0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

HTS Nedir ? HTS Raporu Nasıl Alınır ?

 

HTS Nedir?  Hts Raporu ve İncelemesi Nasıl Yapılır?

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.İletişim bölümünden bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

HTS RAPORU NEDİR?

Geçmişten günümüze iletişim insanın varlığıyla beraber var olup varlığını sürdürmüş. Gelişen dünya değişen zaman iletişimde de çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle teknolojik gelişmelerin iletişim dünyasında meydana getirdiği yenilik ve değişiklikler bu alanın bir bakıma kontrolünü de zorunlu hale getirdi.

İşlenen bir suçun tespiti yahut aydınlatılamamış taraflarının çözümlenmesi için ilgili kişilerin telefon vb. iletişim araçlarıyla kurdukları bağlantıların incelenmesi oldukça büyük önem taşımakta.

HTS Raporu (Historical Traffic Search) kişilerin sahip oldukları telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır.

Bu konu incelenirken CMK Madde135 ve T.C Anayasası Madde22 özellikle dikkate alınmalıdır.

CMK Madde 135 ; Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.

T.C Anayasası Madde22: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Milli güvenlik, kamu üzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde karar kendiliğinden kalkar.

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.

İletişimin gizliliği anayasamızda güvence altına alındığı için kanunda belirtilen suçlar haricinde ve bir savcı yahut hakim talebi olmaksızın kişilerin telekominikasyon kayıtları ve bilgilerine ulaşılamaz.

 1. a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
  Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),
  2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),
  3. İşkence (Madde 94, 95)
  4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102)
  5. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103)
  6. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),
  7. Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),
  8 . Parada sahtecilik (Madde 197),
  9. (Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)
  10. Fuhuş (Madde 227),
  11. Rüşvet (Madde 252),
  12. İhaleye fesat karıştırma (Madde 235),
  13. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (Madde 282),
  14. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),
  15. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
  16. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları.
  b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.
  c) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
  d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
  e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar. (CMK/135. Md)
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220 nci maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların bir terör örgütünün faaliyeti kapsamında işlenmesi hâlinde bu suçlar için de iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine başvurulabilir. (Terör örgütüne üye olmak, yardım etmek, propagandasını yapmak)

 

HTS Kayıtları Nedir ?

Telefon üzerinden sağlanan iletişim trafiğine HTS kayıtları denir.

HTS Raporu/Dökümü (Historical Traffic Search) kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Geçmişe dönük iletişim trafiği olarak bilinir. Arayan, aranan numara, arama zamanı, arama yeri, arama süresi, yer ve zaman gibi incelemeler gibi sinyal bilgilerini ifade eder.

Bu bilgiler baz istasyonları aracılığıyla temin edilir. Ayrıca e-posta, mesaj, internet üzerinden (sosyal ağlar, mesaj) ip ya da modem bilgilerine ve kayıtlarına ulaşılabileceğini de göz ardı etmemek gerekir.

HTS kayıtları; Telekomünikasyon yoluyla elde edilen bu bilgiler herhangi bir olayın gerçekleşmeden önce veya daha sonra önleme ve adli amaçlı tedbirlerin alınması için kullanılır.

HTS kayıtları ne kadar saklanır ?

Ceza Muhakemeleri Kanunu (m.135/4), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da öngörülen süreler dikkate alınır.

İletişimin tespiti kararı iki ay için verildiğinde, bu karar sadece iki ay için geçerli olacak, iki ayın bittiği son güne kadar şüpheli veya sanığın iletişim kayıtları geçmişe dönük ve süre sınırı olmaksızın elde edilebilecektir.

 

HTS Kayıtları Kaç Günde Çıkar?

Bu kayıtlarda geçen olay yerine ait konum bilgileri bir olayın aydınlatılmasında, hukuki ihtilafı çözmede önemli bir veridir.

olayın ve davanın durumuna göre 7 – 30 gün arası herhangi bir sürede çıkartılabilir ve yetkili makamlara iletilir.

HTS kayıtlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temin eder.

 

HTS Nasıl Elde Edilir ?

HTS raporlarıyla ilgili hukuki boyut ve süreç.
Gerekli izinler mahkeme veya savcı tarafından verildiği takdirde ilgili operatörden bu bilgiler elde edilir.
HTS kayıtlarının talep edilmesi için ilgili suçun aşağıda belirtilen kategorilerden birine girmesi gerekmektedir.
Türk Ceza Kanununda yer alan suçlarla ilgili olaylarda mahkemeler ve  savcılık HTS kaydı ister.
Aile, Tüketici Mahkemeleri gibi hukuk davalarında da HTS kayıtları istenmektedir. Bu mahkemelerin isteğini Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı karşılamadığından doğrudan GSM opertaörleriden istenmektedir.
Anlaşıldığı gibi GSM opertaörleride HTS kayıtları tutmaktadır.
Vatandaş olarak bazı durumlarda HTS kayıtlarınızı Turkcell, Telekom, Vadofone gibi GSM opertaörlerinden temin etmeniz mümkündür. 

Kendi adınıza kayıtlı hat sahipli telefonunuzun iletişim trafiğini HTS kayıtlarını alabilir mi siniz?
Adınıza kayıtlı GSM vb. fatura bilgileri ve bunlara itiraz hakkından dolayı GSM operatörlerinden alınması mümkündür.
Hat sahibi olduğunuz telefonunuz sahipliğinde Turkcell, Telekom, Vadofone gibi operatörlerinden online işlemler şifresi ile girerek konuşma dökümünü sorguluyorsunuz.
Yine Hat sahibi olmasınızda telefon hattını siz kullanıyorsanız aynı durum geçerlidir.
GSM vb. fatura bilgileri ve bunlara itiraz hakkından dolayı GSM operatörlerinden alınması mümkündür.

Genelde bu operatörler son altı aylık konuşma, mesajlaşma, ve internet hizmeti bilgileri size ayrıntısız olarak veriliyor. Yine bazı şifrelemeler uygulamaktadır. Örneğin iletişim kurulan telefon numaralarının son dört rakamı gizlilik kuralları gereği gösterilmiyor numaraları 0532 444 ** ** şeklinde görüyorsunuz.
Adınıza kayıtlı hatların ayrıntılı fatura detaylarının temin edilmesi mümkündür. Bu bilgiler üzerinden HTS kayıtları incelenerek herhangi bir olay ile lehinize olan hususları ispatlaya bilirsiniz.
Örneğin: A ilinde ki herhangi bir olayla ilgili üzerine bir suç isnat edildi. Siz o gün ve günün saatinde A ilinde değil B ilinde olduğunuzu veya herhangi bir telefon ile rahatsız edilme, gizli numara olarak görünse de ayrıntılı fatura detaylarının incelenmesi ile olayın anlaşılması mümkündür.

Yine bu konularda bilirkişi raporu, uzman görüşü, mütalaa raporu alınması mümkündür.
Mahkemeler resmi bilirkişi raporu ile davayı  devam ettirirler. Ancak tarafların lehine olacak şekilde HTS raporları ve incelemerinin yapılması takip etmelidir.
Yine mahkemelerin iş yükünden dolayı, tarafların davayı yeterince takip edemediklerinden dolayı bazı olaylarda HTS kayıtlarının dikkate alınmadığı veya yeterince incelenmediği görülmektedir.
Bu durumda her şahıs ‘bir dedektif’ gibi işini takip etmek veya takip ettirmek durumunda olmalıdır.
Mahkemelerin temin ederek dosyaya giren veya kendi adına kayıtlı hatlardan kendi hukuki imkanı ile temin ettiği HTS kayıtlarının daha dikkatli, olaya özgü analizinin yapılması için özel bilirkişilerden yardım alınması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Cep telefonu hatları faturalı olan kişiler yine bir şekilde ayrıntılı döküman elde edebiliyorlar fakat kontörlü (faturasız hatlar) hatlarda konuşma detaylarına ulaşmak pek mümkün değildi. Şimdi durum değişti, BTK’nın getirdiği uygulamayla GSM operatörlerinin internet sitelerinden cep telefonu hatlarının ayrıntılı detaylarına ulaşabiliyorlar. Kaç sms gönderildiği ve tarihi, kaç dakika konuşulduğu vs… bilgisi gsm operatörlerinin web sitelerinden görüntülenebilecek artık. Kısacası ister faturalı hat sahibi olun isterseniz faturasız yani kontörlü hat sahibi olun, web sitesinden detaylı görüşmelerinizi görebilirsiniz.
Peki cep telefonu konuşmalarımızın ayrıntılı dökümanı için hangi yolu izleyeceğiz?
Avea hattı kullanıyorsanız avea sitesinden online işlemlere tıklayıp telefon numarası ve internet şifrenizi yazın. Bilgilerinizi görüntüleyebildiğiniz bu ekrandan detaylı telefon görüşmelerinizi, attığınız sms tarihlerini ve bedellerini görüntüleyebilirsiniz. Eğer avea internet şifrenizi bilmiyorsanız veya “avea internet şifremi unuttum” diyorsanız cep telefonunuzdan *952# tuşlayıp arama tuşuna (yes) basınız, avea internet şifreniz cep telefonunuzdan görünecektir.
Eğer Turkcell hattı kullanıyorsanız Turkcell sitesinden online işlemlere tıkladıktan sonra bireysel (hat size aitse) ya da kurumsal seçeneklerinden birini seçtikten sonra gelen ekrandan Tukcell numaranızı ve şifrenizi yazıp giriş yapın. Bilgilerinizi görebileceğiniz bu ekranda Turkcell hattınızla yaptığınız görüşme detaylarını inceleyebilirsiniz. Eğer Turkcell internet şifrenizi bilmiyor veya unuttuysanız cep telefonunuzdan “sifre” yazıp “2222” ye gönderebilirsiniz.
Vodafone hattı kullananlar ise vodafone sitesinden “online self servise girin” kısmından telefon numaralarını ve vodafon internet şifrelerini yazıp sisteme giriş yapacak ve hat detaylarını görüntüleyebilecekler. Eğer vodafone  hattınıza ait internet şifresini bilmiyorsanız “s”yazıp “7000” e sms gönderip şifrenizi öğrenebilirsiniz.
Bimcell hat sahipleri cep telefonu kullanım detaylarını öğrenmek istiyorlarsa eğer Bimcell sitesinden “online işlemler”e tıklayacak ve ardından bimcell numaralarını ve bimcell şifrelerini yazıp sisteme giriş yapıp kullanım detaylarına göz atabilecekler. Eğer bimcell hattınıza ait internet şifresini bilmiyorsanız *952#  tuşlayıp arama tuşuna (yes) basınız. Neden avea’daki gibi *952# yazıyoruz diyorsanız, çünkü Bimcell Avea altyapısını kullanıyor.
Avea, Bimcell, Turkcell ve Vodafone sitelerinden edindiğimiz bilgilere göre hattınıza ait online işlemleri gerçekleştirmek için edineceğiniz şifreyi sms ile sorgulamanız tamamen ücretsizdir.

Diğer Alanlarda Verdiğimiz Hizmetler İçin

Görüntü, Video ve Ses İnceleme

Yazı, İmza İnceleme ve Evrakta Sahtecilik İnceleme

Bilişim Suçları İnceleme

Trafik Kazası İncelemesi

 

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.İletişim bölümünden bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

 

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.