0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hakediş Raporuna İtiraz

HAKEDİŞ RAPORUNA USULÜNE UYGUN İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde güncel indeksin tanımı yapılmış ve 15.2.2. maddesinde fiyat farkı hesabının yapılma şekli gösterilmiştir. Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla ilgili ödemeler de yapılmıştır. Sözleşmenin 9.2-3. maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi ekler arasında sayılmış olup, anılan şartnamenin 40. maddesinde geçici hakedişlere yüklenicinin itirazı olduğu takdirde karşı görüşünün neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakedişe ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna “idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gerektiği yüklenicinin hakediş raporunu imzalamasından sonra tahakkuk işlemini yapıncaya kadar yetkililer tarafından yapılabilecek düzeltmelere itirazı olduğu takdirde hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde itirazını dilekçeyle idareye bildirmek zorunda olduğu, yüklenicinin itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı düzenlenmiştir. Şartnamenin bu hükmü HUMK’nın 287. maddesi hükmünce delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden gözetilir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.12.2010 gün 2010/15-609 Esas 2010/634 Karar sayılı ilâmı). Hükme esas alınan bilirkişi kurulunca bu konuda inceleme yapılmadığı gibi sözleşmenin 15. maddesinin yorumu konusunda bağlayıcı olmayan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın mütalaasına itibar edilmiştir.

Bu durumda mahkemece, davalı idareden sözleşme konusu iş ile ilgili tüm geçici hakedişler ve bu hakedişlerle ilgili yapılan ödemelere ilişkin belge suretleri ve yapılmışsa itiraz dilekçeleri, kesin hakediş raporu ve bu rapora karşı yüklenici tarafından yapılan itiraz dilekçesi suretleri celbedilip, konularında uzman ve akademik kariyeri haiz bir inşaatçı, bir iktisatçı ve ekonomist ile yorumda yardımcı olmak üzere eser sözleşmeleri konusunda uzman bir hukukçudan oluşturulacak yeni bir bilirkişi kurulundan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 40., yanlar arasında imzalanan sözleşmenin 15.2., 15.2.1-(L) ve 15.2.2. maddelerinin davalının itirazlarını da karşılayacak biçimde yorumlamak ve bu maddenin yorumunda önceki bilirkişi kurulundan farklı düşünülmesi halinde bunun nedenleri gösterilmek suretiyle davacının fiyat farkı alacağı olup olmadığı ve miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilmek suretiyle davanın sonuçlandırılması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur (15. HD. 3.3.2011, 7021/1283)

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.