0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği

İmar Planının İptali Davası

İmar planının iptali davası, belediyenin imar planlarında gerçekleştirdiği değişikliklere karşı açılan bir dava tipidir. Bu dava ile menfaati ihlal edilen ilgili, yapılan plan değişikliğinin iptal edilmesini yargı makamlarından talep etmektedir.

İmar planının iptali davası açılabilmesi için öncelikle söz konusu değişikliğe karşı ilgili belediyeye itiraz edilmelidir. Dilekçe ile elden veya taahhütlü postayla yapılan itiraz başvurusuna belediye 60 gün içerisinde cevap verir. Belediyenin vereceği istemin reddi kararı ya da 60 günlük süre içerisinde cevap vermeyerek istemin reddedilmiş sayılması durumunda başvurucu idare mahkemelerine başvurarak imar planının iptali davasını açabilir. Başvuru süresi istemin reddinin kişiye tebliğinden veya isteme cevap verilmeyerek 60 günlük sürenin geçmesinden itibaren 60 gündür. Bu süre zarfında davalı idarenin bağlı bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açılabilir.

İmar planının iptali davasının somut olayın özellikleri göz önüne alınarak bir idari dava avukatı tarafından açılmasında fayda vardır.

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği

İZMİR İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

DAVACI                                               :Ali Yılmaz – İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

ADRES                                  : Ali Sokak No:5 Bornova İZMİR

DAVALI                                               :1. İzmir Büyükşehir Belediyesi – Konak İzmir

  2. Bornova Belediye Başkanlığı Bornova İZMİRFevzi Çakmak Cd. No:38, Kazım Dirik Mahallesi, Bornova/İzmir

DAVANIN KONUSU: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.10.2019 tarihli, 15 rapor numaralı ve 2019/178 dosya numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ile (Ek-1 Komisyon Raporu) gerçekleştirilen Bornova, Atatürk Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlave Plan Notları Tadilatı ve Uygulama İmar Planı değişikliği işlemlerinin ve ilgili Nazım İmar Planı Uygulama Hükümleri ile dayanak tüm belediye meclisi kararlarının iptaliyle, işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması durumunda telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından Yürütmenin Durdurulması istemidir.

ÖĞRENME TARİHİ: Dava konusu plan tadilatlarının askıda olduğu süre içerisinde tarafımca 05.10.2019 tarihli dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.

AÇIKLAMALAR:

  1. Dava konusu 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatları ile yapılan uygulamalar neticesinde plan çalışmasının bütünlüğü bozularak sosyal ve donatı dengeleri ortadan kaldırılmaktadır.
  2. Dava konusu planın uygulanması durumunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik uyarınca plan içinde yer alması zorunlu donatıların,plan onama sınırları ile tanımlanan alanda dengesiz dağıtılmasına sebep olacaktır.
  3. Dava konusu plan hükümlerine göre, emsal ya da donatı transferinin yapıldığı alanlarda bulunan parsellerdeki emsal değerleri artacağından, çevre nüfus da artacaktır. Dolayısıyla transferlerin yapılacağı çevrelerde planlanmış olan nüfus kriterlerine göre belirlenmiş donatılar, yetersiz durumda kalacak; aksi durumdaysa terki gerçekleştirilmiş olan yerlerdeki parseller donatı alanına dahil edileceğinden bu alanlarda bulunan donatılarsa ihtiyacın üzerine çıkacaktır.
  4. İlgili plan tadilatlarının yapılmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı gibi kamunun çok büyük bir zarara uğraması da söz konusudur. Bu planlar kentsel yerleşimin çarpık bir hal almasına neden olacaktır. Plan tadilatları farklı projelere zemin hazırlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir.
  5. Yürütmenin durdurulması talebi hakkında

İlgili plan tadilatları toplumsal bir ihtiyacı gözetmekten çok yeni rant alanları yaratmayı hedeflemekte ve mevcut hukuksuzlukları örtmeye dönük bir çabadır. İleride telafisi mümkün olmayacak hukuki ve fiili durumların ortaya çıkmasını önlemek amacı ile iptali talebinde bulunduğum uygulama imar planının ve imar planı tadilatlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİNİ talep ederim.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ettiğim üzere;

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.10.2019 tarihli, 15 rapor numaralı ve 2019/178 dosya numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ile (Ek-1 Komisyon Raporu) gerçekleştirilen Bornova, Atatürk Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlave Plan Notları Tadilatı ve Uygulama İmar Planı değişikliği işlemlerinin ve ilgili Nazım İmar Planı Uygulama Hükümleri ile dayanak tüm belediye meclisi kararlarının iptaliyle, işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması durumunda telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi talep olunur. 16.10.2019

İsim ve İmza

EKLER:

  1. Komisyon Raporu
  2. İmar Planı değişikliğine itiraz dilekçesi örneği