0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kaçak Yapıda Gecikme Tazminatı

KAÇAK YAPIDA GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ

18- Yanlar arasındaki uyuşmazlık, Borçlar Yasasının 355. maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü ve karşılıklı haklar ve borçlar içeren, iki taraflı bir karma sözleşme olan ve B 11. Noterliğince doğrudan düzenlenen 20.6.1996 tarihli ve 30158 yevmiye numaralı “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”nden kaynaklanmaktadır. Belirtilen bu sözleşme gereğince, yüklenici davalı sözleşmede belirtilen mülkiyeti davacılara ait taşınmaza, bodrum dahil ( 6 ) katlı ve her katta ( 2 ) daire ve zeminde ( 1 ) daire, dükkan ve bodrumda kömürlük, dükkan olmak üzere ( 11 ) adet bağımsız bölüm ve eklentilerinden ibaret yapıyı inşa ederek, ruhsat alındığı tarihten itibaren ( 12 ) ay sonra anahtar teslimi olarak; arsa sahiplerine bodrum katta bulunan ve binanın girişine göre sağ tarafa düşen ana cadde tarafına yakın olan dükkan ile zemin üstü 1. normal katta bulunan köşebaşı bir daire, zemin üstü 2. normal katta bulunan köşebaşı bir daire, zemin üstü 3. normal katta bulunan bir daire teslim etmeyi yüklenmiştir.

3194 Sayılı İmar Yasasının 21. maddesi hükmü gereğince; 26. maddesinde sayılan istisnalar dışındaki tüm inşaatların yapımı, yerel yönetimlerden yani ilgili belediye veya valiliklerden alınacak izne ( ruhsata ) bağlıdır. Ruhsatsız yahut ruhsata aykırı olarak yapılan yapılar, tamamen ya da kısmen “kaçak” sayılır ve 3194 Sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca da kaçak yapı ya da kaçak yapı kısmı, yerel yönetimlerce yıktırılır ve 42. maddesi gereğince “ceza yaptırımı” uygulanır. 3194 Sayılı Yasanın belirtilen bu hükümleri, “emredici” nitelikte hukuk kuralları olup, yargılamanın her aşamasında mahkemece doğrudan gözetilmesi gerektiği gibi, kamu düzeni gereği herkes tarafından da uyulması zorunludur.

Somut olayda, E Belediyesi Encümenince verilen 28.1.1999 gün ve 139 sayılı kararında, ruhsatlı bodrum, zemin ve 2 normal katlı binaya ( 3 ve 4. ) normal katların “kaçak” olarak ilave edilip yapıldığı açıklandığı ve bu karar ile 3194 Sayılı Yasanın 42. maddesi gereğince “ceza yaptırımı” uygulandığı halde; bilirkişilerce bu husus değerlendirilmediği gibi, mahkemece de gözetilmemiştir. Oysa, davacıların eksik iş bedeli ve gecikme tazminatı istedikleri dairelerden birisi kaçak olarak yapılan 3. katta bulunmaktadır. Az yukarıda açıklanan hukuksal nedenlerle, tamamen kaçak yapılan inşaat ya da kaçak yapılan inşaat kısmı için gecikme tazminatı ve eksik iş bedeli istenemez. Hukuksal durum bu olunca da, kaçak yapılan 3. normal kattaki bir daire ile ilgili gecikme tazminatı ve eksik iş bedeli ödetilmesi istemine yönelik davanın mahkemece reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bu sebeple bozulması gerekir (15. HD. 5.11.2003, 1848/5256).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.