0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik Temel Eğitimi

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için mahkemeler tarafından başvurulan kişilere bilirkişi denilmektedir.

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitmenler:

Teorik eğitim öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Pratik eğitim mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak en az 5 yıldır görev yapan eğitmenler tarafından verilecektir.

Programın Süresi:

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programının toplam süresi 24 saattir.

İçerik:

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş
 • Türk yargı teşkilatı

o Genel Hususlar

o Cumhuriyet Başsavcılıkları

o İlk Derece Mahkemeleri

■ Hukuk Mahkemeleri

■ Ceza Mahkemeleri

■ İdare/ Vergi Mahkemeleri

o Üst Derece Mahkemeleri

■ Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri

■ Yargıtay ve Danıştay

o Anayasa Mahkemesi

 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

o Hakim

o Savcı

o Avukat

o Noter

o İcra ve İflas Organları

o Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

o Adil yargılanma hakkı

o Taleple bağlılık ilkesi

o Usul ekonomisi ilkesi

o Taraflarca hazırlama-Re’sen araştırma ilkeleri

 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

o İspat kavramı

o İspat yükü ve ispat hakkı

o İspat araçları (deliller)

o İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri

o Bilirkişilik kavramı

o Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler

 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

o Başvuru usul ve esasları

■ Listelere kayıt şartları

■ Başvurunun değerlendirilmesi

o Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru

 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

o Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri

■ Bilirkişinin yetkileri

■ Bilirkişinin ödevleri

o Bilirkişilik etiği

■ Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

■ Yetkinlik ve mesleki özen

■ Dürüstlük ve tarafsızlık

■ Bağımsızlık

■ Saygınlık ve güven

■ Görevi kabul yükümlülüğü

■ Menfaat elde etme yasağı

■ Sır saklama yükümlülüğü

■ Bildirim yükümlülüğü

■ Reklam yasağı

 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

o Bilirkişinin Denetimi

o Performans Değerlendirmesi

o Bilirkişinin disiplin sorumluluğu

■ Uyarma

■ Listeden geçici olarak çıkarılma

■ Listeden kalıcı olarak çıkarılma

■ Bilirkişilikten yasaklanma

o Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

o Bilirkişi incelemesinin zamanı

o Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü

■ Re’sen başvurulması

■ Talep üzerine başvurulması

■ Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması

o Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi

o Hukuki konu – teknik konu ayrımı

■ Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı

■ Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

o Görevlendirilme usulü

o Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller

o Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller

o Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

o İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi

o Ön inceleme yapılması

o Bilirkişinin yetkileri-yetkilerin kullanılmasının usul ve esasları

■ Uyuşmazlık konusunun incelenmesi

■ Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma

■ Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma

■ İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması

o Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması

o Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

■ Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü

 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol

■ Raporun şekli

 • Kapak sayfası
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler

ve diğer materyaller

 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı

olarak belirtilmesi

 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası

altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri

 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

o Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği

o Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi

o Bilirkişi raporuna itiraz

o Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

■ Ek rapor alınması

■ Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması

o Raporun hükme esas alınması

o Raporun hükme esas alınması

UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi

Belge:

24 saat süren eğitimin 22 saatine katılmak koşuluyla katılımcılara sertifika verilecektir.

İletişim: info@bilirkisiraporlari.com

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: Talepe Göre Planlanmaktadır.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:
Talepe Göre Planlanmaktadır.