalışan ve ihmalleri görülen bir dizi kurum elemanlarına da değişik idari cezalar verildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca teftiş raporu özetinde TCK yönünden Sanıklar ile ilgili değerlendirmede bulunularak teftiş raporu özeti … Cumhuriyet savcılığında gönderilmiştir.

28.04.2004 tarih ve 16-158 No.lu Teftiş raporunun 34. Sayfa son paragrafında E.P.D.K Yönetmeliğinin 13 maddesi ile getirilen uygulama ile ilgili… İlçe işletme müdürlüğünde ortaya çıkan hatalı uygulamanın müfettişlikçe tespitinden sonra benzer sorunların diğer Müessese Müdürlüklerinde yaşanması ihtimalinin de bulunduğu belirtilerek, diğer Müessese Müdürlüklerinin de bilgilendirilmesinin belirtilmesi, … halen yapılanma aşamasını tamamlamadığının açık bir göstergesidir.

SONUÇ:

Dava konusu dosya üzerinde yapılan incelemelerimiz sonucunda; ilçe işletme Müdürlüğü elemanlarından Sanık Sanık …, Sanık …, Sanık İmam … kurum içi değişik idari cezalarla teçhiz edilmiştir.

Tarafımızdan tespit edilen ve müfettiş raporlarında da açıklanan hatalı işlemlerin yapılmasında, kurum elemanı sanıkların kendi ifadelerinde de belirtmiş oldukları gibi herhangi bir kasıtlarının olmadığı, fiilen yapmış oldukları görev unvanları ile gerçek unvanları uymadığı, bu nedenle bilmeyerek yukarda belirtilen hataların işlendiği kanaati ve düşüncesindeyiz.

Piyasada serbest elektrikçi olarak çalışan … 12.01.2004 tarihli dilekçesinde bazı elektrik abonelerine ait sayaçların Vekalet mühürlerini sökerek sayaç numaratörünü sıfırladığını bizzat belirtmektedir.

Sanayi ve Ticaret bakanlığına ait (vekalet) Mühürlerine başkasının istemesi veya

tüzel kişiliği elemanı tarafından dahi istense müdahale etmenin, mühür bozmanın yetkili bir elektrik ustası olarak kendisinin suç olduğunu bilmesi gerektiği kanaati ve düşüncesindeyiz.

Takdiri yüce mahkemenize ait olmak üzere bilirkişi raporumuzu saygı ile arz ederiz. 28.01.2008

Bilirkişi

Elektrik Mühendisi