0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kiradan Mahrumiyet Tazminatı

KİRADAN MAHRUMİYET TAZMİNATI

11- Davacı vekili 15.5.1980 günlü dava dilekçesinin ( 4 ) numaralı bendinde, 22.2.1978 ila 22.4.1980 tarihleri arasında geçen 26 aylık aylığı 12.000 liradan olmak üzere 6 daire için kiradan mahrumiyet tazminatı olarak 312.000 liranın davalıya ödetilmesini istemiş ve mahkemece de taraflar arasında kurulan eser sözleşmesinin 7. maddesine dayanılarak ayrı istek doğrultusunda karar verilmiştir.

Oysa ki; taraflar arasında kurulan 22.11.1976 günlü eser sözleşmesinin 5 ve 6. maddelerine göre; arsa sahibi ifrazın tamamlanmasını müteakip müfrez arsa için taraflarca şimdiden tespit edilen ve tamamı 760 hisseden ibaret olan arsanın yarısına ve 6 daireye tekabül eden 380 hissesini uhdesinde ipka ederek, mütebaki diğer 380 hissesini müteahhide tapuda devir işlemini yapmayı kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Davalı yüklenici Vahap 26.4.1979 tarihinde açtığı Bakırköy Beşinci Asliye Hukuk Hakimliği’nin 1979/652 esas ve 1980/296 karar sayılı ilamından, davalı yüklenici Vahap sözleşmede belirtilen ifraz, proje ihrazı ve yapı başlangıcı ile ilgili işlemler bakımından gerekli bütün vecibelerini yerine getirdiği, davacı Nurinev’in ise, devir ve ferağ işlemleri ile ilgili yükümünü yerine getirmediği kabul edilerek, istek çevresinde taşınmazdaki 380/760 hissenin davalı yüklenicinin satış yaptığı müdahiller adlarına tapuya hisseleri oranında tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu duruma göre, davacı arsa sahibi, sözleşmenin 6. maddesinin kendisine yüklediği 380/760 hissenin tapuda davalı yüklenici veya satış yaptığı kişiler adına intikal muamelesini yaptırmamak ve ön edimini yerine getirmemek suretiyle, davalı yüklenicinin bu maksadı teminen Bakırköy Beşinci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmaya zorlanmasına ve böylece inşaatın gecikmesine kendi haksız ve sözleşmeye aykırı eylemi ile sebebiyet verdiğinin saptanmasına binaen, 26 aylık kiradan mahrumiyet tazminatı istemine hakkı bulunmamaktadır.

Bu nedenle mahkemece ayrıca 26 aylık 312.000 liraya baliğ olan kiradan mahrumiyet tazminatına hükmedilmesi, usul ve yasaya aykırı görülmüştür (15. HD. 15.9.1981, 1820/1701).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.