0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Gecikme Kira Tazminatı

GECİKME (KİRA) TAZMİNATI

13- Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı (kira) istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki 5.7.1999 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 9 ve 13. Maddeleri uyarınca; inşaat ruhsatını almak yükümlülüğü davalı yükleniciye aittir. Davalı yüklenici, ruhsatsız hale gelen inşaat için yeniden ruhsat almadığı gibi inşaatı sözleşme hükümlerine göre tamamlamamıştır. Temerrüde düşmesine rağmen teslimi de kanıtlayamamıştır. Üstelik, ruhsatın alınması için arsa sahiplerinden bu konuda vekaletname talebinde de bulunmamıştır. Bu durumda, davalı yüklenici sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden itibaren gecikilen her ay için davacıların kira kayıplarını karşılamakla yükümlüdür. Bu itibarla, inşaat mahallinde inceleme yapan ve bu konuda rapor veren bilirkişilerden ek rapor alınması suretiyle davacıya ait bağımsız bölümlerin mahalli serbest piyasa rayicine göre kira alacaklarının tespitiyle sonucuna göre bir karar verilmelidir (15. HD. 18.1.2007, 7562/177).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.