0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Nasıl Bilirkişi Olunur ?

Bilirkişi Olmak İstiyorum
Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Adalet Bakanlığı’nca Her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.
Başvuru zamanı;
Başvurular her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.
Başvuru adresi;
http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden her yıl Ekim ayı içerisinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI
• 1) Gerçek kişilerin;
o a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
o b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
o c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
o d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
o e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
o f) İstanbul ili çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi,
o g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
o h) Halen faaliyetine devam ediyor olması gerekmektedir.
• 2) Tüzel kişilerin;
o a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
o b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.
BAŞVURU USULÜ
Bilirkişilik müracaatının internet sayfamızda her yıl EKİM ayında kullanıma açılan başvuru formunun (dilekçenin) eksiksiz olarak doldurularak, bu dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu’na şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvurular kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde başvuru yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz oda veya çalıştığınız kurumdan bilgi alınız.)
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
• a) Nüfus cüzdanı örneği,
• b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
• b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
• c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)
• d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
• e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
• f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.