0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bylock Davalarında Beraat Kararları

Bylock Davalarında Beraat Kararları

Aklınıza takılan konular ile ilgili iletişim numaralarından mail adresinden bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Bu alanlarda bilirkişi raporu, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.

Mahkemelerin Bylock Programı Kullanma Suçlaması Karşısında Verdiği Beraat Kararları

AİT BİLGİLER VE KARARLARIN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

Aşağıda gerek birinci derece mahkemelerin, gerek istinaf mahkemelerinin gerekse de T. C. Yargıtay’ının Boylock Programı kullanma suçlaması karşısında verdiği beraat kararlarının ilgili kısımlarının özetleri paylaşılmıştır.

1. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2017/3302   

KARAR NO: 2018/2015

KARAR TARİHİ: 25/09/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… örgütle organik bir bağ kurarak örgüt hiyerarşisine dahil olduğu yönünde herhangi bir delil bulunamayan ve tüm aşamalarda ByLock programını kullandığını kabul etmeyen sanığın, By Lock kullanıcısı olup olmadığının atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararında da belirtildiği gibi ancak operatör kayıtlar ve User-ID eşleştirmesi doğru yapılabilen kişilerin gerçek Bylock kullanıcısı olduklarının kabulü gerekeceğinden, kişinin örgütsel gizliliği sağlamak ve haberleşme amacıyla Bylock sistemine girdiğinin ve bu sistemi kullandığının, User-ID, şifre ve grup elemanlarını içerir Bylock tespit değerlendirme tutanağı ve CGNAT kayıtlarını içeren belgeler ile kesin olarak kanıtlanması zorunluluğu olduğu, dosya arasında tespit edilebilmiş herhangi bir Bylock tespit değerlendirme tutanağının mevcut olmadığı gibi sanığın örgüt hiyerarşisine girdiğini gösterir başkaca bir kanıtın da elde edilememiş olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, hukuka uygun, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık ….. Hakkında verilen Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/09/2017 tarih, 2017/122 (E) ve 2017/56 (K) sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca sanığın beraatine karar vermek gerekmiş (tir) ……

2. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/3651

KARAR NO: 2018/3651

KARAR TARİHİ: 29/05/2019

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… sanığın bylock kullandığı tespit edilmiş ancak user id yoktur. ……

          …… Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter derecede her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşıldığından, CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince atılı suçtan BERAATINA, .

3. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1050

KARAR NO: 2018/391

KARAR TARİHİ: 29/05/2019

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… sanık hakkındaki tek iddia terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan Bylock programını kullandığı hususu olup, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 27.04.2018 tarih ve 2018/159 Esas, 2018/1340 Karar, 06.06.2018 tarih ve 2018/732 Esas ve 2018/1859 Karar sayılı ve benzeri bir çok ilamlarında özetle, kişilerin bylock kullanıcısı olduğunun kabulü için emniyet müdürlüklerince düzenlenen tutanaklar ve/veya BTK’dan temin edilen HIS(CGNAT) kayıtlarının tek başına yeterli olmadığını, ilgili birimlerden ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme tutanağı getirilip duruşmada tartışılması gerektiğini ifade etmiştir.

Sanık hakkında ise, gerek ilk derece Mahkemesince, gerekse duruşma açma kararından sonra Dairemizce talep edildiği halde söz konusu bylock tespit ve değerlendirme tutanağı temin edilememiştir. Bu durum sanığın bylock kullanıcısı olup olmadığı hususunda tereddüt oluşturduğu gibi, sanık hakkındaki CGNAT kayıtlarının incelenmesinde 14.11.2015-21.11.2015 tarihleri arasında sadece 7 gün süreyle bylock programına ilişkin IP adreslerine toplam 32 bağlantı yaptığı görülmekte olup, bu bağlantıların toplam süresi ise saniyelerle ifade edilebilmektedir. Bu haliyle, içeriği belirlenemeyen bu bağlantıların sanığın örgütsel amaçla bylock kullanımını kullandığını ortaya koyacak yoğunlukta olduğundan söz etmekte mümkün değildir. Zira, örgütün bylock kullanan sayısını fazla göstermek ve kendisinden olmayanları da bylock kullanıcısı gibi göstererek hedef saptırmak için kullandığı ortaya çıkan morbeyin gibi uygulamaların bilinmesi bahse konu CGNAT kayıtlarının tek başına sanığın bylock kullandığının kabulüne imkan vermeyeceğini ortaya koymaktadır.

Tüm bu nedenlerle Dairemizce sanığın bylock kullanıp kullanmadığı hususunun kesin olarak saptanamadığı ve bu husustaki şüphenin sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği, bu şekilde fetö üyeliğinin kesin delillerinden kabul edilen bylock programını kullandığı kabul edilemeyen, açık ve kesin bir örgütsel faaliyeti belirlenemeyen ve kod adı ve benzeri örgütsel işareler kullandığına dair bir bilgi elde edilemeyen sanık hakkında iddia edilen hususun sanığın terör örgütünün hiyerarşik yapısına dâhil olduğunu ortaya koyacak nitelikte olmadığı ve örgüt üyeliği için aranan “eylemlerin yoğun, çeşitli ve sürekli olması” kriterlerinin sanık hakkında gerçekleşmediği, buna göre sanığın terör örgütüne üye olduğuna dair cezalandırılmasına yeterli delil ulunmadığı kanaatine varılmakla CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. ……

4. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/60

KARAR NO: 2018/909

KARAR TARİHİ: 06/06/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… somut dosya özelinde de, Yargıtay tarafından Bylock özet verisi olduğu kabul edilen HIS-CGNAT kayıtları bulunmakla beraber, sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu ve operatör kayıtlarıyla eşleşmeyi belirlemek bakımından zorunlu olduğu ifade edilen USER-ID, şifre veya grup elemanları tespit edilememiştir. 

          Bu itibarla, yukarıda izah edilen diğer hususlar da nazara alındığında, dosyada sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğuna veya böyle olmasa bile kod adı kullanma, örgütsel nitelikteki toplantıları organize etme veya bunlara katılma, himmet toplama, himmet verme, örgüt lehine sosyal medya paylaşımlarında bulunma, emir veya talimat alma ve bu doğrultuda hareketlerini düzenleyerek örgüt hiyerarşisine dahil olduğuna, ya da süreklilik, çeşitlilik veya yoğunluk gösteren diğer eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilerek, sanık hakkında İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm CMK’nın 280/2. Maddesi uyarınca kaldırılarak aynı Kanunun 223/2-e maddesi uyarınca yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle atılı suçtan beraatine karar verilmiştir. ……

5. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2018/382

KARAR NO: 2019/141

KARAR TARİHİ: 06/06/2019

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Kişinin User-ID ve şifrelerinin belirlenememesi ve fakat CGNAT kayıtlarıyla Bylock sunucusuna bağlantı yaptığının tespit edilmesi halinde, kişinin gerçek Bylock kullanıcısı olduğu ancak henüz User-ID ve şifresinin tespit edilemediği anlaşılabileceği gibi Bylock sunucularına tuzak yöntemlerle (Morbeyin vb.) yönlendirilmiş olabileceği sonucuna da ulaşılabilir.

Bu nedenle ancak operatör kayıtları ve User-ID eşleştirmesi doğru yapılabilen kişilerin gerçek Bylock kullanıcısı olduklarının kabulü gerekeceğinden, kişinin örgütsel gizliliği sağlamak ve haberleşmek amacıyla Bylock sistemine girdiğinin ve bu sistemi kullandığının, User-ID, şifre ve grup elemanlarını içerir Bylock tespit değerlendirme tutanağı ve CGNAT kayıtlarıyla kişinin ByLock sunucularına bağlantı sağladığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün göndermiş olduğu 26/03/2018 tarihli Bylock CBS Sorgu raporundan da anlaşılacağı üzere, User-ID’nin bulunmadığı, dosyada sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu gösteren başkaca somut delilin de bulunmadığı, ……

HÜKÜM:

…… yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e madde uyarınca sanığın BERAATİNE, ……

6. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

ANKARA 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO:  2017/146

KARAR NO: 2018/239

KARAR TARİHİ: 06/06/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: ……  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16.MD-956 esas 2017/370 karar ile onanarak kesinleşen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 24.04.2017 tarih ve 2015/3 esas 2017/3 karar (ilk derece mahkemesi), 10.04.2018 tarih ve 2018/288 esas 2018/1530 karar, 29.05.2018 tarih 2018/106 esas 2018/1709 karar, 11.07.2018 esas tarih ve 2018/1779 esas 2018/2364 karar, 13.07.2018 tarih ve 2018/1859 esas 2018/2426 karar ile 19.07.2018 tarih ve 2018/2753 esas 2018/2475 karar sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere;

Bylock programını kullanmanın atılı suçun sübutunun veya niteliğinin tayini açısından belirleyici ve tek delil olduğu durumlarda, örgüt talimatı ile bu ağa dâhil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespit edilmesi gerektiği, Bylock kullanıcı bilgilerinin Bylock sunucusunda kayıtlı IP adresleri üzerinden belirlendiği, Bylock sunucusunda kaydı olan kullanıcıları User-ID (Kullanıcı No) numaralarının tespiti, mail/mesaj içeriklerinin çözümü Bylock tespit ve değerlendirme tutanağı ile yapılabildiği, bu nedenle Bylock tespit ve değerlendirme tutanağının sanığın hukuki durumunun belirlenmesi bakımından önemli olduğu, bir çeşit üst veri olan olan CGNAT  (HIS) kayıtlarının bir iz ve emare niteliğinde olduğu ancak tek başına kişinin gerçek ByLock kullanıcısı olduğunu göstermeye yeterli olmadığı, kişilerin iradeleri dışında ByLock sunucularına yönlendirilmiş olabileceği, örneğin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Mor Beyin Uygulaması” olarak bilinen uygulamaya yönelik yaptığı çalışmada iradeleri dışında Bylock sunucularına yönlendirilen 11.480 kişinin tamamının CGNAT kayıtlarının olduğu ve tespit edilen CGNAT kayıtlarına göre ByLock uygulamasının IP’lerine bağlantıya yönlendirildiği tespit edildiği, bu nedenlerle kişinin User-ID numarasının ve şifresinin belirlenememesi halinde sadece CGNAT kayıtlarıyla kişinin gerçek Bylock kullanıcısı olup da henüz User-ID ve şifresinin tespit edilemeyen kişilerden mi veya Bylock sunucularına tuzak yöntemlerle yönlendirilen kişilerden mi olduğu hususu belirlenememektedir.

Düzenlenen iddianamede ve yapılan yargılamada sanığın Bylock programını kullandığı, bu nedenle atılı suçu işlediği iddiası olduğu, bu iddianın da tek dayanağının Bylock programı sunusuna 14 ayrı günde toplam 190 kez eriştiğine dair CGNAT (HIS) kayıtları olduğu, CGNAT (HIS) kayıtlarının özet veri olması nedeniyle tek başına sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu göstermeye yeterli olmadığı, yapılan yargılamada sanığın kredi kartına bağlı Bankasya hesap kayıtları dışında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatına dair bir delilin bulunmadığı, sanığın tüm aşamalardaki savunmalarında atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

Tüm bu açıklamalar ve dosya içerisindeki belgelerden sanığın, terör örgütünün nihai amacından haberdar olduğunu, silahlı terör örgütü ile arasında organik bağ kurulduğunu, örgütünün kuruluş amaçlarını faaliyetlerini benimseyerek iradi olarak örgütün amacı, talimatları doğrultusunda ve hiyerarşik yapısına dâhil olduğunu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk içeren faaliyeti bulunduğuna dair her sebepten uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunun işlendiğinin sabit olmadığı ve bu nedenle hakkında atılı suçtan beraatine karar verilmesi yolunda Mahkememizde vicdani kanaat oluşmakla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜK: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Sanık …… üzerine atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca atılı suçtan BERAATİNE, ……  

7. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

İSTANBUL 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2018/8

KARAR NO: 2018/214  

KARAR TARİHİ: 08/11/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birisi de, insan haklarına dayalı, demokratik rejimle yönetilen ülkelerin hukuk sistemlerinde bulunması gereken, öğreti ve uygulamada; “suçsuzluk” ya da “masumiyet karinesi” şeklinde Latincede ise “in dubio pro reo” olarak ifade edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi açısından göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlak surette sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği ya da gerçekleştiriliş şekli hususunda herhangi bir şüphe belirmesi halinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahkumiyeti, herhangi bir ihtimalle değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delerlin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 26/01/2017 tarih ve 2017/1809 Esas, 2017/5155 Karar Sayılı ilamında belirtildiği üzere; örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hâkim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dâhilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir.

Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amaçları ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir. Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. (Evik, Cürüm işlemek için örgütlenme, Syf 383 vd.)

Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin “suç işlemek amacı” olması aranır. (Toroslu özel kısım syf. 263-266, Alacakaptan Cürüm İşlemek İçin Örgüt syf. 28, Özgenç Genel Hükümler syf. 280)

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Her ne kadar sanık ……………………. Adına kayıtlı ………………… no’lu GSM hattı ile 01/11/2014 tarihinde toplamda 27 kez olmak üzere 46.166.160.137 numaralı IP ile bylock kullanıldığı yönünde tespitin yapıldığından bahisle kamu davası açılmış ise de, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 47909374-92815-(22105)-2018/3039 sayı ve 04/04/2018 havale tarihli yazılarında bylock içeriklerinin bulunmadığının belirtildiği, dosya arasında gelen CGNAT kayıtları incelendiğinde 2 sayfa 27 bağlantı ve İstanbul ilinde sinyal aldığının görüldüğü, sanığın aşamalarda bylock kullanmadığını savunduğu, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2018/816 Esas – 2018/1974 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere, kişinin gerçek bylock kullanıcısı olup olmadığını tespit etmek için operatör kayıtlarıyla UserID eşleştirmesinin doğru bir şekilde yapılaması gerektiği, CGNAT kayıtlarının tek başına sanığın mahkumiyetine yeterli olmadığı, bu verilerin bylock kullanıldığına yönelik bir iz, bir emare olduğu, bu tespitle kişinin gerçek bylock kullanıcısı olduğu, ancak henüz UserID’nin tespit edilememiş olabileceği veya bylock sunucusuna tuzak yöntemlerle (morbeyin) yönlendirilmiş olabileceği, Yargıtay’ın bu kararı da gözetilerek; Sanığa ait içerik kayıtlarının tespit edilemediği, yine sanığın kendisi tarafından resmi bilirkişi listesinde bulunan Bilişim ve Adli Bilişim uzmanı T. Koray Perksayar’a aldırdığı dijital materyaller üzerinde inceleme raporunda, sanığın cep telefonunda Bylock adlı uygulamanın kurulduğuna veya kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanılmamıştır şeklindeki rapor sonucu, sanığın samimi beyanları ve CGNAT kayıtlarında bağlantı yaptığı gün sayısı da (27 bağlantı) gözetilerek sanığın iradesi dışında “morbeyin” gibi tuzak uygulamalarla bylock sunucusuna bağlanmış olabileceği ihtimali de gözetilerek şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca sanığın üzerine atılı suçu işlediği yönünde başkaca delil elde edilemediğinden CMK’nun 232/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiştir..

8. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

ANKARA 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2017/358  

KARAR NO: 2019/217

KARAR TARİHİ: 14/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Dernek Üyeliği: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 18.12.2107 cevabi yazıda sanığın Ankara Strateji Enstitüsü Derneği’inde, Yönetim Kurulu asil üyeliği ve saymanlık görevi ile 18.03.2011 il 21.05.2016 tarihleri arasında üyelik kaydının bulunduğu MASAK Raporuna göre söz konusu derneğin FETÖ’ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan kurum ve kuruluşlar listesinde yer aldığının belirtildiği görülmüştür.

…… bu aşamaya kadar sanık yönünden kullanıcı ID bilgisinin tespitinin yapılamadığı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 24/04/2017 tarihli ve 2015/3 Esas, 2017/3 Karar sayılı ve 14/07/2017 tarihli ve 2017/1443 Esas, 2017/4758 Karar sayılı kararlarında da belirtildiği üzere söz konusu uygulamanın sanık tarafından kullanıldığının tam manasıyla ortaya konulamadığı ve bu uygulamayı kullanmış olabileceğine dair ya da silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlemiş olabileceğine dair başkaca bir delilin, yürütülen tahkikat sonucunda elde edilemediği, Mahkememizce dinlenen tanığın aşamalardaki beyanlarında da somut olgulardan bahsetmediği, görgüye dayalı bir bilgisinin bulunmadığı, bu itibarla sanığın mahkumiyetine yeter derecede kanaat oluşmadığından 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e bendi gereğince beraatına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. ……     

9. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

KAHRAMANMARAŞ 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2017/353  

KARAR NO: 2018/291

KARAR TARİHİ: 01/11/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: ……Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 14.05.2018 tarih, 2018/1773 E.-2018/1630 K. sayılı ilamında “ …… ancak operatör kayıtları ve USER-ID eşleştirilmesi doğru yapılabilen kişilerin gerçek Bylock kullanıcısı olduklarının kabulü gerekeceğinden, kişinin örgütsel gizliliği sağlamak ve haberleşmek amacıyla Bylock sistemine girdiğinin ve bu sistemi kullandığının, user – ID – şifre ve grup elemanlarını içerir Bylock tespit değerlendirme tutanağı ile kesin olarak kanıtlanması zorunludur …… sanığı atılı suçun sübutu açısından tek ve belirleyici nitelikte olan, sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin her türlü şüpheden uzak ortaya konulmadan …… her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle ortaya konulması bakımından ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme tutanağının duruşmada sanığa ve müdafiine okunup bu delile karşı savunma hakkı verildikten sonra hüküm kurulması gerektiği kanaatine varılmıştır”

          Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 02.10.2018 tarih, 2017/3302 E. 2018/2015 K. sayılı ilamında “ …… bylock kullanıcısı olup olmadığının atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararında da belirtildiği gibi ancak operatör kayıtları ve USER-ID eşleştirmesi doğru yapılabilen kişilerin gerçek bylock kullanıcısı olduklarının kabulü gerekeceğinden, kişinin örgütsel gizliliği sağlamak ve haberleşmek amacıyla bylock sistemine girdiğinin ve bu sistemi kullandığının, USER-ID, şifre ve grup elemanlarını içerir bylock tespit değerlendirme tutanağı ve CGNAT kayıtlarını içeren belgeler ile kesin olarak kanıtlanması zorunlu olduğu, dosya arasında tespit edilmiş herhangi bir bylock tespit değerlendirme tutanağının mevcut olmadığı gibi sanığın örgüt hiyerarşisine girdiğini gösterir başkaca bir kanıtın da elde edilmemiş olmasıhususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde …… sanığın beraatine karar gerekmiştir. …… “   

          …… Sanığa ait bylock kullanıcı adı, kullanıcı şifresi, mesajlaşma içeriği olmaması, bylock kullanıcısı olduğu iddiasından başka somut, güvenilir, elde edilebilir bir delil bulunmaması, tanıkların sanığa isnat edilen eylemine uygun görgüye, bilgiye dayalı herhangi beyanlarının olmaması ve sanığa ait HTS raporları dikkate alındığında, sanık hakkında iddiaların yukarıda belirtilen Yargıtay kararındaki örgüt üyeliği kriterlerine uymadığı,

          Sanığın eylemlerinin suç olarak değerlendirilemeyeceği,  sanık hakkında örgüt üyeliği veya örgüte bilerek yardım etme boyutlarında olduğu konusunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delillerin bulunmadığı, bu konuda Mahkememizde şüphelerin oluştuğu, şüphe ile cezalandırma yoluna gidilemeyeceği değerlendirilmekle, sanık hakkında beraat kararı verilmiş(tir) ……     

10. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

NEVŞEHİR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2017/207  

KARAR NO: 2017/2071

KARAR TARİHİ: 29/12/2017

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünün 14/11/2017 havale tarihli yazısı ekinde, sanığın bylock IP’sine hangi tarihlerde kaç kez hangi BAZ istasyonlarından bağlandığına dair bilgilerin gönderildiği görüldü, okundu dosyasına konuldu.

            Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bylock içeriklerinin gönderilmesi için yazılan müzekkereye cevap var, içerik tespit edilemediği içeriklerin tespit edilmesi halinde gönderileceğinin bildirildiği görüldü okundu dosyasına konuldu.

          …… sanığın atılı suçu işlediği yönünde cezalandırılmasını gerektirir her türlü şüpheden uzak yeterli kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden suçun sabit olmaması sebebiyle sanığın CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE. ……

11. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

GAZİANTEP 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2017/190  

KARAR NO: 2018/390

KARAR TARİHİ: 06/11/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1650 Karar sayılı ilamında, …… Yargıtay içtihadından açıkça anlaşılacağı üzere, bylockun kişinin örgütle olan bağlantısını gösteren ve bu bağlantıyı ispat eden bir delil olduğu ancak bu durum için kişinin gerçek bir bylock kullanıcısı olduğunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesinin gerektiği bunun için de User-ID’nin dolayısıyla tespit ve değerlendirme tutanağının bulunması ve CGNAT kayıtlarıyla kişinin bylock sunucularına bağlantı sağladığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün göndermiş olduğu 02/12/2017 tarihli Bylock CBS Sorgu raporundan da anlaşılacağı üzere, User-ID’nin bulunmadığı, dosyada sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu gösteren başkaca somut bir delilin de bulunmadığı, veri inceleme raporunun tek başını sanığın üzerine atılı işlediğini göstermeyeceği, ayrıca sanığın kod adı kullandığını, örgütsel nitelikteki toplantıları organize ettiğini veya bunlara katıldığını, himmet topladığını ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunduğunu gösteren cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, ceza hukukunun temel prensibi olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince beraatine karar verilmesi yönünde mahkememizde kanaat oluşmakla …… 

12. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

ANKARA 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2018/2  

KARAR NO: 2018/172

KARAR TARİHİ: 11/10/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Düzenlenen iddianame ve yapılan yargılamada sanıkların Bylock programını kullandıkları, bu nedenle atılı suçu işledikleri iddiası olduğu, bu iddianın da tek dayanağının CGNAT (HIS) kayıtları olduğu, dolayısıyla bu dosya kapsamında atılı suçun sübutu açısından belirleyici ve tek delilin sanıkların Bylock kullanıcısı olup olmadığının tespiti ve CGNAT (HIS) kayıtları olduğu, CGNAT (HIS) kayıtlarının özet veri olması nedeniyle tek başına sanıkların gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu göstermeye yeterli olmadığını, yapılan yargılamada sanık ……’in KHK ile kapatılan okulda çalıştığında dair SGK kaydı dışında sanıkların FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatına dair bir delilin bulunmadığı, sanıkların tüm aşamalardaki savunmalarında atılı suçu kabul etmediklerini beyan ettikleri anlaşılmıştır.

          Tüm bu açıklamalar ve dosya içerisindeki belgelerden sanıkların, silahlı terör örgütü ile aralarında organik bağ kurulduğunu, hiyerarşik yapısına dahil olduğunu, örgütün amacı ve talimatları doğrultusunda faaliyette bulunduklarını gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk içeren faaliyetleri bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla sanıkların silahlı terör örgütüne üye olma suçunun işlendiklerinin sabit olmadığı ve bu nedenle haklarında atılı suçtan beraatine karar verilmesi yolunda Mahkememizde vicdani kanaat oluşmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

          …… Sanıklar …… ve ……’in üzerlerine atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e uyarınca atılı suçtan AYRI AYRI BERAATLERİNE, ……     

13. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

BURSA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2018/101  

KARAR NO: 2018/239

KARAR TARİHİ: 14/11/2018

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Bu itibarla, yukarıda izah edilen diğer hususlarda nazara alındığında, düzenlenen iddianamede ve yapılan yargılamada sanığın Bylock programını kullandığı, hakkında aleyhe tanık beyanı bulunduğu ve KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğine SMS yoluyla yardımda bulunduğu, bu nedenle atılı suçu işlediği iddiası olduğu, Bylock iddiasının da tek dayanağının CGNAT (HIS) kayıtları olduğu, dolayısıyla bu dosya kapsamında atılı suçun sübutu açısından belirleyici ve tek delilin sanığın Bylock kullanıcısı olup olmadığının tespiti ve CGNAT (HIS) kayıtları olduğu, CGNAT (HIS) kayıtlarının özet veri olması nedeniyle tek başına sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu göstermeye yeterli olmadığı, her ne kadar diğital materyallerin incelenmesine ilişkin rapora göre, sanığa ait bilgisayarda Bylock programı ile ilgili izlerin bulunduğu ve bir kısmu FETÖ iltisaklı İnternet sitelerine giriş yapıldığı bildirilmiş ise de, bu izlerin ve internete giriş tarihlerinin sanığa bilgisayarın tesliminden önceye ilişkin olduğu, …… İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne yazılan müzekkere cevabına göre, sanığa bilgisayarın 29/02/2016 tarihinde kullanılmış olarak elden teslim edildiğinin bildirildiği, diğer taraftan sanığın Bylock porgramını …… numaralı GSM hattı ile …… imei numaralı cep telefonu cihazında ilk kez 28/11/2014 tarihinde kullandığının Bylock sorgu raporu ile tespit edilmesine rağmen, sanığın kullanmış olduğu bilgisayarıyla ilgili herhangi bir tespitin yapılmadığı, bu haliyle bilgisayarın sanığa tesliminden önceye ilişkin yapılan diğital incelme tespitlerinden sanığın sorumlu olamayacağı kabul edilerek ve ayrıca tanık …… beyanının tahmine dayalı olduğu, somut bilgiler içermediği, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’ne SMS yoluyla 1 kez 5.00 TL tutarında yapılan bağışın da 2011 yılı Eylül ayına ilişkin olduğu ve örgütsel bir eylem olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmakla,sanığın savunmasının aksine gerçek Bylock kullanıcısı olduğuna veya böyle olmasa bile kod adı kullanma, örgütsel nitelikteki toplantıları organize etme veya bunlara katılma, himmet toplama, himmet verme, talimat doğrultusunda Bank Asya’ya para yatırma, örgüt lehine sosyal medya paylaşımlarında bulunma, emir veya talimat alma ve bu doğrultuda hareketlerini düzenleyerek örgüt hiyerarşisine dahil olduğuna ya da süreklilik, çeşitlilik veya yoğunluk gösteren diğer eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla sanığın CMK 223/2-e maddesi uyarınca üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan beraatine karar verilmiştir.    

14. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

KONYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2019/229  

KARAR NO: 2019/462

KARAR TARİHİ: ../../2019

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Kom Şube Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosundan alınan cevabi yazıda, sanığın 0506 …… nolu hat ile bylock kaydının bulunduğu, bu programa 11227 kez giriş yapıldığına dair tespit yapıldığı, ancak mesaj içeriklerinin bulunmadığı bildirilmiştir …… bu nedenlerle BERAATİNE ……

15. BERAAT KARARININ ÖZETİ

T.C.

ANKARA 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

ESAS NO: 2018/83  

KARAR NO: 2019/508

KARAR TARİHİ: 25/12/2019

KARARIN İLGİLİ KISMI: …… Sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması istemiyle açılan davada, bu suça ilişkin tek delilin, sanığın kullandığı hatlarda Bylock programının tespit edilmesi olduğu, bu iddianın da tek dayanağının CGNAT (HIS) kayıtları olduğu,ancak sanığın bu programı kullandığını gösterecek ID numarası, kullanıcı adı ve şifresinin tespit edilemediği, CGNAT (HIS) kayıtlarının ise özet veri olması nedeniyle tek başına sanığın gerçek Bylock kullanıcısı olduğunu göstermeye yeterli olmadığı, ayrıca yapılan yargılamada sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatına dair başkaca bir delilin bulunmadığı, sanığında tüm aşamalardaki savunmalarında atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda sanığın kullandığı hatların bylock Iplerine bağlanması ama ID numaralarının tespit edilememesinin nedeninin, sisteme bağlantı gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak kullanıcı adı ve şifrenin oluşturulamamasından kaynaklanabileceği gibi, mevcut ID numaralarının verilerin kurtarılamaması ya da eşleştirmenin yapılmamasından da bulunabileceği, ya da bylock sunucularına tuzak yöntemlerle yönlendirilmesinden kaynaklanmış olabileceği açıktır. Sanığın örgüt ile irtibatını gösteren başka bir delilin ele geçirilememesi nedeniyle CGNAT kayıtlarının tek başına sanığın gerçek bylock kullanıcı olduğunu gösteren kesin bir delil niteliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir. Zira yukarıda belirtildiği üzere ID numaralarının tespit edilememesi 3 farklı nedenden kaynaklanabileceğinden, oluşan şüpheli durumun da “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince sanık lehine yorumlanması gerekmektedir.

          Tüm bu açıklamalar …… nedeniyle sanığın atılı suçtan BERAATİNE ……    

MAHKEMELERİN BOYLOCK PROGRAMI KULLANMA SUÇLAMASI KARŞISINDA VERDİĞİ BOZMA KARARLARINA

AİT BİLGİLER VE KARARLARIN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

Aşağıda gerek istinaf mahkemelerinin gerekse T. C. Yargıtay’ının Boylock Programı kullanma suçlaması karşısında verdiği karar bozma hükmüne ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.

1. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2017/3923

KARAR NO: 2018/1565

KARAR TARİHİ: 04/04/2018

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… ByLock uygulaması programını indirmek, mesajlaşmak/haberleşmek için yeterli değildir. Öncelikle kayıt esnasında kullanıcının bir kullanıcı adıyla parola üretmesi, mesajlaşma için ise kayıt olan kullanıcılara sistem tarafından otomatik olarak atanan ve kullanıcıya özel olan ID (kimlik) numarasının bilinmesi ve karşı tarafça onaylanması gerekmektedir. Karşılıklı ekleme olmaksızın iletişime geçilme imkânı bulunmamaktadır.

ByLock iletişim sisteminde bağlantı tarihi, bağlantıyı yapan IP adresi, hangi tarihler arasında kaç kez bağlantı yapıldığı, haberleşmelerin kimlerle gerçekleştirildiği ve içeriğin ne olduğu tespit edilebilmektedir. Bağlantı tarihinin, bağlantıyı yapan IP adresinin tespit edilmesi ve hangi tarihler arasında kaç kez bağlanıldığının belirlenmesi, kişinin özel bir iletişim sisteminin bir parçası olduğunun tespiti için yeterlidir.

ByLock kullanıcı tespitleri ByLock sunucusunda kayıtlı IP adresleri üzerinden tespit edilebilmektedir. ByLock sunucusunda kaydı olan kullanıcıların User-ID (Kullanıcı No) tespiti yapılabilmekte ve mesaj içeriklerinin çözümü gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle ByLock tespit değerlendirme tutanağında yer alan User-ID (Kullanıcı Adı), şifre ve gruba kayıtlı kişilerin tespiti bu kişilerin birbirleriyle olan ilişki ve irtibatların ortaya konulması sanığın hukuki durumunun belirlenmesi bakımından önemlidir.

ByLock kullanıcılarının tespitleri açısından operatörler tarafından tutulan CGNAT (HIS) kayıtları bir çeşit üst veridir. CGNAT kayıtları özet veri olması nedeniyle bir iz ve emare niteliğinde olduğundan tek başına kişinin gerçek ByLock kullanıcısı olduğunu göstermez.

Bu nedenle ancak operatör kayıtları ve USER-ID eşleştirmesi doğru yapılabilen kişilerin gerçek ByLock kullanıcısı olduklarının kabulü gerekeceğinden, kişinin örgütsel gizliliği sağlamak ve haberleşmek amacıyla ByLock sistemine girdiğinin ve bu sistemi kullandığının, USER-ID, şifre ve grup elemanlarını içerir ByLock tespit değerlendirme tutanağı ve CGNAT kayıtlarını içerir belgeler ile kesin olarak kanıtlanması zorunludur.

…… Dairemizce aranan “Sanığın örgütün talimatıyla ağa dahil olmak” ve “Gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanmak” şeklindeki koşulların birlikte bulunduğunun teknik verilerle tespit edilmesinin suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, istinaf aşamasından sonra dosyaya gönderildiği anlaşılan ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı, anılan tutanak içeriği ile HTS (CGNAT) kayıtları CMK’nın 217. maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunarak diyecekleri sorularak değerlendirildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması ….., bu sebepten dolayı hükmün CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, …… karar verilmiştir. ……

2. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2019/2899

KARAR NO: 2019/5175

KARAR TARİHİ: 11/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 26.09.2017 tarih, …… sayılı kararı ile onanarak kesinleşen, Dairemizin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 esas, 2017/3 sayılı kararında; “Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağının kabul edildiği gözetilmekle,

Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, Bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, Bylock kullanıcısı olduğuna dair bir delilin atılı suçun vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden Bylock tespit ve değerlendirme raporu getirilip değerlendirilerek, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının Veri İnceleme Raporu, bu rapora dayanak delilin elde edilişi ve CMK’nın 134. Maddesine göre alınan mahkeme kararı soruşturmayı yürüten …… Cumhuriyet Başsavcılığından; keza UYAP bilgi havuzunda sanıkla ilgili beyan olup olmadığı da araştırılıp getirilerek CMK’nın 217. Maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz bylock sorgu tutanaklarına dayanılarak eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı hükmün BOZULMASINA, ……

3. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2017/3174

KARAR NO: 2019/2244

KARAR TARİHİ: 02/04/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından kesinleşen Dairemizin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 Esas, 2017/3 Karar Sayılı kararında Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütsel bağlantısını gösteren delil olduğunun kabul edildiği dikkate alınarak, somut dosyada sanığın Bylock kullanıcısı olup olmadığının atılı suçun vasfı açısından belirleyici delil niteliğinde olması karşısında; temyiz aşamasında dosyaya gönderildiği anlaşılan ve sanığın Bylock kullanıcısı olduğunu bildiren tespit ve değerlendirme tutanağı, ……’un beyanları ve dijital inceleme tespit tutanağının CMK’nın 217. Maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunarak diyeceklerinin sorulmasından sonra bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmesi lüzumu …..

…… sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, ……  

4. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2017/3622

KARAR NO: 2019/2774

KARAR TARİHİ: 18/04/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanıkların bylock uygulamasını kullandıklarının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bylock kullanıcısı olduklarına dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; sanık; …… açısından ilgili birimlerden ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme raporunun getirilmesi, sanık …… hakkında temyiz aşamasında dosyaya gelen, sanıklar …… , …… ve  …… hakkında ise yerel mahkemeye gönderildiği UYAP kontrolünden anlaşılan ancak dosya arasına alınmayan bylock tespit ve değerlendirme tutanaklarının, sonradan gelen tanık beyanları ile birlikte duruşmada CMK 217. Maddesi gereğince sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken sanıkların bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz bylock sorgu tutanakları yetinerek eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, ……

…… temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, be sebeplerden dolayı hükmün CMK’nın 302/2 maddesi uyarınca BOZUKMASINA, ……     

5. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2017/4171

KARAR NO: 2019/1964

KARAR TARİHİ: 21/03/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Sanıklar …… , …… , …… hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Dairesi tarafından bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen raporda USER-ID numarası olmaması ve CGNAT kayıtlarının bulunmaması karşısında; hüküm verildikten sonra dosya içerisine geldiği anlaşılan ve sanıkların Bylock kullanıcısı olduğunu bildiren ayrıntılı Bylock tespit ve değerlendirme tutanaklarının CMK’nın 217. Maddesi uyarınca duruşmada sanıklar ve müdafilerine okunup diyecekleri sorulduktan sonra sanıkların hukuki durumunun takdir edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Sanık, …… hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; ilgili birimlerden ayrıntılı Bylock tespit ve değerlendirme raporunun bulunup bulunmadığı araştırılarak varsa getirilerek duruşmada CMK 217. Maddesi uyarınca sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi; değerlendirme ve tespit tutanağının temin edilememesi halinde, operatör kayıtları ile eşleştirilmesi yapılmak üzere Bylock HIS (CGNAT) kayırları ile EMEI ve baz bilgilerini içeren HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan temin edilerek, CGNAT kayıtları ve HIS sonuçları karşılaştırılıp belirtilen hat üzerinden Bylock kullanan kişinin sanık olup olmadığı doğrultusunda bilirkişiden teknik rapor alınması suretiyle tüm delilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, ……

…… temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı hükmün CMK’nın 302/2. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, ……      

6. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1021

KARAR NO: 2019/5366

KARAR TARİHİ: 18/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… sanığın, Bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, Bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden Bylock tespit ve değerlendirme tutanağının getirilip değerlendirilerek CMK’nın 217. Maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunup deiyecekleri sorulması ile tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yetersiz belgelere dayanarak eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi, ……

…… müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebepten dolayı hükmün CMK’nın 302/2. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, …..   

7. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1101

KARAR NO: 2019/5149

KARAR TARİHİ: 10/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… somut dosyada sanığın Bylock kullanıcısı olup olmadığının atılı suçun vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; istinaf aşamasından sonra dosya içeriğine geldiği anlaşılan …… Cumhuriyet Başsavcılığının 14.08.2018 tarihli yazısının ekinde bulunan ve sanık tarafından kullanıldığı tespit edilen 0542 …… numaralı hatta ait bylock sorgu sonucu ile Bylock tespit değerlendirme raporu ve …… isimli şahsa ait ifade tutanağının CMK’nın 217. Maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunarak diyeceklerinin sorulması gerektiğinin gözetilmesi lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş olup ……  

8. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1295

KARAR NO: 2019/5575

KARAR TARİHİ: 25/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… CMK’nın 217. Maddesi uyarınca kararın ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurda tartışılmış delillere dayandırılabileceği cihetle, temyiz aşamasında dosyaya geldiği anlaşılan ve atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte bulunan sanığın bylock kullanıcısı olduğunu bildiren tespit ve değerlendirme tutanağı ile ayrıca dijital inceleme raporunun duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra karar verilmesi gerektiğinin gözetilmesi lüzumu,

Kanuna aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, ……

9. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1300

KARAR NO: 2019/5506

KARAR TARİHİ: 24/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, Bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, Bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutunun tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı Bylock tespit ve değerlendirme raporu getirilmesi, ayrıca UYAP veri havuzundan araştırma yapılarak sanık hakkında herhangi bir itirafçı beyanı olup olmadığının tespiti ile bulunması halinde ifadelerinin onaylı örneklerinin dosya arasına getirilmesi, gerekirse tanık olarak dinlenmelerinin sağlanması, özellikle Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak yapılan soruşturmalara kapsamında sanığın örgütle bağlantısını gösterir herhangi bir ifade, bilgi yada belge olup olmadığının sorulması ile tüm bilgi ve belgelerin duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken sanığın Bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz Bylock sorgu tutanaklarına dayanılarak eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı hükmün BOZULMASINA, ……      

10. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1346

KARAR NO: 2019/5276

KARAR TARİHİ: 16/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Dijital materyaller inceleme raporu ve ……an isimli şahsa ait Bylock Tespit ve Değerlendirme tutanağının CMK’nın 217. Maddesi gereğince duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorularak delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,

…… bu sebeplerden dolayı hükmün CMK’nın 302/2. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, ……     

11. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/1775

KARAR NO: 2019/4227

KARAR TARİHİ: 13/06/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… somut dosyada sanığın Bylock kullanıcısı olup olmadığının atılı suçun sübutu açısından belirleyici delil olması karşısında; ilgili birimlerden ayrıntılı Bylock tespit ve değerlendirme tutanağı getirilip değerlendirilerek …… CMK’nın 217 maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine birlikte okunarak diyeceklerinin sorulduktan, …… sonra tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

…… Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. Maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, ……    

12. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2019/5026

KARAR NO: 2019/5187

KARAR TARİHİ: 11/09/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Sanık …… bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme raporunun getirilip değerlendirilerek, ayrıca kamuoyuna yansıyan yazılı ve görsel haberlerden, birçok FETÖ/PDY örgüt üyesinin sonradan itirafçı olup ifadelerinin de bir veri havuzunda toplandığı belirtilmekle; öncelikle söz konusu veri havuzundan araştırma yapılarak sanık hakkında herhangi bir itirafçı beyanı olup olmadığının tespiti ile …… duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz bylock sorgu tutanaklarına dayanılarak eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, ……

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. Maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, ……

13. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2019/627

KARAR NO: 2019/2952

KARAR TARİHİ: 25/04/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… somut dosyada sanığın bylock kullanıcısı olup olmadığının atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; sanığın bylock kullanıcısı olduğunu bildiren ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme tutanağının getirilip ayrıca var ise örgüt liderinin talimatından sonra bir hesap hareketi bulunup bulunmadığının tespiti için Bankasya hesap dökümlerinin temini gerekirse bilirkişi incelemesi de yapıldıktan sonra alınacak raporun CMK’nın 217. Maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunarak diyecekleri sorulup tüm deliller değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

…… bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. Maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, ……   

14. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2019/1048

KARAR NO: 2019/3247

KARAR TARİHİ: 25/04/2019

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… atılı suçun vasfı açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı Bylock Tespit ve Değerlendirme Raporu getirilerek duruşmada CMK 217/1. Maddesi uyarınca sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması, ……

…… hükmün bu sebeplerden dolayı 5271 sayılı CMK’nın 302/2. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, ……    

15. BOZMA KARARININ ÖZETİ

T.C.

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2017/922

KARAR NO: 2017/784

KARAR TARİHİ: ../../2017

KARARIN İLGİLİ KISMININ ÖZETİ: …… Sanık adına kayıtlı …… hattan …… ilk kez bylock programı kullanıldığına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatının raporundan başka delil bulunmadığı,

…… bylock uygulamasını hangi tarihler arasında kaç kez kullandığı, Bylock uygulaması üzerinden sesli görüşme yapıp yapmadığı, yapmışsa kimlerle yaptığı, (Yazılı mesaj ve e-mail gönderip göndermediği, alıp almadığı) örgütsel haberleşme yapmış ise kimlerle haberleştiği, içerikleri ve örgütsel yazışma yapmış olduğu kişilere ilişkin FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma olup olmadığının araştırılması ……

…… Bylock programının …… IMEI nolu telefonlarla kullanıldığının bildirilmesi karşısında; IMEI numaralarından araştırma yapılarak, bu telefonların sanık …… adına kayıtlı hatlar dışında başka kişiler adına kayıtlı hatlarda kullanılıp kullanılmadığı, başka kişiler adına kayıtlı hatlarda da kullanılmış ise kim/kimler tarafından kullanıldığının tespit edilip araştırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken belirtilen hususlar yerine getirilmeden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi, CMK’nun 289/1-h maddesince kesin hukuka aykırılık hallerinden olduğundan sanık müdafiinin istinaf talebinin kabulü ile CMK’nun 280/1-b maddesi atfıyla CMK’nun 289/1-h maddesi uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA …… 

ÖZETİ SUNULMAYAN DİĞER BOZMA KARARLARI HAKKINDA BİLGİLER

Aşağıda belirtmiş olduğumuz listedeki Yargıtay Kararları, yukarıda sunduğumuz mahkeme kararlarının içerikleriyle benzer hususlara değinmekte olan benzer birçok Yüksek Mahkeme kararının incelenmesiyle oluşturulmuştur.

T.C. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN;

 1. Esas No: 2018/2085, Karar No: 2018/2413 ve 09/04/2019 tarihli kararı,
 2. Esas No: 2018/2367, Karar No: 2018/2744 ve 08/04/2019 tarihli kararı,
 3. Esas No: 2018/2447, Karar No: 2019/1623 ve 12/03/2019 tarihli kararı,
 4. Esas No: 2018/2449, Karar No: 2019/3744 ve 23/05/2019 tarihli kararı,
 5. Esas No: 2018/2751, Karar No: 2019/1526 ve 07/03/2019 tarihli kararı,
 6. Esas No: 2018/2824, Karar No: 2019/3730 ve 22/05/2019 tarihli kararı,
 7. Esas No: 2018/2857, Karar No: 2019/3190 ve 06/05/2019 tarihli kararı,
 8. Esas No: 2018/2989, Karar No: 2019/1907 ve 20/03/2019 tarihli kararı,
 9. Esas No: 2018/3492, Karar No: 2019/2008 ve 25/03/2019 tarihli kararı,
 10. Esas No: 2018/3503, Karar No: 2019/2313 ve 04/04/2019 tarihli kararı,
 11. Esas No: 2018/3552, Karar No: 2019/2735 ve 18/04/2019 tarihli kararı,
 12. Esas No: 2018/3580, Karar No: 2019/1716 ve 13/03/2019 tarihli kararı,
 13. Esas No: 2018/3699, Karar No: 2019/1788 ve 14/03/2019 tarihli kararı,
 14. Esas No: 2018/3990, Karar No: 2019/5355 ve 18/09/2019 tarihli kararı,
 15. Esas No: 2018/3995, Karar No: 2019/2876 ve 24/04/2019 tarihli kararı,
 16. Esas No: 2018/4020, Karar No: 2019/5135 ve 10/09/2019 tarihli kararı,
 17. Esas No: 2018/4285, Karar No: 2019/1552 ve 07/03/2019 tarihli kararı,
 18. Esas No: 2018/4452, Karar No: 2019/2521 ve 11/04/2019 tarihli kararı,
 19. Esas No: 2018/4495, Karar No: 2019/1708 ve 13/03/2019 tarihli kararı,
 20. Esas No: 2018/4842, Karar No: 2019/3533 ve 16/05/2019 tarihli kararı,
 21. Esas No: 2018/4936, Karar No: 2019/1772 ve 14/03/2019 tarihli kararı,
 22. Esas No: 2018/4983, Karar No: 2019/4707 ve 03/07/2019 tarihli kararı,
 23. Esas No: 2018/5025, Karar No: 2019/4060 ve 11/06/2019 tarihli kararı,
 24. Esas No: 2018/5059, Karar No: 2019/5229 ve 12/09/2019 tarihli kararı,
 25. Esas No: 2018/5134, Karar No: 2019/5508 ve 24/09/2019 tarihli kararı,
 26. Esas No: 2018/5138, Karar No: 2019/2374 ve 08/04/2019 tarihli kararı,
 27. Esas No: 2018/5167, Karar No: 2019/3211 ve 07/05/2019 tarihli kararı,
 28. Esas No: 2018/5200, Karar No: 2019/1654 ve 12/03/2019 tarihli kararı,
 29. Esas No: 2018/5358, Karar No: 2019/4869 ve 04/07/2019 tarihli kararı,
 30. Esas No: 2018/5407, Karar No: 2019/3352 ve 09/05/2019 tarihli kararı,
 31. Esas No: 2018/5459, Karar No: 2019/1750 ve 14/03/2019 tarihli kararı,
 32. Esas No: 2018/5523, Karar No: 2019/1717 ve 13/03/2019 tarihli kararı,
 33. Esas No: 2018/5527, Karar No: 2019/2206 ve 01/04/2019 tarihli kararı,
 34. Esas No: 2018/5569, Karar No: 2019/1519 ve 07/03/2019 tarihli kararı,
 35. Esas No: 2018/5624, Karar No: 2019/1453 ve 05/03/2019 tarihli kararı,
 36. Esas No: 2018/5852, Karar No: 2019/3044 ve 29/04/2019 tarihli kararı,
 37. Esas No: 2018/5885, Karar No: 2019/1520 ve 07/03/2019 tarihli kararı,
 38. Esas No: 2018/5890, Karar No: 2019/4931 ve 10/07/2019 tarihli kararı,
 39. Esas No: 2018/5910, Karar No: 2019/2172 ve 01/04/2019 tarihli kararı,
 40. Esas No: 2018/5954, Karar No: 2019/3294 ve 08/05/2019 tarihli kararı,
 41. Esas No: 2018/5981, Karar No: 2019/2109 ve 27/03/2019 tarihli kararı,
 42. Esas No: 2018/6103, Karar No: 2019/1724 ve 13/03/2019 tarihli kararı,
 43. Esas No: 2018/6125, Karar No: 2019/1902 ve 20/03/2019 tarihli kararı,
 44. Esas No: 2018/6132, Karar No: 2019/3053 ve 29/04/2019 tarihli kararı,
 45. Esas No: 2018/6142, Karar No: 2019/3252 ve 29/04/2019 tarihli kararı,
 46. Esas No: 2018/6166, Karar No: 2019/1996 ve 25/03/2019 tarihli kararı,
 47. Esas No: 2018/6168, Karar No: 2019/4978 ve 11/07/2019 tarihli kararı,
 48. Esas No: 2018/6178, Karar No: 2019/1928 ve 20/03/2019 tarihli kararı,
 49. Esas No: 2018/6188, Karar No: 2019/1979 ve 20/03/2019 tarihli kararı,
 50. Esas No: 2018/6202, Karar No: 2019/1500 ve 06/03/2019 tarihli kararı,
 51. Esas No: 2018/6248, Karar No: 2019/5443 ve 19/09/2019 tarihli kararı,
 52. Esas No: 2018/6278, Karar No: 2019/5258 ve 16/09/2019 tarihli kararı,
 53. Esas No: 2018/6303, Karar No: 2019/2465 ve 10/04/2019 tarihli kararı,
 54. Esas No: 2018/6339, Karar No: 2019/1697 ve 13/03/2019 tarihli kararı,
 55. Esas No: 2018/6360, Karar No: 2019/5470 ve 23/09/2019 tarihli kararı,
 56. Esas No: 2018/6361, Karar No: 2019/1571 ve 07/03/2019 tarihli kararı,
 57. Esas No: 2018/6386, Karar No: 2019/1561 ve 07/03/2019 tarihli kararı,
 58. Esas No: 2018/6387, Karar No: 2019/1759 ve 14/03/2019 tarihli kararı,
 59. Esas No: 2018/6390, Karar No: 2019/2961 ve 25/04/2019 tarihli kararı,
 60. Esas No: 2018/6401, Karar No: 2019/1895 ve 20/03/2019 tarihli kararı,
 61. Esas No: 2018/6447, Karar No: 2019/1897 ve 20/03/2019 tarihli kararı,
 62. Esas No: 2018/6495, Karar No: 2019/1656 ve 12/03/2019 tarihli kararı,
 63. Esas No: 2018/6497, Karar No: 2019/1657 ve 12/03/2019 tarihli kararı,
 64. Esas No: 2018/6532, Karar No: 2019/1986 ve 25/03/2019 tarihli kararı,
 65. Esas No: 2018/6550, Karar No: 2019/2223 ve 02/04/2019 tarihli kararı,
 66. Esas No: 2018/6626, Karar No: 2019/1852 ve 19/03/2019 tarihli kararı,
 67. Esas No: 2018/6629, Karar No: 2019/2981 ve 25/04/2019 tarihli kararı,
 68. Esas No: 2018/6631, Karar No: 2019/2968 ve 25/04/2019 tarihli kararı,
 69. Esas No: 2018/6666, Karar No: 2019/2028 ve 26/03/2019 tarihli kararı,
 70. Esas No: 2018/6682, Karar No: 2019/2027 ve 26/03/2019 tarihli kararı.

MAHKEMELERİN BOYLOCK PROGRAMI KULLANMA SUÇLAMASI KARŞISINDA BERAAT VEYA BOZMA KARARLARI VERİRKEN GEREKÇE GÖSTERDİKLERİ KRİTERLER

MAHKEMELERİN BOYLOCK PROGRAMI KULLANMA SUÇLAMASI KARŞISINDA BERAAT VEYA BOZMA KARARLARI VERİRKEN GEREKÇE GÖSTERDİKLERİ KRİTERLERİN TABLOSU
KRİTER NUMARASIKRİTERDOSYADA BULUNMA DURUMU (DOSYADA VAR/YOK)
KRİTERBylock tespit ve değerlendirme tutanağının (tespiti mümkünken) dosyada mevcut olmaması …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ninkararından alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERBylock Programında kullanılan User-ID bilgisinin (tespiti mümkünken) dosyada mevcut olmaması …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ninkararından alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi4. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERBylock Programını kullanmak için gerekli olan program kullanıcı şifresine ait bilginin (tespiti mümkünken) dosyada mevcut olmaması …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ninkararından alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERBylock Programı aracılığı ile iletişim kurulan grup elemanlarının (grup arkadaşlarının) listesinin (tespiti mümkünken) dosyada mevcut olmaması …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERBylock Programı aracılığı ile iletişim kurulurken kullanılan mesaj ve mail içeriklerinin (tespiti mümkünken) dosyada mevcut olmaması …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERSanıkların Bylock Programı kullanıcısı olduğunun kabulü için emniyet müdürlüklerince düzenlenen tutanaklar ve/veya BTK’dan temin edilen HIS (CGNAT) kayıtlarının tek başına yeterli olmadığı, bir çeşit üst veri veya özet veri olan CGNAT  (HIS) kayıtlarının bir iz ve emare niteliğinde olduğu ancak tek başına kişinin gerçek Bylock Programı kullanıcısı olduğunu göstermeye yeterli olmadığı, kişilerin iradeleri dışında da Bylock Programı sunucularına yönlendirilmiş olabileceğinin dikkate alınması gerektiği …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Bursa 9.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERSanıkların CGNAT (HIS) kayıtlarının incelenmesinde kısa zaman aralıklarında (sadece 7 gün gibi) Bylock Programına ilişkin IP adreslerine az sayıda (toplam 32 bağlantı gibi) bağlantı yaptığının tespit edilmesi. Bu bağlantıların toplam sürelerinin ise saniyelerle ifade edilebilecek kadar az olması. Bu haldeki, içeriği belirlenemeyen bu bağlantıların sanığın örgütsel amaçla Bylock Programı kullandığını ortaya koyacak yoğunlukta olduğundan söz etmenin mümkün olmaması …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERSanığın örgüt hiyerarşisine girdiğini gösterir başkaca (Bylock Programı kullanma iddiasından başka) bir kanıtın da elde edilememiş ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, hukuka uygun, somut, kesin ve inandırıcı delil de elde edilemediğinden yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması. Hukuk öğreti ve uygulamalarında; “suçsuzluk” ya da “masumiyet karinesi” şeklinde Latincede ise “in dubio pro reo” olarak ifade edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesinin hiç bir zaman göz ardı edilmemesi …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ninkararından alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi4. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı 
KRİTERSanıkların (Bylock Programı kullanma iddiasından başka) kod adı ve benzeri örgütsel işaretler kullandığına dair bir bilgi elde edilememesi …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Bursa 9.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı, 
KRİTERBilirkişilerden teknik rapor alınması suretiyle tüm delilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması …… Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kararından Alıntı,Yukarıda Özetlenen Mahkeme Kararlarından Olan T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İlgili Bozma Kararlarından Alıntı,